Mang­ga­ga­wang Pi­li­pi­no: Mag­kai­sa at lu­ma­ban! Itang­hal ang ban­di­la ng Par­ti­do!

Editoryal | Ang Bayan | Abril 21, 2017