Buong lakas biguin ang bantang pagpapahaba ng batas militar

Editoryal | Ang Bayan | Nobyembre 21, 2017