Ilantad at gapiin ang tunay na kaaway ng mamamayan!

Pahayag ng NPA – Mt. Province

Matapos ang serye ng matatagumpay na aksyong-militar ng NPA laban sa AFP at PNP sa Bauko, Mt. Province nitong nakaraang linggo, pinalalabas ngayon ng AFP at PNP, katuwang ang militaristang si Anthony Wooden, meyor ng Tadian, Mt. Province, na ang Pulang Hukbo ang siyan kaaway ng mamamayan ng Mt. Prov. Kabilang sa mga kasinungalingang ipinupukol ng mga ito ay ang paninisi sa NPA sa puor o forest fire sa kabundukan ng probinsya. Gayundin anf pagdudulot ng istorbo sa ekonomya,pag-aaral ng kabataan at turismo ng probinsya.

Desperadong taktika ito ng Estado upang dungisan ang NPA, na sa loob ng limang dekada ay siyang tunay na katuwang ng Kaigorotan sa pagtatanggol sa karapatan, lupang ninuno at likas na yaman ng Cordillera.
Matagal nang kaisa ng Kaigorotan ang rebolusyonaryong kilusan sa paglaban sa mga mapandambong na kumpanya ng enerhiya, logging ay minas. Noong panahon ni Marcos, nakibaka ang kababaihan at mamamayan laban sa mapang-abusong minahan sa Mainit,Bontoc. Humantong rin sa armadon pakikibaka ang paglaban sa nakaambang pangangalbo at paninira ng Cellophil Resources Inc. sa kabundukan ng Cordillera at pagpapalubog ng Chico River Dam Project sa ilang bayan ng probinsya.

Sa kasalukuyan, patuloy na lumalawak ang paglaban sa kabi-kabilang panghihimasok at pandarambong ng mga kumpanyang tulad ng Hedcor at Lepanto, kasapakat ang Rehimeng US-Duterte at ang AFP-PNP-CAFGU. Mahigpit na naninindigan ang NPA sa panig ng mga magsasaka, manggagawa, gardinera at minero na pawang biktima ng pagsasamantala ng mga kumpanyang ito  at ng panunupil ng Estado.

Ang ilulunsad na “rally” sa pagpapasimuno ni Wooden sa Abril 9 ay malinaw na bahagi ng mapanlinlang at mapaniil na Oplan Kapayapaan ng Rehimeng US-Duterte, tulad ng kampanyang “pagpapasurender” at peace zone. Nagpapanggap si Wooden, isang reserve officer ng Philippine Army, na kinakatawan niya ang kahingian ng mamamayan ng Mt. Prov para sa tahimik at mapayapang buhay. Ang totoo, walang ibang kinakatawan si Wooden kundi ang baluktot na kaisipan ng kanyang berdugong amo, si Duterte, na lantaran at walang kahihiyang ibinibenta ang mga rekurso ng Pilipinas sa sinumang dayuhang kumpanya na pinakamalaki ang maibubulsa ni Duterte at ng mga kakutsaba niya. Isa sa pinakatampok ngayon ay ang panibagong banta sa mga bayan sa kahabaan ng Chico River dahil sa proyektong Chico River Pump Irrigation Project. 

Hangga’t mayroong mga mapanirang kunpanya na nang-aagaw sa likad na yaman ng Cordillera at ng Pilipinas, nanatili ang batayan para sa armadong paglaban ng mamamayan. Dito kinakapos anf isinusulong ni Duterte na makitid na localized peacetalks. Tanging ang usapang pangkapayapaan sa pambansang antas anf makakapagbigay ng solusyon sa malalim na ugat ng armadong pakikibaka na pinangungunahan ng NPA. 

Hindi magpapabulag at magpapabraso anf mamamayan ng Mt.Prov.sa mga katulad ni Anthony Wooden na nagkukunwaring boses ng mamamayan sapagkat malinaw kung sino ang Hukbo na tunay na nagtataguyod sa kanilang interes. 

Hinggil sa paggamit ng NPA sa mga pasabog sa MGS Labanan sa Bauko, Mt. Province noong Marso 29 – Abril 2

Sa mismong Alituntunin nito, mahigpit na pinanghahawakan ng New People’s Army (NPA) na walang madadamay na sibilyan sa mga opensibang inilulunsad nito laban sa mga pasistang tropa ng Estado ng Rehimeng US-Duterte. Kinikilala at tumatalima ang NPA sa mga internasyunal na kasunduan sa batas ng digma at karapatang tao tulad ng Ottawa Convention na nagbabawal sa paggamit ng mga landmine. Kaugnay nito, mariing pibabubulaanan ng Leonardo Pacsi Command (LPC, NPA-Mt.Province) ang paratang ng AFP-PNP na nagtanim ang NPA ng mga landmine at bast na lamang itong iniwan. 

Ang yunit ng LPC na napalabanan noong Marso 29-Abril 2 ay gumamit ng mga command detonated explosive(CDX). Kaiba sa mga landmine, sasabog lamanf ang mga CDX kung sadyang pasabugin ng taong opereytor nito.

Ipinakat lamang ng mga Pulang Mandirigma ang CDX sa panahong naghahanda sa pag-ambush sa mga pasistang tropa at pinasabog lamang iyon nang mismong nakalapit na ang target – gaya ng makikita sa bidyo.

Kung tutuusin,ang AFP at PNP ay dapat managot sa pangmomortar at pagis-straffing na siyang nagdulot ng istorbo at takot sa mamamayan. Ito ay sa desperasyong pulbusin ang mga Pulang Mandirigma. 

Dapat pasinungalingan at ilantad ang panlilinlang at pananakot ng mga tropa ng AFP at PNP — mga tagapamarali ng terorismo ng Rehimeng US-Duterte.

Ilantad at gapiin ang tunay na kaaway ng sambayanan!
Biguin ang Oplan Kapayapaan!
Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *