MAHABANG PAKIKIBAKA PARA SA KALAYAAN

Handog sa ika-50 anibersaryo ng pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas
Ni Jose Maria Sison

Tumagal nang higit sa tatlong daang taon
Para mahubog ang bansang Pilipino
At ilaglag ang singkaw na kolonyal
Sa daan-daang pag-aalsa
Hanggang ang Katipunan at bayan
Ay manaig sa kaaway at kamtin ang kalayaan.

Mula nang imperyalistang ibong mandaragit
Ang anino nito’y ilambong at mga kuko’y ibaon
Sa Inangbayan nating minamahal
Higit nang sandaang taon
Ang sambayana’y patuloy na ipinaglalaban
Ang paglaya ng bansa’t lipunan.

Ang huling limampung taon ng pakikibaka
Ang naging pinakamabunga:
Ang rebolusyonaryong partido ng proletaryado
Ang hukbong bayan, ang nagkakaisang prente
Ang kilusang masa ng mga api
At ang pamahalaang bayan.

Laging lumalago ang lahat nito sa kapuluan
At paalon-along sumusulong laban sa kaaway
Na naghahari sa laging nabubulok na sistema
Ng kasakiman at lagim
At nagsisilbi sa mga dayuhang amo
Na ikinamumuhi ng mamamayan ng daigdig.

Ating tanaw ang tunguhing pataas ng rebolusyon
Sa gitna ng krisis sa bayan at ibayong dagat
Nagdudulot ng di-matiis na paghihirap
At nag-uudyok sa bayang puspusang ipaglaban
Na agarang kamtin ang kalayaan sa tiraniya
At maningning na kinabukasan sa sosyalismo.

Matagalan tayong lumalaban para sa kalayaan,
Hindi tayo tumitigil gaano man katagal.
Subalit sinasagpang natin ang bawat sandali
Upang dagukan ang kalaban
At palapitin ang araw ng paglaya natin
Mula sa lahat ng paniniil at pagsasamantala.

THE LONG STRUGGLE FOR FREEDOM

Dedicated to the 50th annniversary of the founding of the Communist Party of the Philippines
By Jose Maria Sison

It took more than 300 years
For the Filipino nation to take shape
And shake off the colonial yoke
In hundreds of uprisings
Until the Katipunan and the people
Defeated the foe and won their freedom.

Since the imperialist bird of prey
Cast its shadow and dug its claws
On our beloved motherland,
It has been more than 100 years
That the people have continued to fight
For national and social liberation.

The last 50 years of the struggle
Has been most fruitful:
The revolutionary party of the proletariat,
The people’s army, the united front,
The mass movement of the oppressed
And the people’s government.

All these are ever growing in the archipelago
And advancing in waves against the foe
That rules the ever rotting system
Of greed and terror
And serves foreign masters
That the people of the world detest.

We see the rising trend of revolution
Amidst the crisis in the country and abroad
That inflicts intolerable suffering
And drives the people to struggle harder
For their soonest freedom from tyranny
And a bright future in socialism.

We struggle long for freedom,
We never give up no matter how long.
But we seize every moment
To strike a blow against the foe
And hasten the day of our liberation
From all oppression and exploitation.