Labanan ang todo-gera ng AFP, bigyang-daan ang usapang pangkapayapan

Editoryal | Ang Bayan | Marso 21, 2017