Anakbalhas ang magasulong sang paghimakas batuk sa pagpanghimulos kag pagpamigos

Photo courtesy of DabadabaPanay

Photo courtesy of DabadabaPanay

[DabadabaPanay] Tuman na gid kagansal subong sang eleksyon nga hiwaton sa masunod nga bulan. Sa tunga sang ginahud nga ini, mga anakbalhas gihapon ang magasulong sang paghimakas sa pagbago sang sosyedad.

Mga anakbalhas gihapon sa pagpamuno sang mamumugon upod ang mga mangunguma ang magasulong sang ila paghimakas batuk sa pagpanghimulos kag pagpamigos nga ginadala sang neoliberal nga polisiya, pagpamintas sang estado kag nagaigting nga interbensyon sang imperyalismong US.

Wala sang kandidato sa pagkapresidente ang may kumprehensibo nga programa agud lubaron ang problema sa pungsod sa malubha nga pang-ekonomya kag pangpulitika nga krisis.

May kandidato bala sa pagkapre-sidente nga may maathag nga plataporma nga managtag libre sang duta sa mga mangunguma kag modernisahon ang pamaagi sa produksyon? Wala.

Hipos man ang mga kandidato sa isyu sang tunay nga pungsodnon nga in-dustriyalisasyon kag ang tikang sa malubha nga problema sa mga mamumugon.

Ginalikawan man sang mga pu-litiko ang isyu sang interbensyon sang US sa pungsod paagi sa EDCA kag pagtukod sang mga base militar sa pungsod.
Madamo pa sang iban nga mga isyu sang pumuluyo nga wala ginatandog sang mga kandidato sa pagkapresidente kag iban pa nga pulitiko. Ang ginahambal sang mga pulitiko amo ang hapaw nga mga isyu nga ginaatubang sang mga pumuluyo.

Hipos man ang mga kandidato sa isyu sang tunay nga pungsodnon nga in-dustriyalisasyon kag ang tikang sa malubha nga problema sa mga mamumugon.

Ginalikawan man sang mga pulitiko ang isyu sang interbensyon sang US sa pungsod paagi sa EDCA kag pagtukod sang mga base militar sa pungsod.
Madamo pa sang iban nga mga isyu sang pumuluyo nga wala ginatandog sang mga kandidato sa pagkapresidente kag iban pa nga pulitiko. Ang ginahambal sang mga pulitiko amo ang hapaw nga mga isyu nga ginaatubang sang mga pumuluyo.

Konsabagay, ang pagdaog sa eleksyon sang kandidato wala nakabase sa tunay nga isyu sang pumuluyo. Ang magadaog sa pagkapresidente amo ang kon sin-o ang may daku nga pondo nga gastuhon sa eleksyon, makahimo sang pagpangdaya, pagpresyur kag pagpamahog sa mga botante, kag pagsakay sa sentimyento sang mga pumuluyo.

Sa tanan nga mga paktor diri, ang makahulusga amo ang papel sang imperyalismong US sa pagimpluwensya sang eleksyon agud sa pagpili sang kon sin-o naman ang mangin idu-ido nga ibulos sa mabaho kag ginakangil-aran na nga PNoy.

Amo gani nga wala sang matuod nga demokratiko nga eleksyon mientras nagahari sa katilingban ang imperyalismong US upod ang lokal nga mga kaalyado sini nga dalagku nga kapitalista kag asyendero. Ang kasaysayan sang pagkapaltik sang eleksyon sa idalom sang reaksyunaryo nga estado makita halin pa sadto kay Roxas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, kag Noynoy Aquino.

Sa Panay, padayon nga ginapangibabaw ang Liberal Party (LP) Ginbutang ni Aquino ang tampad niya nga sumulunod sa Panay sa lokal kag pungsudnon nga mga pwesto. Ginhimo niya nga mga kaalyado ang lokal nga kilala nga oposisyon paagi sa pagbakal ukon pagganyat sa ila sa ginatus ka milyones nga pork barrel. Ini sa hugot ang pagtinguha sang rehimen nga himuon ini nga solido nga balwarte sa nagligad nga anom ka tuig.

Gani, sa kamot gihapon sang mga anakbalhas nga mayorya sa populasyon upod ang mga kaalyado nga nahanunga nga sahi, amo ang saligan sa pagsulong sang ila interes. Indi ang mga reaksyunaruyo nga pulitiko nga nagadominar sa paltik nga eleksyon.

Ang Mayo 1, bilang adlaw sang mga mamumugon, okasyon sa pagbandera sang mga isyu kag demanda sang sahing mamumugon—pagpataas sang sweldo, kasiguruhan sang trabaho nga may kalidad kag mga benipisyo, pagpamatuk sa kontraktwalisasyon kag pagpangguba sang unyon kag iban nga kinamatarung.

Upod nga magbandera sang isyu ang mga mangunguma nga madugay na nagaproblema sa pagkawala ukon kulang sang duta. Ang mga Tumanduk sa bukid, nabutang sila sa katalagman nga maagawan kag madislokar sang ulumhan bangud sang mga proyekto megadam, National Greening Program kag padayon nga pagpanglanggab sang 3rdID sa ila ansestral nga kadutaan.

Apang ang panggilayon subong amo ang problema sang mga mangunguma sa kahalitan sang El Niño. Sang nagliligad pa nga binulan sila nagademanda sang ayuda apang wala gin-atensyunan sang rehimen. Samtang nagalala na ang kahalitan sang El Niño sa Panay kag iban nga rehiyon sang pungsod.

Deklarado na sang probinsyal nga gubyerno ang state of calamity Mga 32,800 ektaryas na sang palayan sa probinsya sang Iloilo ang nasamad sang El Niño suno sa gubyerno nga nagapakanubo pa gani sang impak sang kalamidad. Ang mga probinsya sang Antique kag Capiz, sa mas nauna nga report ang malubha nga naigo sang El Niño. Ang Aklan, inigo na ang mga mangunguma sang kahalitan kag ginaduso sang Bayan-Aklan ang pagdeklarar sang state of calamity.

Indi malahug-lahugan ang krisis nga ginaatubang subong sang mga anakbalhas upod ang mga nahanunga nga sahi. Padayon nga nagalala ang krisis sa kalibutan kag pungsod. Ang gutom nga dala sang El Niño, ang pagtaas sa presyo sang mga balaklon dala sang implasyon tapos eleksyon bangud sang bubuanay sang kwarta sa panahon sang eleksyon, ang padayon nga paghina sang palangitan-an— pila lang sang nagahana nga krisis nga magbunal tapos eleksyon.

Gani padayon nga mabaskog nga ilunsar sang mga anakbalhas ang ila protesta kag pagdemanda kapin sa panggilayon nga isyu sa ginaatubang nga gutom. Upod sa isyu sang mga mamumugon sa pagpataas sang sweldo, trabaho kag kontra-kontrak-twalisasyon, ang mga mangunguma magdemanda sang pagkaon, ayuda nga kapital kag binhi, bulong sa panguma, irigasyon, kag ipatupa pondo pang-ayuda kag pamatukan ang mga korapsyon diri.

Dalhon man ang demanda sa tunay nga reporma sa duta kag pamatukan ang mga padihut sang pagpangagaw duta kag pagdislokar sa kabuhian sang mga mangunguma. Sa kaumham, padayon nga isulong ang kam-panya sa indi anay pagbayad sa interes sa pautang kag bayad sa arkila ukon renta sa duta bangud sang kalamidad ukon ano man nga areglo nga makabulig sa mga mangunguma. Padayon nga magduso ang organisasyon sang mga mangunguma sang kampanya kag pagbuligay sa paglubad sang sorsa sang tubig, pagpatuhaw sang binhi kag pagkaon, kag iban pa nga aksyon kontra-gutom.

Padayon nga isulong ang armado nga paghimakas kag suportahan ang taktikal nga opensiba sang NPA. Ang mga opensiba sang NPA nagaserbi sa pagpangapin sang kadutaan nga ginalanggab kag nagaserbi sa pagpalig-on sang poder sang pumuluyo sa kaumhan.
Rebolusyonaryong paghimakas ang pangunahon nga pamaagi sa pagbag-o sang katilingban kag indi ang paltik nga eleksyon subong.