Bulawanong mga kadaugan sa 50 ka tuig nga rebolusyonaryong pakigbisog sa NCMR

Partido Komunista ng Pilipinas
North Central Mindanao Region

Pamahayag s Media
Desyembre 24, 2018

Ipasigarbo nato ang atong mga kadaugan sa milabay’ng 50 ka tuig sukad matukod pag-usab ang Partido Komunista ng Pilipinas sa paggiya sa MLM diha sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug pagpabarug sa baseng masa.  

Ang ideolohikal nga kadaugan sa PKP nag-una diha sa pagsagop  sa Marxismo-Leninismo-Maoismo isip banwag sa pagpatuman niini sa iyang mga rebolusyonaryong gimbuhaton. Kini ang naggiya isip himan sa pagtuki (tool of analysis) sa nagkalainlaing isyu, kahimtang ug problema sa rebolusyong Pilipinhon. Nag-una dinhi ang pagtuki sa katilingban isip semikolonyal ug semipyudal, nga kinahanglan moagi kini sa duha ka yugtong rebolusyon sa dili pa kab-oton ang sosyalismo. Aduna kiniy Batakang Balaod ug nakahimo og Programa sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan ug  sa 1971 migawas ang Giya sa Pagpabarog sa mga Organo sa Pulitikanhong Gahum nga gisundan sa pagka-1972 sa Giya sa Pagpabarog sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan ug gisagop sa Rehiyon ang bag-ong amendasyon sa Constitution sa Partido ug ang Program for a People’s Democratic Revolution (PPDR) nga  resulta  sa Ikaduhang Kongreso sa Komite Sentral niadtong Nobyembre 7,2016.

Padayong nalunsad  ang  mga pagtuon sa Batakang Kurso sa Part ido nga naghatag og kahibalo sa kasaysayan sa Pilipinas, sa batakang mga problema sa katawhang Pilipino ug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.  Ang Intermedyang Kurso sa Partdo nagtudlo sa pagtukod sa Partido, sa hukbong bayan ug sa nagkahiusang prente ug sa pagtandi sa mga nagmalampusong rebolusyong gipangulohan sa proletaryado ug ang Abanteng Kurso sa Partido sa komprehensibong kahibalo sa materyalistang pilosopiya, pulitikanhong ekonomiya, siyentipikong sosyalismo, sa estratehiya ug taktika sa proletaryong rebolusyon ug sa internasyonal nga kalihukang komunista. Kining maong mga pagtuon, BKP ug IKP miabot na ngadto sa mga Sanga sa Partido. Ang AKP anaa pa sa ang-ang sa Nataran nga mga kadre.

Dinhi sa atong rehiyon sa NMR sa nausa pa ang NCMR ug NE nakalunsad  kita og 3 ka mga Komperensya sa Partido ug nakahimo pagsumada sa iyang mga kasinatian nga nahimong giya sa tanang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilang rebolusyonaryong paglihok. 

Nasumada usab sa Rehiyon ang iyang rebolusyonaryong kasinatian sa milabay’ng 15 ka tuig (2002-2016) diin hustong napunting ang mga hinungdan sa pag-uswag ug pag-atras. Gipunting ang mga dagway sa konserbatismo, emperisismo ug kalugak sa organisasyon nga maoy nag-unang agos sa mga kasaypanan, ingon man sa mga segundaryong tendensya. Nalatid ang mga konsepto ug pamaagi sa pagsulbad niini. Sa dagan sa pagpatuman may mga kasaypanan nga gahi ug dugay natul-id, wala dayon mapunting, magbalik-balik pagtumaw ug may mga bag-o pud nga nagtumaw. Apan sa kinatibuk-an nakapatigbabaw ang husto diha sa organisasyon sa Partido sa NCMR tungod kay mayorya sa mga kadre ang migunit niini.   

Ang pulitikanhong  kadaugan nag-una diha sa pagkatukod sa BHB niadtong Marso 29,1969 uban sa iyang Batakang Lagda, sa iyang 3 ka Lagda sa Disiplina ug Walo ka Puntong angay Timan-an. Dinhi sa isla sa Mindanao natukod ang BHB kaniadtong 1971 isip unang pag-abre sa sonang gerilya apan wala kini nagmalampuson ug sa atong rehiyon sa North Central Mindanao napabarog kini sa ulahing bahin sa 1974 diin nakalunsad kini og unang taktikal opensiba niadtong sayong bahin sa 1975. Sukad dinhi nag-anam kadaghan ang mga platung pormasyon. 

Sukad sa 2011 ang rehiyon naglunsad na og mga komperensyang militar matag tuig aron makita ang mga positibo ug negatibong aspeto sa gimbuhatong militar ug gihimoan kini og mga tukmang resolusyon. Nagalunsad usab kini og pupanahong mga pagbansay ug edukasyon sa teknika ug taktika alang sa dugang pang pagpalambo sa gimbuhatong militar. 

Sa 2018 sientodos (102) sa nagkalain-laing  aksyong militar ang nalunsad ug nakapahamtang og kaswalidad sa kaaway nga mokabat og usa ka kumpanya (88 ang KIA ug 78 ka WIA). Sa pikas bahin mihalad usab og kinabuhi ang pipila ka mga kauban isip rebolusyonaryong martir  ang 16 ka Pulang Kumander ug Manggugubat.

Bisan pa sa grabeng pagpanumpo sa nangaging mga pasistang rehimen ug sa kasamtangang rehimeng US-Duterte sa rebolusyonaryong kalihukan,  wala mapugngi niini ang  padayong paglapad ug  paglig-on sa baseng masa nga makita diha  sa padayong pagtunhay sa mga Organo sa Politikanhong Gahum (OPG) sa kabanikanhan ug sa pagkatukod sa mga kapunungang masa ug  pagbarog sa mga organisasyong masa. 

Ang pagdaghan sa mga tropa sa kaaway sa atong rehiyon nagpakita lang nga dili niya bastabasta ibale-wala ang mga kadaugan sa hukbong bayan nga nag-aghat  kaniya sa pagdugang og laing tulo pa ka mga batalyon gikan sa pito lang sa miaging tuig.

Aron paghugno sa morale sa mga rebolusyonaryong pwersa gipakaylap sa AFP nga kapin na kuno sa 1,000 ka BHB ang nagsurender. Apan sa katinuoray dakong mayorya niini mga sibilyan nga nailad diha sa pagpatawag kanila aron kuno hatagan og pundo sa panginabuhian (livelihood) ug human kuhai og hulagway ila dayong gipresentar nga mga NPA nga nagsurender. Pananglitan niini ang nahitabong pagpasurender  sa “117 ka mga NPA”  didto sa Maynaga, Cabanglasan; sa “500” didto sa Sumilao; sa “177 “ sa Bolunay ug sa “100” kapin ka mga membro sa TINDOGA sa Quezon, Bukidnon. Hinuon duna gyuy 11 ka NPA ug mga kanhing NPA nga dugay nang nagpahulay ang  nailad sa E-CLIP. Ila kining giarmasan ug  gipakita sa media nga mga tinuod kini nga NPA. 

Ang BHB sa rehiyon nakahupot sa hugot nga suportang masa tungod kay nakig-away kini alang sa ilang interes sa tinuod nga reporma sa yuta ug sa inanay nagpaalibyo kini sa ilang kalisod pinaagi sa agraryong rebolusyon ug sa pakigbisog alang sa ilang kaayohan.  Gani, daghang mga mag-uumang setler ang nakaangkon og yutang matikad ubos sa konsesyon sa NALCO dihang gisumpo sa BHB  ang  mga bangis ug abusadong concession guards.  Nagtabang usab kini  pagdepensa sa yutang ansestral  o yutang kabilin  sa mga Lumad ug sa katawhang Moro alang sa  Katungod sa Kaugalingong Paghukom,  paghatag sa katawhan og mga serbisyo sa panglawas, edukasyon ug pagtudlo kanila nga makabaton sa kaisog sa paglihok, pag-organisa ug paglihok sa ilang han-ay .  

Karong tuiga sa 2018 nalunsad ang 13 ka hugnang minimum anti-pyudal nga pakigbisog ug mga kampanyang masa sama sa pagpataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma sa katubhan, pagpakunhod sa usura, pagpataas sa presyo sa ilang mga produkto nga kape ug lanot  sa abaka ug pagdepensa sa yutang kabilin ug uban pa  diin kapin sa 30,000 ka mga masang mag-uuma ug lumad  ang naka-benepisyo.

Human sa duha ka tuig nga pagpahamtang sa Martial Law sa Mindanao, anam anam nga nalunsad ang mga protestang masa, may mga anti-pasistang kalihukan nga nalunsad pagbakwet, kampohan, picket sa 4thID panahon sa HR day, aron iprotesta ang grabeng militarisasyon sa kabukiran; pag-okupar sa ilang mga komunidad, pagpamomba; kanyon ug helicopter gunship.  

Sa organisasyon sukad sa 1971 diin ang Mindanao usa lang ka rehiyon milambo kini ngadto sa lima. Ang NCMR natukod sa mga tuig 1983 gikan sa usa lang ka front—-ang Front 4. Karon may pipila na ka mga panggubatang gerilya ang naglangkob sa NCMR, nga may igong kamaniobrahan sa gerilyang pwersa.  Milambo kini tungod sa hugot nga paggunit nato sa demokratikong sentralismo giniyahan sa MLM ug sa paggiya sa Komite Sentral ug sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Nangatukod na usab ang pipila ka mga subrehiyon nga gilangkoban sa pipila ka  lumpong sa mga panggubatang gerilya aron mas lapad ang wanang sa paglunsad sa gerilyang pakiggubat.

Ipadayon ang Pagtuon ug pagdapat sa kongkretong kahimtang sa MLM!

Mas ipahugot pa ang panaghiusa sa katawhan, panaghiusa sa Hukbo ug Katawhan, ug pagpagamot sa Partido ngadto sa masang ginsakpan!

Pag-andam sa atong pwersa sa mas grabe pang operasyon nga ginalunsad sa pasistang Rehimeng US-Duterte, hugot nga gunitan ang masukolong diwa aron batokan kini.

Ka. Norcen Manggubat 
North Central Mindanao Region