ILPS condemns massacre of peasants in Taquarucu, extends solidarity with people’s movement in Brazil

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle
April 25, 2017

We, the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), condemn in the strongest terms the massacre of peasants in Taquarucu do Norte, Colniza City in the state of Mato Grosso in Brazil on April 20, 2017. Paramilitary groups employed by landlords and land-grabbers attacked the village of Taquarucu do Norte on the morning of April 10 and strafed the houses of peasants, including women, children and the elderly, resulting in the killing of at least ten and the wounding and disappearance of many others.

The peasants of Taquarucu do Norte have been subjected to all kinds of violence from local landlords and land-grabbers for more than a decade. They have been victims of assassinations, torture and threats by armed goons under the employ of local landlords. The Brazilian state has always turned a blind eye to these atrocities being committed by the landlords against the peasant masses.

The massacre in Taquarucu is not an isolated incident. White terror has been going on in the Brazilian countryside for a long time and in the years 2015-2016 for instance more than 120 leaders and members of the rural people’s movement were assassinated.

The economic crisis that hit Brazil in the beginning of 2014 due to the big drop in the prices of Brazilian exports in the international market forced the ruling classes to boost the production of Brazil’s traditional agricultural products for export (soybeans, sugar, coffee and beef) and the extraction of minerals for export (iron ore and crude oil). This has led to an intense “hunger for land” on the part of the vultures in Brazilian society: the landlords, loggers and mining magnates.

Land-grabbing has become rampant in the northern Mato Grosso and MATOPIBA region with the accompanying outbreak of reactionary violence against peasants, the quilombolas and fisherfolk villages. Millions and millions of tons of the products of Brazil’s traditional exports are being plundered for practically nothing by big foreign trade monopolies with the collusion of Brazil’s landlords and comprador big bourgeoisie.

The Temer government that was brought to power through a US-instigated constitutional coup is now set to lift the restrictions on foreign ownership of agricultural lands that were imposed by the Lula government. If Temer’s plan is carried out, foreign companies that had to use dummies to virtually own the land can now do it legally.

With the ultra-reactionary Temer government carrying out more and more neoliberal policies, the rape of Brazil’s economy by foreign monopoly firms is bound to intensify, further impoverishing the Brazilian workers and peasants and other toiling people.

Resistance by the broad masses of the people is also bound to grow and reactionary violence will surely be resorted to by the reactionary government against such resistance.

We, the ILPS, express our unity with and support for the progressive people’s movement in Brazil in opposing the imperialist and reactionary attacks on the people. We call on all progressive and freedom-loving people of the world to likewise extend their solidarity and support for the Brazilian people in their continuing struggle for national independence, social justice and democracy!

  • Solidarity with Taquaruçu do Norte villagers!
  • Punish the paramilitaries and their landlord bosses!
  • Justice for the victims of massacres in the countryside!
  • Down with the country-selling maneuvers from the landlord class and all reactionaries submissive to imperialism!
  • Down with Michel Temer’s puppet regime!
  • Long live the building of the worker-peasant alliance!
  • Long live the international solidarity of peoples!

Paigtingin ang mga pakikibakang magbubukid, buwagin ang mga asyenda at isulong ang rebolusyong agraryo!

Ang laban sa Hacienda Luisita, gaya ng sa iba pang malalawak na lupaing pag-aari at kontrolado ng malalaking panginoong maylupa at dayuhang korporasyon, ay salamin ng maigting na buhay-at kamatayang pakikibaka ng magsasakang Pilipino laban sa pyudal at mala-pyudal na pagsasamantala at pasismo ng estado.

Nararapat na panghawakan ng mga magsasaka ang pinagtibay na pusisyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) para sa libreng pamamahagi lupa na isang mayor na resulta ng nakalipas na ika-apat na serye ng usapang pangkapayapaan.

Ito ay bunga ng matibay na pagiggiit at pakikibaka ng masang magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa na kinatatampukan ng mga masisiglang pakikibakang magbubukid sa buong bansa.

Ang panawagang libreng pamamahagi ng lupa ay magpapapakilos sa milyun-milyong mga magsasaka at manggagawang bukid para sa higit na pagpapalawak ng baseng masa ng rebolusyon, pagpapalakas at pagpapasaklaw ng Pulang kapangyarihan pampulitika sa kanayunan at pagrerekluta ng pinakamaraming mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan.

Bitbit ang panawagang ito, ilang ulit na mapalalaki ang kasapian ng mga pambansa demokratikong samahang magsasaka, mangingisda, kababaihang magbubukid, mga manggagawa sa agrikultura at kabataan sa kanayunan.

Gayundin, makakabig nito sa rebolusyon ang kasapian ng iba pang organisasyong magsasaka, mga tradisyunal na samahan ng agrarian reform beneficiaries, at iba pa. Mapapanday ang maraming mga lider-magsasaka at masang aktibista mula sa kampanya para sa libreng pamamahagi ng lupa.

Ang mga manggagawa, kabataan at estudyante, propesyunal, taong-simbahan, kababaihan at iba pang progresibong sektor ay mainam na makipamuhay sa mga magsasaka at magsulong ng rebolusyong agraryo sa kanayunan. Likhain natin ang malakas na anti-pyudal na kilusang masa sa buong bayan.

Laban sa Hacienda Luisita
Ngayong Abril 24, 2017, ookupahan ng mga magsasaka, manggagawang bukid at mga taga-suporta ng Hacienda Luisita ang binakurang bahagi ng malalawak na lupain na patuloy na inaangkin ng mga Cojuangco-Aquino at mga kasosyo nito. Dati na itong binubungkal ng mga magsasaka mula 2004-2005, sa panahon ng welga at masaker sa Hacienda Luisita.

Ang sama-samang bungkalan sa Hacienda Luisita ay militanteng paraan ng paggigiit ng karapatan sa lupa. Limang taon na mula nang magdesisyon ang Korte Suprema na ipamahagi ang lupain ng asyenda, ngunit wala pa ring kontrol sa lupa ang mga magsasaka at tinaguriang “benepisaryo.”

Muling gumawa ng iba’t-ibang maniobra ang pamilyang Cojuangco-Aquino upang hindi maipamahagi ang lupa sa mga magbubukid. Isinagawa ang huwad at mapanlinlang na ‘tambiolo raffle land reform’ noong 2013, nagtambak ng mga militar at gwardya sa buong Hacienda Luisita upang harasin at takutin ang mga magbubukid at mamamayan. Nilansi at binulok ang ilang lider-magsasaka upang manghati sa hanay ng mga taga-Luisita.

Sumanib na rin ang pamilyang Lorenzo ng Mindanao sa mga Cojuangco-Aquino bilang isang pangunahing mamumuhunan ng Central Azucarera de Tarlac. Pinalaganap ang masahol na sistemang ‘aryendo’ o leaseback upang tuluyang mawalan ng kontrol sa lupa ang mga magsasaka.

Ang marahas na mga maniobra ng mga panginoong maylupa at mga internal na kahinaan ng kilusan sa loob mismo ng Hacienda Luisita ang sumagka sa naipundar na lakas at paglaban ng mga magsasaka at manggagawang bukid. Ang rebolusyonaryong kilusan ay nakahandang magwasto upang harapin ang mga hamon sa muling pagpapasigla at pagpapaigting ng pakikibaka.

Paigtingin ang mga pakikibakang magbubukid at rebolusyong agraryo
Sa mga susunod na buwan, ilulunsad pa ang mas maraming bungkalan at okupasyon ng lupa, kampuhan at barikadang magsasaka sa mga malalawak na hacienda at landholdings.

Paiigtingin din ang mga kampanya at pakikibakang anti-pyudal sa mga malalawak na dayuhang plantasyon, mga minahan, mga lupaing inireserba para sa mga pamantasan at militar, mga lupaing kinakamkam ng mga panginoong maylupa, burgesya kumprador at iba pa. Magpapakilos ng libu-libo sa mga aksyon at protestang magsasaka sa mga probinsya at rehiyon.

Isasagawa ang mga ito nang may malinaw na direksyon sa pagkakamit ng mas maraming tagumpay sa minimum na programa ng rebolusyong agraryo kabilang ang pagpapababa ng upa sa lupa at pagpawi sa usura, pagpapatataas ng presyo ng mga produktong bukid, pagpapataas ng sahod at pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawang bukid at iba pang ganansyang makakabenepisyo sa milyun-milyong pamilyang magsasaka, manggagawa sa agrikultura at pambansang minorya sa buong kapuluan.

Ang panawagang “Buwagin ang mga Hacienda” ay dadagundong sa pagpapaigting ng antipyudal, anti-pasista at anti-imperyalistang pakikibaka ng mamamayan.

Bibiguin natin ang Oplan Kapayapaan at ang pasismo ng estado na pumapaslang sa mga magsasaka, pambansang minorya at mamamayan sa kanayunan. Umaabot na sa 50 ang biktima ng mga pampulitikang pamamaslang at 48 dito ay mga magsasaka. Ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa ay tigib ng dugo ng mamamayan subalit handa nating harapin ang lahat ng kahirapan at sakripisyo.

Isulong ang rebolusyong agraryo! Pataasin ang antas ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan!

Ipatupad ang rebolusyonaryong reporma sa lupa sa mas masinsin at malawak na saklaw!
Magsasaka at manggagawang bukid, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!
Biguin ang Oplan Kapayapaan ang pasismo ng estado!
Isulong ang digmang bayan sa mas mataas na antas!
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)
Abril 2017

On the occasion of the 44th anniversary of the NDFP: The NDFP-Mindanao hails the 2nd Congress of the Communist Party of the Philippines

Press Statement
24 April 2017

The NDFP in Mindanao is one with the Filipino masses in celebrating the 44th founding anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), which was convened in Baguio City on April 24, 1973 as a Preparatory Commission composed of various allied revolutionary organizations.

The NDFP-Mindanao takes this occasion to salute and congratulate the Communist Party of the Philippines (CPP) for having successfully convened its Second Congress on October 24 to November 7, 2016. It was a clear testament to the CPP’s firm grasp of Marxism-Leninism-Maoism, learning from its nearly five-decade practice in waging a national-democratic revolution with a socialist perspective.

Only with the CPP’s correct guidance did the NDFP achieve breakthroughs in its task of setting up and broadening a united front dedicated to the victory of the people’s democratic revolution. The NDFP fully recognizes the ideological and political leadership of the CPP.

With the significant resolutions drawn at the Party’s Second Congress, the NDFP-Mindanao is infused with renewed vigor and energy to struggle for the Filipino people’s aspirations as outlined in the NDF’s 12-Point Program, and persevere until complete victory along the path of the national democratic revolution.

Under the Party’s direction, the NDFP-Mindanao is able to effectively undertake its task of arousing, organizing and mobilizing the masses in five regions in the island to wage anti-feudal, anti-fascist and anti-imperialist struggles in the countryside as well as in the cities, and support the armed struggle.

In Mindanao, the NDFP has united thousands of peasants, agri-workers and Lumad, who are organized into their respective revolutionary mass organizations, to wage agrarian revolution campaigns and directly benefit from the implementation of its minimum program. These campaigns have reduced land rent and payment for the use of tools, implements and farm animals; increase the wages of farm workers; hike prices of agricultural products; reduce usury; and, lower the prices of farm inputs and basic commodities. With revolutionary mass organizations at the helm, campaigns were also initiated to improve on cooperative production, self-reliant economy, scientific and mass-based culture, and to eliminate illiteracy.

The total mass membership organized under these revolutionary organizations in the island runs up to more than 200,000, which is a boundless wellspring of new Red commanders and fighters for the New People’s Army (NPA). A relatively wide and deep mass base has enhanced the capacity of the NPA to launch tactical offensives against enemy forces.

The NPA in turn, by way of its military victories, has decisively contributed to the advance of the NDFP, especially in its decisive role in establishing organs of political power or the people’s government in the countryside. This is where a new type of society based on the Program of the People’s Democratic Government is sown and developed.

The AFP’s Oplan Kapayapaan/all-out war against the NPA is currently raging in the Mindanao countryside, terrorizing numerous peasant and Lumad communities with combat operations, aerial bombing, shelling, massacres and extra-judicial killings. These have resulted in massive displacements and evacuations. With strong mass support, the NPA in Mindanao, however, is able to effectively fend off these attacks by the AFP, PNP and paramilitary groups to defend people’s gains. This, in turn, lends great inspiration to the people’s struggle against the oppressive and exploitative semi-feudal and semi-colonial system of society.

In its adherence to the people’s aspiration for a just and lasting peace, the NDFP has made all effort in making sure that the peace talks with the Government of the Republic of the Philippines (GRP) continue. But, there are those in the AFP, who are lackeys of US imperialism, whose intent is to sabotage the peace talks and aim for the complete surrender of the revolutionary movement. We must be vigilant of these stumbling blocks to peace.

As a gesture of support to the peace talks, the NDFP in the Southern Mindanao and Far South Mindanao regions have already released four prisoners of war (POWs); only 2 remain. Pfc. Edwin Salan of the 30th IB PA, who is under the custody of the NPA in Northeastern Mindanao region, is to be released soon. However, the NDFP and NPA in North Central Mindanao were not able to release its POW because the AFP continued and intensified its military operations in the area, especially in areas where PO2 Jerome Natividad of the PNP is set to be released.

Thus, the NDFP in Mindanao call upon the people to fulfill the tasks set by the Communist Party of the Philippines during its Second Congress in order to advance the people’s democratic revolution towards a higher stage until complete victory.

All allied revolutionary mass organizations of the NDFP in Mindanao must unite to lend support to the New People’s Army and the People’s militia in the effort to frustrate the AFP’s Oplan Kapayapaan. At the same time, we call upon the people to support the peace talks between the NDFP and the GRP.

Long live the Communist Party of the Philippines!
Long live the New People’s Army!
Long live the National Democratic Front of the Philippines!
Long live the Filipino people!
Join the New People’s Army!

(sgd.) Ka Joaquin Jacinto
Spokesperson
NDFP-Mindanao

Bisaya

Sulat Pamahayag
22 April 2017

Sa ika-44 nga anibersaryo sa NDFP
GIPASIDUNGGAN SA NDFP-MINDANAO ANG
IKADUHANG KONGRESO SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS

Ang NDFP-Mindanao nakighiusa sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod sa National Democratic Front of the Philippines, nga nagtigom sa Baguio City niadtong Abril 24, 1973 isip usa ka Komisyong Tigpangandam nga gilangkuban sa nagkalain-laing alyadong mga rebolusyonaryong organisasyon.

Ang NDFP-Mindanao, atol niining okasyona, nagsaludo ug nagpahalipay sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa malampusong pagtigom niini sa iyang Ikaduhang Kongreso niadtong Oktubre 24 hangtud Nobyembre 7, 2016. Nagpamatuod lang kini sa hugot nga paghawid sa PKP sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug nagkat-on gikan sa dul-an lima ka dekada nga praktika sa paglunsad sa nasudnon-demokratikong rebolusyon nga adunay sosyalistang perspektiba.

Pinaagi lang sa tukmang paggiya sa PKP nakakab-ot ang NDFP og mga kalampusan diha sa tahas niini nga tukuron ug palapdon ang usa ka nagkahiusang prente alang sa hingpit nga kadaugan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang NDFP hugot nga naga-ila sa ideyolohikal ug pulitikal nga pagpangulo sa PKP.

Pinaagi sa mahinungdanong mga resolusyon nga napanday sa Ikaduhang Kongreso sa Partido, nahimong mas nadasig ug lagsik ang NDFP-Mindanao aron pakigbisogan ang mga pangandoy sa katawhang Pilipino nga nalatid diha sa 12 ka Puntong Programa niini, ug magpursigi diha sa dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon hangtud sa kadaugan.

Ubos sa paggiya sa Partido, epektibong nahimo sa NDFP-Mindanao ang tahas niini sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa mga masa diha sa lima ka rehiyon sa isla aron maglunsad og anti-pyudal, anti-pasista ug anti-imperyalista nga mga pakigbisog sa kabanikanhan ug sa kasyudaran, ug mosuporta sa armadong pakibisog.

Sa Mindanao, nahiusa sa NDFP ang liboan ka mga mag-uuma, mamumuong panguma ug Lumad, nga na-organisa ngadto sa ilang tagsa-tagsang rebolusyonaryong pangmasang organisasyon, aron ilunsad ang agraryong rebolusyon ug direktang makabenepisyo sa minimum nga programa niini. Kining mga kampanya nakapakunhod sa abang sa yuta, abang sa himan sa pagpanguma ug mga hayop; nakapataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma; nakapausbaw sa presyo sa produktong pang-agrikultura; nakapakunhod sa usura; ug nakapa-ubos sa presyo sa abono ug mga batakang palaliton. Sa pagpanguna sa mga rebolusyonaryong pangmasang organisasyon, nalunsad usab ang mga kampanya sa pagpalambo sa kooperatibisasyon sa produksyon, ekonomiyang sarang sa kaugalingon, siyentipiko ug pangmasang kultura, ug pagwagtang sa iliterasiya.

Ang kinatibuk-ang membro nga na-organisa sulod niining mga rebolusyonaryong pangmasang organisasyon sa isla mokabat na og sobra sa 200,000, nga nagsilbi isip walay kinutubang tinubdan sa mga bag-ong Pulang kumander ug manggugubat alang sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang relatibong lapad ug lalum nga baseng masa nagpataas sa kapasidad sa NPA nga maglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa pwersa sa kaaway.

Pinaagi sa mga kadaugan sa gilunsad nga mga taktikal nga opensiba niini, ang NPA mahukmanong nakatampo sa pag-asdang sa NDFP, ilabina sa mahinungdanong papel niini sa pagtukod og mga organo sa pulitikanhong gahum o gobyerno sa katawhan sa kabanikanhan. Dinhi, ang bag-ong tipo sa katilingban nga nagsubay sa Programa sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan ang gitisok ug gipalambo.

Ang Oplan Kapayapaan/todong gera sa AFP batok sa BHB ang nagkaigting sa pagkakaron sa mga kabukiran sa Mindanao, ug gi-atake niini ang daghang mga komunidad sa mga mag-uuma ug Lumad pinaagi sa mga operasyong pang-kombat, pagpamomba, pagpanganyon, pag-masaker ug mga extrajudicial nga pagpamatay. Nagresulta kini sa dinaghang dislokasyon ug pagpamakwit. Apan, tungod sa makusganong suportang masa, gipakyas sa BHB sa Mindanao kining mga pagpangatake sa AFP, PNP ug mga grupong paramilitar aron nga panalipdan ang mga kadaugan sa katawhan. Sa pikas bahin, naghatag kini og kadasig sa katawhan nga pakusgon pa ang pakigbisog batok sa madaugdaugon ug mapahimuslanong semipyudal ug semikolonyal nga katilingbanong sistema.

Sa pagbarog niini sa mga pangandoy sa katawhan alang sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw, ang NDFP naghimo sa tanang paningkamot aron maseguro ang pagpadayon sa panaghisgot pangkalinaw tali sa Gobyerno sa Repulika sa Pilipinas (GRP). Apan, adunay mga itoy sa imperyalismong US sulod sa AFP nga gustong isabotahe ang hinabing pangkalinaw ug nagtinguha sa hingpit nga pagsurender sa rebolusyonaryong kalihukan. Kinahanglang mahimo kitang mabinantayon batok niining mga babag sa kalinaw.

Isip pagpakita og suporta alang sa panaghisgot pangkalinaw, gibuhian na sa NDFP sa mga rehiyon sa Southern Mindanao ug Far Southern Mindanao ang mga bihag sa gubat (POW) niini; duha na lang ang nahabilin. Si Pfc. Edwin Salan sa 30th IBPA, nga anaa sa kustodya sa BHB sa rehiyon sa Northeastern Mindanao, mabuhian na sa dili madugay. Apan, ang NDFP ug BHB sa rehiyon sa North Central Mindanao wala pa makapahigayon sa pagreles sa POW tungod kay gipasubsob pa sa AFP ang mga operasyong militar niini, ilabina sa mga erya kun diin posibleng buhian si PO2 Jerome Natividad.

Ang NDFP-Mindanao nanawagan ngadto sa katawhan nga ipatuman ang mga tahas nga natibuok sa Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas aron ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ngadto sa mas taas nga yugto hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Ang tanang mga magka-alyadong rebolusyonaryong pangmasang organisasyon sa NDFP sa Mindanao kinahanglang maghiusa alang sa paghatag og suporta ngadto sa Bagong Hukbong Bayan ug sa Milisya sa katawhan diha sa pagpakyas sa Oplan Kapayapaan sa AFP. Sa samang higayon, nag-awhag ang NDFP-Mindanao sa katawhan nga suportahan ang hinabing pangkalinaw tali sa NDFP ug GRP.

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhi ang katawhang Pilipino!
Sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!

(sgd.) Ka Joaquin Jacinto
Tigpamaba
NDFP-Mindanao

NDFP welcomes inputs of DENR Sec on environment protection, conservation, rehab

Photo: Kalikasan

The National Democratic Front of the Philippines Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms (NDFP RWC-SER) sees environment secretary Gina Lopez’s openness to work with the New People’s Army (NPA) and the revolutionary movement as a ‘positive gesture towards implementing genuine social and economic development programs in mining areas.’

“The willingness of Secretary Lopez to coordinate and possibly work with the NPA could help address the plight of peasant and indigenous peoples communities affected by destructive large-scale foreign mining, especially in Mindanao,” said NDFP consultant and RWC-SER member Randall Echanis.

“The NDFP can act as a go-between Secretary Lopez and the NPA,” Echanis added.

NDFP consultant and RWC-SER member Alan Jazmines said the NDFP is willing to discuss with Secretary Lopez how she could actually work with the NPA in territories of the revolutionary movement.

“Her inputs and suggestions on how to protect, preserve and rehabilitate the environment for use in rural and national industrialization could also be considered in the next round of formal talks,” Jazmines said.

A major part of the Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) currently being negotiated by the NDFP and the Government of the Republic of the Philippines concerns environmental protection, conservation and compensation.

“Environmental protection and conservation and the wise use of natural resources are necessary components of socio-economic development policies. The DENR could consider adopting such policies to ensure the conservation and rehabilitation of the environment for future generations.”

“Under the CASER, we want to craft a comprehensive and balanced national policy for the country’s natural resources to redress the pattern of neocolonial exchange of raw materials and manufactures which has resulted in the depletion and intensified extraction of the country’s natural resources,” Echanis said.

A bilateral team meeting on agrarian reform and rural development between the NDFP and GRP is scheduled on April 25 as part of the acceleration of the talks. ###

Reference:
Alan Jazmines
Contact no. +31 949-137-7260

POW sa NEMR nakatakda nang irelis

Press Statement
April 22, 2017

Base sa matinud-anong kaakuhan sa rebolusyonaryong kalihukan sa North Eastern Mindanao Region sa pagsuporta sa panaghisgot pangkalinaw ug pagtamod sa hangyo sa mga pamilya sa POW, nakatakdang ireles karong bulana si Pfc. Edwin Salan sa 30th IB PA. Giandam na sa Bagong Hukbong Bayan-Front 16 Custodial Forces ang mga panginahanglan alang sa hapsay ug luwas nga pagrelis sa maong POW.

Magtulo na ka bulan human nadakpan si Pfc. Edwin Salan niadtong Enero 29, 2017 didto sa Barangay Buodlingin, Alegria, Surigao del Norte atol sa ilang paglunsad og COPD. Una nang gikataho nga buhian ang POW kaniadto pang unang mga bulan, apan tungod kay nagpadayon ang mga operasyong militar nga gihimo sa AFP, nalangan kini.

Ubos sa kustodiya sa BHB – Front 16, gitratar si Pfc. Salan pinasubay sa napatik nga mga probisyon sa Komprehensibong Kasabutan diha sa Pagrespeto sa Tawhanong Katungod ug Internasyonal nga Makitawhanong Balaod o CARHRIHL, ug sa uban pang mga internasyonal nga balaod sa gubat. Matngong gitubag sa BHB Custudial Force ang mga personal nga panginahanglan sa POW ug makanunayong gimonitor ang kahimtang sa iyang panglawas.

Ang BHB-NEMR ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon magdahom nga respetohan sa AFP/PNP ang maong aktibidad sa pagrelis aron maseguro ang kaluwasan sa POW, sa mga modawat nga third party facilitators, mga pamilya sa POW ug sa mga mosaksi niini. Magarantiya kini kun ipatuman sa AFP/PNP ang suspension of military operations (SOMO) ug suspension of police operations (SOPO) sa mga lugar diin asa buhian ang POW, partikular sa mga lungsod sa Alegria, Bacuag, Gigaquit, Tubod, Placer, Claver sa probinsya sa Surigao del Norte.

Giawhag ang mga opisyal sa gobyerno sa Surigao del Norte nga motabang nga mapahigayon ang nakatakdang pagrelis sa POW. Giaghat usab ang mga katawhan nga nagpakabana, mga kaparyentehan ug pamilya sa POW nga hangyoon ang mga opisyal sa AFP ug PNP nga matinud-anong mosanong sa mga gikinahanglan alang sa hapsay, luwas ug malampusong pagreles kang Pfc. Edwin Salan.

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command

Solidarity message on the 33rd Celebration of Cordillera Day

Balantoy, Balbalan, Kalinga
April 23 – 25, 2017

Photo Artemio A. Dumlao

In the name of the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), I bring you red greetings on the occasion of the 33rd year of celebrating Cordillera Day.

This celebration has been held for the past three decades to bring to the fore the burning issues confronted by the Cordillera peoples and unite their ranks to enable them to firmly address these.

This year, the theme is on intensifying the struggle to advance the rights of the Cordillera peoples to self-determination and defend their ancestral lands, life and honor. The Cordillera peoples must step up the struggle against the massive seizure of their ancestral lands and natural resources by imperialists and the local exploiting classes, which further creates widespread poverty in the Cordillera and worsens the discrimination and abuse of its people.

The ongoing peace talks is very relevant to this year’s theme.

Currently, both parties – the Government of the Republic of the Philippines and the NDFP – are forging a comprehensive agreement on social and economic reforms. An important part of the agreement being advanced by the NDFP is the particular section on the rights of national minorities. The section on national minorities was completed after special consultations with their representatives, including leaders of the Cordillera People’s Alliance which organized this celebration. We assure you that the NDFP Negotiating Panel will advance these proposals in the peace negotiations.

In the long term, the 10th point in the NDFP’s 12-Point Program calls for upholding the rights of the Bangsamoro and the Cordillera peoples and other indigenous peoples to self-determination and democracy. Here, the NDFP declares its aspiration to build a Philippines where there is unity, equality and brotherhood of all peoples and nationalities and to forge a nation that is founded upon real independence from imperialism, democracy for the people, and genuine autonomy for the Bangsamoro, the Cordillera peoples and other indigenous peoples.

Genuine autonomy will be guaranteed within the framework of the people’s democratic republic of the Philippines, wherein the structure of government will ensure full participation and decisive say by the people of the autonomous areas on all matters affecting their lives, recognition of their right to ancestral land, priority in employment and economic opportunities, with returns from the economic development of their areas mainly accruing to them to hasten their social progress, while respecting their tradition and culture.

Thus, whether in the short or long term, on or outside of the negotiating table, the national-democratic revolution that the NDFP represents is advancing the interests of the Cordillera peoples.

It would be fine if the lives of the Cordillera peoples can be uplifted through the peace talks. But whatever is accomplished in the peace negotiations, your decisiveness to intensify your struggle for self-determination, ancestral land and honor will certainly pave a clear path towards the fulfillment of the great aspirations of the heroic peoples of the Cordillera.

Long live the Cordillera peoples!

FIDEL AGCAOILI
Chairman
NDFP Negotiating Panel

AFP’s strike operation, foiled by the NPA

Press statement
April 22, 2017

A unit of the the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur foiled a strike operation attempted by the 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) last April 20 in Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

At around 7:00 am, April 20, the 92nd DRC raided the temporary base being built by the NGC unit for its military training. Due to skillful defense, no NPA elements were wounded nor killed. On the other handed, no less than two were wounded on the the side of the AFP. According to the residents, an AFP helicopter went back to the site twice after the encounter.

According to friends from the media, an earlier report from the 9th ID, AFP stated that ten NPA elements were wounded during the said operation; this was allegedly the report first received by the Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. However, it was immediately recalled and the 9th ID released a new official statement.

This is another huge blow for the 9th ID. Even though they initiated the operation, in the end, they were placed at a disadvantage. The Norben Gruta Command calls on the people to continue to be vigilant against the schemes of the 9th ID. It is likely that the residents will be the ones to bear the brunt of the 9th ID’s recent loss, as evidenced by the previous fake encounters where civilians were victimized. The masses, even the media, are now aware of the habitual
lies of the AFP. Continue the critical analysis of future fake news and fake statements from the AFP regarding the supposedly weakening of NPA forces in the Bicol region.

Amidst the ongoing peace talks, AFP militarists continue their devious schemes to besmirch or belittle the revolutionary movement’s standing in the negotiations. On the other hand, the New People’s Army extends its full support to the peace talks. The Norben Gruta Command encourages the people to unite in supporting the peace talks while advancing the people’s war to achieve genuine peace based on progress and justice.

Michael Robredo
Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur

The people in Mindanao must continue to oppose the plunder of imperialist mining and plantation

Press Statement
22 April 2017

In observance of Earth Day, the NDFP in Mindanao renews its commitment to defend the people and the environment, which has more and more come under attack by the plunder of imperialist mining and plantation.

While it is true that the Duterte presidency has taken steps to ascertain that grossly erring mining concessions are prevented from continuing their operations in some areas in Mindanao, especially in Caraga and the Davao regions, the bigger imperialist mining companies remain in operation.

For instance, the Tag-anito Mining Corp., PGMC, SRMI and THPAL nickel processing plant in Caraga, which are responsible for the denudation of forests and pollution of shores in the two provinces of Surigao and Agusan del Norte, are still operational. Out of 40 large-scale mining nationwide, 21 of which are in Caraga. Huge mining corporations in the Davao area as well as in the Zamboanga area, such as the giant TVI Corp., continue with their operations unhampered and unabated.

In truth, what the DENR may have done was only take out the smaller competition, but allowed the bigger and more destructive mining companies to continue operating. The companies that have been prevented from operating have already maneuvered to resume their operations. Thus, the people have no guarantee that the companies that have supposedly been deprived of their licenses will not be able to resume their operations in the near future.

The Duterte administration is set to offer 8 million hectares of land for foreign palm oil plantations. The reactionary government claims that palm oil plantations have no adverse environmental impact, but its establishment and expansion in the country, especially in Mindanao, will dramatically reduce our remaining forest cover and agricultural lands. This will consequently displace millions of peasants and Lumad and deprive them of their sources of livelihood.

This further worsens an already grave situation where plantations owned by giants Dole, Del Monte and SUMIFRU and other large plantations have grabbed lands from millions of farmers and national minorities through aggressive expansion.

Thus, under this context, the NDFP in Mindanao calls upon the people to be ever vigilant, and continue to expose and oppose through militant protests the destructive effects of imperialist mining and plantations.#

(sgd) Ka Joaquin Jacinto
Spokesperson
NDFP-Mindanao

Temporary ceasefire needed for the safe release of the POW in NEMR

Statement
April 21, 2017

The custodial force of the New People’s Army in Front 16 – North Eastern Mindanao Region (NEMR) has long been ready to release prisoner of war (POW) Pfc. Edwin Salan of the 30th IB PA, in accordance with the call of the CPP and NDFP to release POWs in support of the continuing peace talks between the GRP-NDFP. The NPA’s release of POW Pfc. Salan is also in response to the appeal of his parents and relatives along with sectors working for peace. Recall that Pfc. Edwin Salan was captured by Red fighters of Front 16 in Brgy. Budlingon, Alegria, Surigao del Norte last January 29 of this year. Pfc. Salan was part of the 30th IBPA, AFP group launching COPD operations in the municipality for some time.

Cooperation is needed from the local AFP and PNP commands, along with the local government of Surigao del Norte, for the safe and effective release of POW Salan. Such cooperation will be demonstrated by their implementation of a suspension of military operations (SOMO) of AFP troops and suspension of police operations (SOPO) of PNP troops in the municipalities of Alegria, Placer, Claver, Tubod and Gigaquit in Surigao del Norte. The NPA and NDFP will not allow the lives of the POW, his family and that of the third party facilitators and witnesses, to be endangered which may happen without the SOMO and SOPO. As such, the POW release will happen with the implementation of a SOMO and SOPO by the AFP and PNP within these five (5) municipalities.

In line with this, we encourage the parents and relatives of Pfc. Salan, the personalities working for peace and all concerned individuals to call upon GRP President Duterte to act for the immediate release of the POW. We also challenge the local officials of Surigao del Norte to creat conditions to ensure the safe and effective release of Pfc. Salan.

The AFP and PNP must show that they are seriously supporting measures towards the achievement of peace and be sincere in ensuring the safe release of their soldier who was arrested by the NPA. We challenge them to declare a SOMO and SOPO for the immediate safe and effective release of Pfc. Salan to the third party facilitators.

(sgd)
Ka Maria Malaya
Spokesperson
NDFP-NEMR

Trump violates the Afghan people’s sovereignty and targets the civilian population with MOAB

By Prof. Jose Maria Sison, Chairperson
International Coordinating Committee
International League of Peoples’ Struggle
April 20, 2017

The International League of Peoples’ Struggles (ILPS) condemns in the strongest terms the latest US attack in Afghanistan using the largest non-nuclear bomb ever used in combat. The April 13 air strike was completely unjustified. It was done with complete disregard for the national sovereignty of the Afghan people and with disproportionate force against the civilian population.

Its sole purpose was patently to showcase US imperialism’s weapons for mass destruction and capacity to cause carnage with impunity in violation of international law. As in the earlier air strike against Syria on April 5, US President Donald Trump issued the orders, making himself a war criminal, wantonly violating the sovereignty of another country and destroying the lives and property of the people.

The GBU-43/B bomb (Massive Ordinance Air Blast) dropped by a US cargo plane on an alleged Daesh stronghold in eastern Afghanistan is nicknamed MOAB or the “mother of all bombs” by the US military. The MOAB weighs 21,000 lbs and has a one-mile blast radius. It has to be delivered by a huge plane, like the C-130 Hercules, primarily the MC-130E Combat Talon I or MC-130H Combat Talon II variants,which are easy target for states like Iran and Democratic People’s Republic of Korea that have good air defense systems. It can be used in a cowardly and expensive way against countries that do not have such systems.

The MOAB was developed in the lead up to the US invasion of Iraq in 2003 but was never used in combat due to the costliness, vulnerability and potential scale of collateral damage it could do in densely populated areas. The MOAB’s intensive blast wave can obliterate anyone caught within its blast radius and ignite the oxygen in underground spaces, like tunnels or caves. So US military commanders wanted to test it’s power in the tunnels, bunkers and base camps dug into Afghan mountains, many of which were built by the Mujahidin funded by the US Central Intelligence Agency (CIA) during the war against Soviet social imperialism.
The avowed purpose was clearly to test and demonstrate the raw power of this ordinance on the flimsy pretext of targeting a small militia of the ISIS in a geographically isolated corner of Afghanistan rather than the Taliban which is by far the more formidable fighting force in the country. The few scores of ISIS fighters reportedly killed by the MOAB posed absolutely no threat to the US to justify such a gigantic attack. The attack was in fulfilment of Trump’s campaign promise to “bomb the shit out of them” and to “go after their families”.

But another obvious purpose is to boost the stocks of the US weapons makers. They are applauding Trump. Most elated is the Alabama-based Dynetics, Inc. which was commissioned to manufacture the MOAB at the cost of $16 million per monstrous piece. The whole military industrial complex is eagerly expecting to divvy up the $639 billion US military budget for 2018, ten per cent more than what they got last year.

It is not just the military expenditure that is rising. Air strikes by US and US-backed Afghan forces increased by 50% in 2016 killing 590 civilians – almost double the number they killed in 2015. Not only are these air strikes by US forces becoming more frequent, they are also targeting more populated areas of the country. Altogether 11,000 civilians were killed in Afghanistan last year, of whom 3,512 were children.

After nearly 16 years of trying to subjugate the entire Afghan population and prop up a puppet government with no success in sight, US imperialism is now raising the threshold of violence in the country – exemplified by the MOAB explosion last week. This is against a people already brutalized by over three decades of imperialist aggression, first by Soviet social imperialism followed by the US.

True to the plundering character of monopoly capitalism, the overriding interest of the US and other imperialist powers is to dominate and control Afghanistan because of its strategic position between the huge oil and gas resources of Central Asia and the large fuel consumers China and India. Afghanistan itself has potential sources of strategic raw materials such as coal, gas, oil, copper, gold, silver, zinc, lithium and others.

It was the CIA that organized, trained and funded Afghan jihadists as a surrogate force to overthrow the pro-Soviet government in Kabul and then later to kick out Soviet troops. Some of these jihadist groups eventually gave birth to the Taliban which, together with Osama Bin Laden, became the excuse for the US to invade the country in 2003 in the name of waging a “war on terror”. But after 16 years of US occupation, the Taliban now controls 15% more territory than it did in 2015 while the US-backed Afghan government controls no more than 60 percent of the country. Despite the most advanced weaponry and extreme brutality of US imperialism, Afghanistan is proving to be the graveyard of empires.

The ILPS calls on all-freedom loving peoples of the world to condemn the escalation of war and indiscriminate violence by the US and US-led forces in Afghanistan and the entire region. The ILPS calls on all its member organizations and allies to issue statements of condemnation and carry out mass actions against the latest acts of US aggression which are creating more tension and disorder in the world.

We are hopeful that the people of Afghanistan will eventually achieve national and social liberation by having a revolutionary party of the proletariat, a people´s army and a broad united front of anti-imperialist and democratic forces. While they take their destiny into their own hands, the people of Afghanistan need the support of the world proletariat and people against imperialism, our common enemy.###