Mensahe alang sa ika-49 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan

New People’s Army | North Eastern Mindanao Region
Marso 29, 2018

MAS IPADILAAB ANG ARMADONG PAGSUKOL BATOK SA WALAY PUAS NGA PAGPA-ANTOS SA KAPOBREHON, PAGPANGLUTOS UG PAGPANGHADLOK SA REHIMENG US-DUTERTE!

Karong Marso 29, 2018 ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa nagkalain-laing natarang gerilya sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) ug sa tibuok Pilipinas magsaulog sa ika-49 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang Regional Operational Command (ROC) sa BHB-NEMR nagpadangat sa mainitong pagdayeg ngadto sa mga opisyal ug manggugubat sa BHB, Milisyang Bayan ug mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa maisugong pagsukol batok sa atake sa rehimeng US-Duterte. Gipaabot usab nato ang pagsaludo ngadto sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) tungod sa malantip ug hugot nga paggiya niini sa rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon ug sa absolutong pagpangulo ngadto sa BHB.

Atol niini nga kasumaran ihatag nato ang pinakataas nga pagsaludo ngadto sa mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sa ilang tibuok panahon ug kinabuhi alang sa kinasing-kasing ug walay kinutubang pag-alagad sa katawhan ug sa rebolusyon.

Ang BHB-NEMR ubos sa pagpangulo sa PKP nakahimo sa pagpreserbar sa iyang rebolusyonaryong kusog taliwala sa walay puas, bangis ug magun-ubong mga operisyong militar sa AFP/PNP. Sa tibuok tuig, epektibong nahawiran sa BHB-NEMR ang inisyatiba sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa rehiyon taliwala sa pagpanghadlok ug pagpanglutos sa kaaway ngadto sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhang nakigbisog. Ang labihang pag-antos karon sa katawhan sa kalisod sa panginabuhi ug pamuyo maoy nagpukaw kanila nga labaw pang ipadilaab ang armadong pagsukol batok sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Padayong nag-antos sa kapobrehon ang mayorya sa katawhan
Sukad milingkod sa poder ang rehimeng US-Duterte wala pay bisan unsa nga mahinungdanong kausaban o paglambo ang natagamtaman sa katawhan sa NEMR ilabina sa mga mamumuo, mag-uuma ug Lumad. Nagpabilin ang rehiyon sa Caraga nga ikaduha sa pinakapobre nga rehiyon sa nasud taliwala nga nagbarug ang dagkung mga kapitalistang minahan ug plantasyon. Nagkaylap gihapon ang daghang walay trabaho ug walay kaseguruhan sa pagpanarbaho. Ngitngit ang katumanan sa gisaad ni Duterte nga wagtangon ang kontraktwalisasyon.

Kun aduna may giingong dakung kausaban nga nahatag si Duterte mao lang ang dugang pag-antos sa kakabus sa mayorya sa mga masang anak-sa-buhat gumikan sa pagbundak sa mga anti-katawhang mga balaod ug palisiya. Usa niini ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law nga nagpahamtang og dugang buluhisan sa ubang palaliton sama sa produktong petrolyo. Imbis gamay ra kaayo ang kinitaan sa mga kabus nga katawhan nga halos dili makatubag sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan, misutoy hinoon sa pagsaka ang presyo sa bugas nga moabot na ngadto sa P55 matag kilo, labaw na ang ubang batakang palaliton.

Gipagrabe pa kining maong pag-antos sa katawhan pinaagi sa padayong pagsunod sa rehimen sa imperyalistang neoliberal nga palisiya sa ekonomiya. Sa kabanikanhan, subay sa programang giduso sa reaksyonaryong gobyerno labaw nga gihikot ang mga mag-uuma sa kapitalistang eskema. Pinaagi sa DENR, DA, NCIP ug uban pang ahensya gilingla ang mga mag-uuma sa walay pugong nga pagtanom og mga komersyal nga pananom (falcatta, rubber, palm oil, cacao ug uban pa) nga magsilbe labaw sa tanan sa pagtubag sa panginahanglan sa hilaw’ng materyales alang sa mga kapitalistang industriya ug sa export. Gipakaylap ang sistemang growership. Wala na gibalanse ang pagtanom sa mga tanom pagkaon alang sa lahutay nga seguridad sa pagkaon sa katawhan sa rehiyon.

Kaylap ang pagpangilog og yuta gikan sa mga mag-uuma ug Lumad alang sa mga plantasyon ug minahan sa rehiyon. Sa kasamtangan dili momenos sa 40,000 ektaryas ang gi-okupa sa mga plantasyon, ug 170,000 ektaryas ang aprobadong gitagana ug gi-operitan sa mga kompanya sa mina. Samtang 200,000 ektarya usab nga kayutaan ang gitagana sa ekspansyon sa oil palm ug mosobra sa 500,000 ektarya ang gitarget nga ekspansyon sa mga minahan lakip na ang coal, dinhi sa Caraga. Ang tibuok kayutaang agrikultural sa Caraga mokabat lang sa kapin 450,000 ektaryas diin sobra katunga niini kalubihan. Buot ipasabot kun padayon ang pagkombertir sa yutang agrikultural ngadto sa laing kagamitan mabutang sa kakuyaw ang seguridad sa pagkaon sa rehiyon.

Mao nga ang mga probinsya sa rehiyon nga kanhi abunda sa tanom pagkaon sama sa mais ug humay, karon, naputos na sa naglawod nga mga plantasyon sa saging, palkata, palm oil, rubber ug uban pa. Giguba pa sa mga dagkung minahan ang mga falcatta agrikultural nga gitamnan sa tanom-pagkaon.

Resulta, ang mga mag-uuma nga kanhi abunda sa pagkaon, nga gani mag-abot pa ang ilang karaang ani ug bag-ong ani karon kanunay na nagapalit og bugas. Kadaghanan sa mga mag-uuma gamay ug dili makapaigo ang ilang kita panahon sa anihan tungod sa kaatrasado sa ilang himan ug daku ang galastuhan sa produksyon. Nalubong sa utang ngadto sa mga usurero ang mga mag-uuma. Samot nga naglisod sila tungod sa pagkabarato sa presyo sa ilang mga produkto gumikan sa maniobra sa mga komersyante ug mga kapitalista. Mitiurok ang ilang panginabuhi busa pugos nga nagpasuhol aron madugangan ang ilang kinitaan bisan sa kabarato sa sweldo.

Pagpanglingla ug terorismo sa estado ang tubag sa rehimeng Duterte
Sa pikas bahin imbis sulbaron ang katilingbanong suliran pinaagi sa pag-ila sa kusog sa katawhan, tungod sa ambisyon ni Duterte alang sa diktadurang paghari, mikapyot na kini sa hingpit ngadto sa mga imperyalista ilabina sa US ug China. Hingpit nga gitalikdan niini ang iyang mga saad ug gipasiatab nga independenteng palisiyang panggawas, sa tumong, aron makalahutay sa poder, makapangayo og suporta ug makapangutang alang sa iyang programang Build, Build, Build, bugti sa pagtahan sa mga bahandianong rekurso sa Pilipinas.

Gipakita ang tango sa kabangis sa estado ni Duterte. Gilutos ug gihasi ang katawhan ilabina ang mga pwersa ug grupo nga nagabatok sa iyang kontra-katawhan ug kontra-nasudnon nga mga programa ug palisiya. Gigukod ang mga rebolusyonaryong pwersa nga gipangulohan sa PKP ug gilakip ang mga progresibong grupo. Gipahamtang sa rehimen ang todong gera ug martial law sa Mindanao batok sa katawhan. Gitawag nga “terorista” ang mga rebolusyonaryo aron ihimulag kini sa katawhan. Nagamugna ang rehimen og mga ginama-gama, peke ug makahilong mga balita/impormasyon aron dauton ang PKP ug BHB, ug ilaron ang publiko. Buot ni Duterte nga paludhon ang katawhan ug mga rebolusyonaryo sa iyang gusto ug mopakpak sa iyang diktadurang ambisyon.

Gilunsad sa AFP/PNP ang walay hunong nga mga operisyong militar sa kabanikanhan sa tibuok rehiyon. Prayoridad sa operisyon sa kaaway ang mga lugar kun diin ipahimutang ang mga ekonomikanhong interes sa mga kapitalista sama sa mina, plantasyon, ug mga dagkung proyektong imprastraktura. Walay pagduha-duha nga gihasi ug gihadlok sa militar ang mga lumulupyo ilabina sa mga baryo ug komunidad nga hugtanong nagasupak sa mga makadaut nga proyekto, ug gipasanginlan nila nga nagsuporta sa BHB. Nagkaylap ang pagpanglapas sa tawhanong katungod nga binuhatan sa AFP/PNP diha sa kabaryohan.

Sulod sa usa ka tuig (Marso 29, 2017 – Marso 29 , 2018), daghang kaso na sa pagbakwit sa mga lumulupyo gikan sa mga probinsya sa Surigao ug Agusan tungod sa operisyong militar. Mokapin na sa napulo ka kaso sa politikanhong pagpamatay ngadto sa mga sibilyan ang mangtas nga hinimoan sa mga pasista. Daghan na ang gipangdakop nga mga lider ug membro sa mga progresibong organisasyon nga gipasakahan og tinumo-tumong mga kaso ug nag-antus karon sa mga bilanggoan. May mga kaso sa pag-pang-istraping sa mga balay sa mga mag-uuma ug pagguba sa ilang tinubdan sa panginabuhi nga dayag nga ang mga ahente sa AFP ang naghimo.

Ang mga baryo sa kabanikanhan sa rehiyon gikontrola sa militar pinaagi sa ilang COPD o Bayanihan Team Activity (BTA) sa pakana sa kalinaw. Gibalik-balikan pag-duaw sa mga pasista ug gihulga ang mga membro sa mga progresibong organisasyon sa mga mag-uuma ug Lumad. Gisaka-saka ang mga balay sa mga sibilyan ug gipang-utingkay ang mga butang. Giguba sa militar ang panaghiusa sa katawhan nga alang unta sa ilang kaugalingong kaayuhan ug sa sosyo-ekonomikanhong kalamboan. Lakip ang lihok sa mga lumulupyo sa matag adlaw kontrolado sa militar ug obligadong mag-logbook ang mga mag-uuma nga moadto sa ilang mga umahan. Pugos gipasurender ang mga lumulupyo. Gihimo pang kampo sa kaaway ang mga publikong pasilidad sama sa eskwelahan, kapilya, barangay hall, gym ug clinic.

Dili matukib nga kahadlok ug kabalaka ang gibati sa katawhan sa kabanikanhan bunga sa pagpanglutos kanila sa mga berdugong militar. Giwad-an og katungod ang katawhan nga mopadayag sa ilang mga mulo ug sa gawasnong pag-estorya. Gihikawan ang katawhan sa independenteng paglihok alang sa ilang kaayuhan ug katungod sa gawasnong pag-organisa gawas lang kun kini ubos sa istruktura sa pagdominar sa reaksyonaryong gobyerno ug sa militar.

Nagpatigbabaw karon sa kabaryohan sa rehiyon ang pagharing militar apan sa mata sa katilingban gitabunan kini sa pagwapong dagway sa rehimeng US-Duterte sa iyang mga pinulitikong mga saad; pagpadayon sa conditional cash transfer (4Ps); ug kampanya sa “kalinaw ug kalambuan”, “Pederalismo”, “batok sa korapsyon” ug “kontra-illegal nga droga”. Apan sa aktwal, walay ulaw nga nalambigit ang mga pamilya ug mga higala ni Duterte sa dinagkung korapsyon, ug sa mga iskandalo sa ismagling sa ilegal nga droga. Nahimo pang gawasnon ang iyang alyado nga si Gloria Arroyo sa kasong plunder o pagpangawkaw. Ug ang iyang druglord nga kompadre nga si Peter Lim naabswelto sa kaso lambigit sa ilegal nga druga. Gilingla lang ni Duterte ang katawhan sa iyang mga pangatik, panghambog ug binastos.

Tukmang ipadilaab ang armadong pagsukol
Nagdamgo ang rehimeng US-Duterte ug AFP nga mapuo nila ang BHB karong tuiga ug yanong mapatuman niini ang tinguha sa mga imperyalista ug sa iyang nagharing pundok. Gihimo niini ang tanang paaging malinglahon, hugaw ug bangis aron pahuyangon ang pagsukol sa katawhan. Apan nasayop ang kaaway ug nagpakita lang sa ka-ignorante niini sa kasaysayan. Inay pahuyangon mas ipaulbo pa hinoon niini ang pagsukol sa masa.

Sa pagpangulo sa PKP, tukmang nagiyahan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa pag-atubang sa bag-ong sitwasyon ug malampusong naalkontrahan sa BHB-NEMR ang mga magun-ubong atake sa kaaway sa rehiyon. Nasabtan sa mga rebolusyonaryo nga ang epektibong pamaagi aron pakyason ang martial law ug todong gera sa rehimen mao ang pagpakusog sa rebolusyonaryong armadong pagsukol nga mohatag og mas taas nga kadasig sa masa nga makigharong batok sa ilang kaaway sa hut-ong. Sa rebolusyonaryong armadong pagsukol mapreserba ang rebolusyonaryong kusog ug mapanalipdan ang katawhan gikan sa grabeng pagpahimulos ug pagpangdaugdaug.

Busa taliwala sa grabeng atake sa kaaway, nalunsad sa BHB –NEMR ang dili momenos sa 180 ka opensibang aksyong militar sa niaging tuig nga mipahamtang sa mga pwersa sa AFP/PNP/CAFGU og 147 nga kaswalti, ug niining unang kwarto sa 2018 nalunsad sa BHB-NEMR ang 32 ka aksyong militar nga midulot sa kaaway og 25 nga kaswalti. Nakasakmit ang BHB-NEMR og ubay-ubay nga mga pusil nga igong maka-armas sa dul-an usa ka kompanya sa Pulang manggugubat.

Padayong nadepensahan sa katawhan ang ilang mga kadaugan sa agraryong rebolusyon ug nakab-ot nga mga sosyo-ekonomikanhong kaayuhan tungod sa lig-ong panaghiusa. Bunga sa mapadayonong aktibong suporta sa katawhan sa rehiyon namintina sa BHB ang lapad nga base sa kamaniobrahan. Wala makapugong ang panghadlok ug panghaylo sa kaaway aron masiradhan ang tinubdan sa sampa sa mga Pulang manggugubat, mas nadasig ang mga kabatan-onan nga mosalmot sa armadong pakigbisog.

Sa pursigido ug mainatusong pagpatuman sa estratehiya sa gubat sa katawhan ug sa walay kaluya sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa alang sa pagpanghingusog sa ilang kaayuhan ug interes, sa umaabot, mapulihan sa nag-alintabo nga kasilag nga mas mopadilaab sa armadong pagsukol ang kahadlok nga gibati sa katawhan tungod sa teroristang atake sa estado ni Duterte . Dili kapugngan nga mamugna ang dakung unos sa pagsukol, armado ug dili armado, sa tibuok nasud nga mopakyas sa diktadurang ambisyon ni Duterte.

Wala na kitay malauman ubos sa kasamtangang sistema sa Pilipinas. Ang programa ni Duterte, sa kamatuoran, dili bisan kanus-a makaguyod sa ekonomikanhong paglambo apan magnudnod sa hilabihang kapobrehon sa mayorya sa katawhang Pilipino. Mas ipasamot niini ang krisis sa katilingbang semikolonyal ug semipyudal.

Walay laing kapaingnan ang katawhang Pilipino aron kab-oton ang ilang makatarunganong makihut-ong nga pangandoy kundili pinaagi lang sa pagsubay sa dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon (DRK). Bugtong ang programa sa DRK lang ang makatubag sa demokratikong tinguha sa mga mag-uuma pinaagi sa agraryong rebolusyon. Ang maksimum nga tumong niini mao ang pagbungkag sa pagmonopolyo sa yuta sa mga agalong yutaan, ug pagkumpiska niini aron libreng i-apod-apod ngadto sa mga mag-uuma nga wala ug kulang sa yuta.

Ipatuman sa DRK ang nasudnong industriyalisasyon para mamugna ang nasudnong ekonomiya nga makabarug sa kaugalingon ug molingkawas sa nasud gikan sa pagkahikot sa langyaw’ng dominasyon sa ekonomiya. Ang DRK mao ang mopildi sa lokal nga pasistang paghari ug motapos sa imperyalistang pagpahimulos ug pangdaugdaug sa katawhan sa nasud. Pinaagi sa DRK nga may sosyalistang kapadulngan matagamtaman nato ang usa ka gawasnon, makiangayon ug malambuong katilingban.

Mabuhi ang ika-49 nga anibersaryo sa BHB!
Pursigidong iasdang ang gubat sa katawhan!

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command