Martial law extension will further intensify the people’s armed resistance

Statement | November 25, 2018 | Bisaya»

The reality of the US-Duterte regime’s deception to rationalize the tyrannical move of declaring martial law against those who oppose him, is more than ever clear to the people. The steps being made to further extend (martial law) illustrates the calculated moves to bolster Duterte’s ambition of dictatorial rule.

Recall that the US-Duterte regime imposed martial law in Mindanao last May 23, 2017 to supposedly wipe out the Maute group in Marawi City. The move was justified by the threat of the terrorist ISIS which allegedly planned to attack certain areas in Mindanao. Instead of the prescribed two months, it was extended until December 2017. Then, in October, Duterte declared that the Marawi crisis has ended and the Maute group was “defeated.”

Because the main intention of the the US-Duterte regime is to ensure the interests of China and US in Mindanao and put an end to the primary threat against his tyrannical rule, it extended martial law. And so, on November 2017 Presidential Proclamation (PP) No. 360 was effected which unilaterally ended the peace negotiations between the GRP and NDFP. Duterte even declared a shoot-to-kill order against suspected members of the NPA. The declaration of PP No. 374 proclaiming the CPP-NPA-NDFP as “terrorists” followed. The proclamation included attacks against progressive forces and groups opposing Duterte’s tyranny.

Not content, the US-Duterte regime again extended martial law for a second time until the last month of 2018. This served his avowal of annihilating the NPA on the same year. He desires of first defeating the NPA forces in Mindanao to ensure success over the entire country. This, despite the fact that it is inutile in defeating even the small terrorist Abu Sayyaf (ASG) group in the islands of Sulu and Basilan.

To defeat the NPA in 2018, the AFP concentrated almost 70 percent or 74 maneuver battalion of forces here in Mindanao and 44 of these are deployed in NPA areas. Brutal psychological and combat operations are being launched in the country against the people and the NPA. The AFP commit killings, repression, arrests, threats, filing of trumped-up cases and forced surrender of civilians, while launching massive military operations. But the NPA and revolutionary forces overcame all these. And the NPA is defeating the brutal intentions of the US-Duterte regime this year.

In NEMR, military rule was met by the brave resistance of the NPA and the people. Amidst the repressive actions of the military, the people successfully launched protests to expose the human rights violations committed by the AFP. Militarization of the countryside and martial law are being opposed. The people continue to push their just demands such as genuine land reform, free social services and others.

On the other hand, the NPA in NEMR effected successful counter-attacks against the sustained annihilative enemy operations. The NPA in the region launched more than 200 military actions that resulted in several casualties on the side of the enemy. The NPA preserved its own strength and defended the interests of the people. Imperialists companies destroying the environment were penalized, such as Sumifru and Dole.

Despite these destructive AFP operations, the NPA never lost the initiative to implement other revolutionary tasks such as propaganda, organizing, agrarian revolution, delivery of medical services, maintaining peace and order, production and others. The NPA continues to enjoy the widespread support of the people. The youth remains to be a bottomless well for the NPA.

With such defeat nationwide, the AFP moved the timetable for the annihilation of the NPA to the year 2019. Thus, the AFP is strongly pushing for the extension of martial law which is in essence is now being implemented nationwide. In fact, congress’ discussion on the AFP’s recommendation of extending martial law has been set on the first week of December.

The formality of the reactionary regime’s congress approving the declaration of martial law provides the legal basis for the suppression and attack against the opposition, progressives and the revolutionary forces. But despite there being no formal declaration, the brutal military rule especially in the countryside, is evident with the implementation of total war under Oplan Kapayapaan.

Duterte’s martial law is similar to that of Marcos, the only difference is that it has been polished and is slowly being implemented in the belief that the people will be deceived and he can bolster his ambition of dictatorial rule. Duterte has put into place the militarization of the bureaucracy by appointing former military and police officers in his cabinet and in agencies.

Thus, martial law extension is nothing but a license for the military and police to intensify its abuses and brutality. Martial law is not intended for the terrorist ASG and ISIS but against the people and the revolutionary forces strongly fighting the pro-imperialist and anti-people US-Duterte regime. Like Marcos, the (current) regime is forcing the people to intensify armed and unarmed resistance to end his rule.

We call on the people to be vigilant against the plans of the AFP and Duterte, and without second thought, expose and oppose these. We also call on the media people to go to the countryside to investigate and document the true conditions of the people under martial law and militarization.

Long live the struggling people!
Celebrate with pride the 50th anniversary of the reestablishment of the CPP!

Ka Ariel Montero
Spokesperson
Regional Operational Command


Pamahayag | Nobyembre 25, 2018

EKTENSYON SA MARTIAL LAW MAS MAGPADILAAB PA SA ARMADONG PAGSUKOL SA KATAWHAN

Mas tin-aw karon sa katawhan ang kamatuoran sa pagpangilad sa rehimeng US-Duterte aron hatagan og katarungan ang mga mapanumpuong lakang batok sa mga nagasupak kaniya pinaagi sa deklarasyon sa martial law. Ang planong pagpalawig pag-usab niini nagtimaan sa inanay nga pagpalig-on sa ambisyon sa diktadurang paghari ni Duterte.

Kung atong mahinumduman, gipahamtang sa rehimeng US-Duterte ang martial law sa Mindanao niadtong Mayo 23, 2017 sa rason nga sumpuon ang grupong Maute sa Marawi City. Gipasumangil niini ang hulga sa teroristang ISIS nga moatake kuno sa mga lugar sa Mindanao. Imbes duha ka bulan lang ang gitakda niining maong balaod, gipalanat kini hangtud Disyembre 2017. Apan, Oktubre pa lang nagdeklara na si Duterte nga nahuman na ang krisis sa Marawi ug “napildi” na nila ang grupong Maute.

Tungod kay nag-unang tumong sa rehimeng US-Duterte mao man ang pagseguro nga mapahiluna ang mga interes sa China ug US dinhi sa Mindanao, ug pukanon ang nag-unang hulga sa iyang ambisyong paghari, gipadayon niini ang martial law. Busa sa pagka-Nobyembre 2017, gipakanaog ang Presidential Proclamation (PP) No. 360 nga makiusa ka bahin nga nagtapos sa panaghisgot pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP. Nagmando pa si Duterte og shoot-to-kill sa mga gidudahang membro sa NPA. Misunod dayon ang pagpagawas sa PP No. 374 nga nagdeklara sa CPP-NPA-NDFP nga mga “terorista”. Gilakip pa niining maong proklamasyon ang pagbungkag sa mga progresibong pwersa ug grupo nga nagasupak sa tiranya ni Duterte.

Wala matagbaw ang rehimeng US-Duterte, gipalanat na usab sa ikaduhang higayon ang martial law hangtud sa katapusang bulan sa 2018. Tukma kini nga magsilbi sa iyang panghambog nga puohon ang NPA sa maong tuig. Damgo niining unahon sa pagpildi ang mga pwersa sa NPA sa Mindanao aron magmalampuson sila sa tibuok nasud. Apan, inutil gani kini sa pagpuo sa gamay nga teroristang grupong Abu Sayyaf (ASG) sa mga isla sa Sulu ug Basilan.

Aron puohon ang NPA sa tuig 2018, gikonsentra sa AFP ang mokabat 70 porsyento o 74 nga pangmaniobrang batalyon nga pwersa dinhi sa Mindanao ug ang 44 niini gideploy sa mga erya sa NPA. Gilunsad ang mga bangis nga mga operisyong saykolohikal ug kombat nga pagpangatake batok sa katawhan ug sa NPA sa tibuok nasud. Gihimo sa AFP ang mga pagpamatay, pagpamig-ot, pagpandakop, panghulga, pagpasaka og tinumo-tumong kaso, ug pinugos nga pagpasurender sa mga sibilyan, samtang gilunsad ang dinagkung operisyong militar. Apan napatigbabawan kini sa NPA ug mga rebolusyonaryong pwersa. Ug malampusong gipakyas ang pangpuong tinguha sa rehimeng US-Duterte niini nga tuig.

Sa NEMR ang pagharing militar gisugat sa maisugong pagsukol sa NPA ug sa katawhan. Taliwala sa mapig-utong lakang sa militar malampusong nalunsad sa katawhan ang mga protesta aron ibutyag ang mga pagpanglapas sa tawhanong katungod nga hinimoan sa AFP. Gibatukan ang militarisasyon sa kabanikanhan ug martial law. Padayong giduso sa katawhan ang ilang mga makatarunganong demanda sama sa tinuod nga reporma sa yuta, libreng katilingabanong serbisyo ug uban pa.

Sa pikas bahin nakahimo usab og mga malampusong mga kontra–atake ang NPA-NEMR batok sa mga sustenido ug pangpuong operisyon sa kaaway. Nalunsad sa NPA dinhi sa rehiyon, ang kapin 200 ka aksyong militar nga midulot og ubay-ubay nga kaswalti sa han-ay sa kaaway. Napreserbar sa NPA ang kaugalingong kusog ug napanalipdan ang interes sa katawhan. Nasilotan usab ang mga imperyalistang kompanya nga nagdaut sa kinaiyahan sama sa Sumifru ug Dole.

Bisan pa man niining mga magun-ubong operisyon sa AFP wala mahikawi ang NPA sa inisyatiba nga ipatuman ang uban pang mga gimbuhaton sa rebolusyon sama sa propaganda, pag-organisa, paglunsad sa agraryong rebolusyon, paghatag og serbisyong medikal, pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw, produksyon ug uban pa. Padayong nakaangkon og lapad nga suporta gikan sa katawhan ang NPA. Walay pagkahubas usab ang pagsampa sa mga kabatan-onan ngadto sa NPA.

Gumikan niining maong kapakyasan sa tibuok nasud, gisibog sa AFP ang iyang gitakda nga puohon ang NPA ngadto na sa tuig 2019. Subay niini, mapugsanon na usab ang AFP nga ipalawig ang martial law nga sa esensya gipahamtang na kini sa tibuok nasud. Gani, gikatakda karung unang semana sa Disyembre ang paghisgot sa rekomendasyon sa AFP sa ekstensyon sa martial law diha sa kongreso.

Ang pormalidad nga deklarasyon sa martial law pinaagi sa pagtugot sa kongreso sa reaksyonaryong rehimen naghatag sa legal nga sukaranan sa pagpitol ug paggukod sa mga oposisyon, progresibo, ug mga rebolusyonaryong pwersa. Apan bisan og wala pay pormal nga deklarasyon niini, ang bangis nga pagharing militar ilabina sa kabanikanhan dayag na nga makita ubos sa todo-gera sa Oplan Kapayapaan.

Walay kalahian ang martial law ni Duterte ug kang Marcos, gawas lang sa pagpapino ug inanay kining gipahamtang sa pagtuo nga malingla ang katawhan ug anam-anam nga mapalig-on ang iyang ambisyong diktadurang paghari. Ang nahitabo naplastar na ni Duterte ang pagmilitarisa sa burukrasya pinaagi sa pagpahiluna sa mga kanhing opisyal sa militar ug pulis sa iyang kabinete ug mga ahensya.

Busa ang ekstensyon sa martial law dugang lisensya na lang sa mga militar ug pulis sa mas grabe pang pagpangabuso ug kabangis. Dili ang mga teroristang ASG ug ISIS ang gipunting sa martial law kundili ang katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa nga hugtanong nakigbatok sa maki-imperyalista ug kontra-katawhan nga rehimeng US-Duterte. Sama kang Marcos mas gitukmod karon sa rehimen ang katawhan nga labaw pang padilaabon ang armado ug dili armadong pagsukol aron tapuson ang iyang paghari.

Giawhag ang katawhan nga mag-maigmat sa mga pakana sa AFP ug ni Duterte ug walay pagduha-duha nga ibutyag ug batukan kini. Giawhag usab ang mga taga-medya nga moadto sa kabanikanhan aron susihon ug idokumento ang tinuod nga kahimtang sa katawhan ubos sa martial law ug militarisasyon.

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Mapasigarbuhong saulugon ang ika-50 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa PKP!

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command