Invigorate the revolutionary spirit of Bonifacio and of the Kabataang Makabayan

Press Statement | November 30, 2017 | Bisaya»

The New People’s Army – North Central Mindanao Region is in solidarity with the Filipino people in celebrating the 154th birthday of Andres Bonifacio and the 53rd anniversary of Kabataang Makabayan (KM).

We salute to the heroic resistance of Bonifacio and of the Katipunan fighters against the three-century old oppression and exploitation of the Spanish colonizers and of the occupation of US Imperialist.

We also salute to the success of the Katipunan in arousing, organizing and mobilizing the Filipino masses to end the Spanish colonialization. Despite of their reluctance in weaponry and war capability, they were triumphant in proving that the strength of the masses is the key to defeat the Spanish colonial army.

Moreover, we salute to the spirit of nationalism and patriotism of the Katipunan in breaking the chains that had been shackling the Filipino people. Our heroes had with them their high moral in aspiring for a free nation.

Concurrently, we also give our highest gratitude to the Kabataang Makabayan who will be celebrating its 53rd anniversary as a militant organization of young revolutionaries. Deriving inspirations from Bonifacio and the Katipunan, KM was founded on November 30, 1964 as recognition of the historical role of the youth to continue and conclude the unfinished revolution with the banner of national democracy under the leadership of the proletariat.

Within its five decades of existence, KM proved its role in the intensification of the people’s war. Among the most significant was Ka Julito Tiro, a former KM member in Xavier University, who was then an NPA commander. Also, among here were former KM members from the urban who served to their last breath as Red fighters in the region such as Ka Manuel Jabagat, Ka Kimberly Jul Luna, Ka Prince Peduca, Ka Ismael Magbanua, Ka Rhyman Mandahinog and other young martyrs.

Hence, more than commemorating, we should invigorate the militant and revolutionary spirit of Bonifacio, of the Katipunan and of the Kabataang Makabayan. We should give concrete deeds from their spirit of heroic struggle, sacrifice and resistance. The New People’s Army is always open to every youth who aspires to enliven the arm struggle and continue the revolution waged by Bonifacio. #

Ka Cesar Renerio
Spokesperson
NDF–NCMR


Sulat Pamahayag | Nobyembre 30, 2017

Ikinabuhi ang rebolusyonaryong diwa ni Bonifacio ug sa Kabataang Makabayan

Nakighiusa ang National Democratic Front – North Central Mindanao Region (NDF – NCMR) sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa ika-154 ka tuig nga paghandom sa adlaw’ng natawhan ni Gat Andres Bonifacio ug sa ika-53 ka tuig nga anibersaryo sa pagkatukod sa Kabataang Makabayan (KM).

Gisaludohan nato ang mabayanihong pagsukol ni Bonifacio ug sa mga manggugubat sa Katipunan batok sa tulo ka siglong pagpangulipon sa Espanyol ug sa pagpangolonya sa imperyalistang Estados Unidos.

Gisaludohan usab nato ang malampusong pagpahigmata, pag-organisa ug pagpalihok sa Katipunan sa masang Pilipino aron hingpit nga buntogon ang kolonyalistang Espanyol. Taliwala sa ilang atrasadong mga kahimanan sa pakiggubat ug katakus sa pakigsangka, naglampos sila sa pagpamatuod sa gahum sa katawhan isip yawe sa pagpadaog sa gubat batok sa mga sundalong Espanyol.

Labaw sa tanan, gisaludohan nato ang diwang makinasudnon ug patriyotismo sa Katipunan aron bugtuon ang kadenang naggapos sa katawhang Pilipino. Taas ang moral sa atong mga kanhing bayaning Pilipino sa pagkab-ot sa kalingkawasan sa atong nasud.

Sa susamang higayon, gihatagan usab nato og pinakataas nga pagsaludo ang Kabataang Makabayan sa 53 na ka tuig nga pagtunhay niini isip militanteng organisasyon sa mga kabatan-onang rebolusyonaryo. Sa pagkuha og inspirasyon kang Bonifacio ug sa Katipunan, gitukod ang KM kaniadtong Nobyembre 30, 1964 isip pag-ila sa makasaysayanong papel sa kabatan-onan nga ipadayon ug kumpletohon ang wala pa nahuman nga rebolusyon sa bandera sa nasudnong demokrasya ilalom sa pagpangulo sa proletaryado.

Sulod sa lima ka dekadang pagtunhay sa KM, daghan na ang napamatud-an niini sa labaw pang pagpakusog sa gubat sa katawhan. Usa na sa pinakasignipikante niini mao ang papel ni Ka Julito Tiro, usa ka myembro sa KM kaniadto sa Xavier University, isip usa sa mga kumander sa BHB. Lakip na usab dinhi ang pipila ka mga kanhing myembro sa KM sa kasyudaran nga mihalad sa ilang kinabuhi isip Pulang manggugubat sa rehiyon sama na lamang nilang Ka Manuel Jabagat, Ka Kimberly Jul Luna, Ka Prince Peduca, Ka Ismael Magbanua, Ka Rhyman Mandahinog ug uban pang mga na-martir nga kabatan-onan.

Busa, gawas sa paghinumdom, ikinabuhi nato ang militante ug rebolusyonaryong diwa ni Bonifacio, sa Katipunan ug sa Kabataang Makabayan. Hatagan nato og kongkretong hulagway ang diwa sa ilang mabayanihong pakigbisog, sakripisyo ug pakigsangka. Andam sa kanunay ang Bagong Hukbong Bayan alang sa mga kabatan-onang nagtinguhang kuptan ang armas ug mopadayon sa nasugdang rebolusyon ni Bonifacio. #

Ka Cesar Renerio
Tigpamaba
NDF–NCMR