npa southern mindanao01

On the occasion of the 44th anniversary of the NDFP: The NDFP-Mindanao hails the 2nd Congress of the Communist Party of the Philippines

Press Statement
24 April 2017

The NDFP in Mindanao is one with the Filipino masses in celebrating the 44th founding anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), which was convened in Baguio City on April 24, 1973 as a Preparatory Commission composed of various allied revolutionary organizations.

The NDFP-Mindanao takes this occasion to salute and congratulate the Communist Party of the Philippines (CPP) for having successfully convened its Second Congress on October 24 to November 7, 2016. It was a clear testament to the CPP’s firm grasp of Marxism-Leninism-Maoism, learning from its nearly five-decade practice in waging a national-democratic revolution with a socialist perspective.

Only with the CPP’s correct guidance did the NDFP achieve breakthroughs in its task of setting up and broadening a united front dedicated to the victory of the people’s democratic revolution. The NDFP fully recognizes the ideological and political leadership of the CPP.

With the significant resolutions drawn at the Party’s Second Congress, the NDFP-Mindanao is infused with renewed vigor and energy to struggle for the Filipino people’s aspirations as outlined in the NDF’s 12-Point Program, and persevere until complete victory along the path of the national democratic revolution.

Under the Party’s direction, the NDFP-Mindanao is able to effectively undertake its task of arousing, organizing and mobilizing the masses in five regions in the island to wage anti-feudal, anti-fascist and anti-imperialist struggles in the countryside as well as in the cities, and support the armed struggle.

In Mindanao, the NDFP has united thousands of peasants, agri-workers and Lumad, who are organized into their respective revolutionary mass organizations, to wage agrarian revolution campaigns and directly benefit from the implementation of its minimum program. These campaigns have reduced land rent and payment for the use of tools, implements and farm animals; increase the wages of farm workers; hike prices of agricultural products; reduce usury; and, lower the prices of farm inputs and basic commodities. With revolutionary mass organizations at the helm, campaigns were also initiated to improve on cooperative production, self-reliant economy, scientific and mass-based culture, and to eliminate illiteracy.

The total mass membership organized under these revolutionary organizations in the island runs up to more than 200,000, which is a boundless wellspring of new Red commanders and fighters for the New People’s Army (NPA). A relatively wide and deep mass base has enhanced the capacity of the NPA to launch tactical offensives against enemy forces.

The NPA in turn, by way of its military victories, has decisively contributed to the advance of the NDFP, especially in its decisive role in establishing organs of political power or the people’s government in the countryside. This is where a new type of society based on the Program of the People’s Democratic Government is sown and developed.

The AFP’s Oplan Kapayapaan/all-out war against the NPA is currently raging in the Mindanao countryside, terrorizing numerous peasant and Lumad communities with combat operations, aerial bombing, shelling, massacres and extra-judicial killings. These have resulted in massive displacements and evacuations. With strong mass support, the NPA in Mindanao, however, is able to effectively fend off these attacks by the AFP, PNP and paramilitary groups to defend people’s gains. This, in turn, lends great inspiration to the people’s struggle against the oppressive and exploitative semi-feudal and semi-colonial system of society.

In its adherence to the people’s aspiration for a just and lasting peace, the NDFP has made all effort in making sure that the peace talks with the Government of the Republic of the Philippines (GRP) continue. But, there are those in the AFP, who are lackeys of US imperialism, whose intent is to sabotage the peace talks and aim for the complete surrender of the revolutionary movement. We must be vigilant of these stumbling blocks to peace.

As a gesture of support to the peace talks, the NDFP in the Southern Mindanao and Far South Mindanao regions have already released four prisoners of war (POWs); only 2 remain. Pfc. Edwin Salan of the 30th IB PA, who is under the custody of the NPA in Northeastern Mindanao region, is to be released soon. However, the NDFP and NPA in North Central Mindanao were not able to release its POW because the AFP continued and intensified its military operations in the area, especially in areas where PO2 Jerome Natividad of the PNP is set to be released.

Thus, the NDFP in Mindanao call upon the people to fulfill the tasks set by the Communist Party of the Philippines during its Second Congress in order to advance the people’s democratic revolution towards a higher stage until complete victory.

All allied revolutionary mass organizations of the NDFP in Mindanao must unite to lend support to the New People’s Army and the People’s militia in the effort to frustrate the AFP’s Oplan Kapayapaan. At the same time, we call upon the people to support the peace talks between the NDFP and the GRP.

Long live the Communist Party of the Philippines!
Long live the New People’s Army!
Long live the National Democratic Front of the Philippines!
Long live the Filipino people!
Join the New People’s Army!

(sgd.) Ka Joaquin Jacinto
Spokesperson
NDFP-Mindanao

Bisaya

Sulat Pamahayag
22 April 2017

Sa ika-44 nga anibersaryo sa NDFP
GIPASIDUNGGAN SA NDFP-MINDANAO ANG
IKADUHANG KONGRESO SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS

Ang NDFP-Mindanao nakighiusa sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod sa National Democratic Front of the Philippines, nga nagtigom sa Baguio City niadtong Abril 24, 1973 isip usa ka Komisyong Tigpangandam nga gilangkuban sa nagkalain-laing alyadong mga rebolusyonaryong organisasyon.

Ang NDFP-Mindanao, atol niining okasyona, nagsaludo ug nagpahalipay sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa malampusong pagtigom niini sa iyang Ikaduhang Kongreso niadtong Oktubre 24 hangtud Nobyembre 7, 2016. Nagpamatuod lang kini sa hugot nga paghawid sa PKP sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug nagkat-on gikan sa dul-an lima ka dekada nga praktika sa paglunsad sa nasudnon-demokratikong rebolusyon nga adunay sosyalistang perspektiba.

Pinaagi lang sa tukmang paggiya sa PKP nakakab-ot ang NDFP og mga kalampusan diha sa tahas niini nga tukuron ug palapdon ang usa ka nagkahiusang prente alang sa hingpit nga kadaugan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang NDFP hugot nga naga-ila sa ideyolohikal ug pulitikal nga pagpangulo sa PKP.

Pinaagi sa mahinungdanong mga resolusyon nga napanday sa Ikaduhang Kongreso sa Partido, nahimong mas nadasig ug lagsik ang NDFP-Mindanao aron pakigbisogan ang mga pangandoy sa katawhang Pilipino nga nalatid diha sa 12 ka Puntong Programa niini, ug magpursigi diha sa dalan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon hangtud sa kadaugan.

Ubos sa paggiya sa Partido, epektibong nahimo sa NDFP-Mindanao ang tahas niini sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa mga masa diha sa lima ka rehiyon sa isla aron maglunsad og anti-pyudal, anti-pasista ug anti-imperyalista nga mga pakigbisog sa kabanikanhan ug sa kasyudaran, ug mosuporta sa armadong pakibisog.

Sa Mindanao, nahiusa sa NDFP ang liboan ka mga mag-uuma, mamumuong panguma ug Lumad, nga na-organisa ngadto sa ilang tagsa-tagsang rebolusyonaryong pangmasang organisasyon, aron ilunsad ang agraryong rebolusyon ug direktang makabenepisyo sa minimum nga programa niini. Kining mga kampanya nakapakunhod sa abang sa yuta, abang sa himan sa pagpanguma ug mga hayop; nakapataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma; nakapausbaw sa presyo sa produktong pang-agrikultura; nakapakunhod sa usura; ug nakapa-ubos sa presyo sa abono ug mga batakang palaliton. Sa pagpanguna sa mga rebolusyonaryong pangmasang organisasyon, nalunsad usab ang mga kampanya sa pagpalambo sa kooperatibisasyon sa produksyon, ekonomiyang sarang sa kaugalingon, siyentipiko ug pangmasang kultura, ug pagwagtang sa iliterasiya.

Ang kinatibuk-ang membro nga na-organisa sulod niining mga rebolusyonaryong pangmasang organisasyon sa isla mokabat na og sobra sa 200,000, nga nagsilbi isip walay kinutubang tinubdan sa mga bag-ong Pulang kumander ug manggugubat alang sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang relatibong lapad ug lalum nga baseng masa nagpataas sa kapasidad sa NPA nga maglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa pwersa sa kaaway.

Pinaagi sa mga kadaugan sa gilunsad nga mga taktikal nga opensiba niini, ang NPA mahukmanong nakatampo sa pag-asdang sa NDFP, ilabina sa mahinungdanong papel niini sa pagtukod og mga organo sa pulitikanhong gahum o gobyerno sa katawhan sa kabanikanhan. Dinhi, ang bag-ong tipo sa katilingban nga nagsubay sa Programa sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan ang gitisok ug gipalambo.

Ang Oplan Kapayapaan/todong gera sa AFP batok sa BHB ang nagkaigting sa pagkakaron sa mga kabukiran sa Mindanao, ug gi-atake niini ang daghang mga komunidad sa mga mag-uuma ug Lumad pinaagi sa mga operasyong pang-kombat, pagpamomba, pagpanganyon, pag-masaker ug mga extrajudicial nga pagpamatay. Nagresulta kini sa dinaghang dislokasyon ug pagpamakwit. Apan, tungod sa makusganong suportang masa, gipakyas sa BHB sa Mindanao kining mga pagpangatake sa AFP, PNP ug mga grupong paramilitar aron nga panalipdan ang mga kadaugan sa katawhan. Sa pikas bahin, naghatag kini og kadasig sa katawhan nga pakusgon pa ang pakigbisog batok sa madaugdaugon ug mapahimuslanong semipyudal ug semikolonyal nga katilingbanong sistema.

Sa pagbarog niini sa mga pangandoy sa katawhan alang sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw, ang NDFP naghimo sa tanang paningkamot aron maseguro ang pagpadayon sa panaghisgot pangkalinaw tali sa Gobyerno sa Repulika sa Pilipinas (GRP). Apan, adunay mga itoy sa imperyalismong US sulod sa AFP nga gustong isabotahe ang hinabing pangkalinaw ug nagtinguha sa hingpit nga pagsurender sa rebolusyonaryong kalihukan. Kinahanglang mahimo kitang mabinantayon batok niining mga babag sa kalinaw.

Isip pagpakita og suporta alang sa panaghisgot pangkalinaw, gibuhian na sa NDFP sa mga rehiyon sa Southern Mindanao ug Far Southern Mindanao ang mga bihag sa gubat (POW) niini; duha na lang ang nahabilin. Si Pfc. Edwin Salan sa 30th IBPA, nga anaa sa kustodya sa BHB sa rehiyon sa Northeastern Mindanao, mabuhian na sa dili madugay. Apan, ang NDFP ug BHB sa rehiyon sa North Central Mindanao wala pa makapahigayon sa pagreles sa POW tungod kay gipasubsob pa sa AFP ang mga operasyong militar niini, ilabina sa mga erya kun diin posibleng buhian si PO2 Jerome Natividad.

Ang NDFP-Mindanao nanawagan ngadto sa katawhan nga ipatuman ang mga tahas nga natibuok sa Ikaduhang Kongreso sa Partido Komunista ng Pilipinas aron ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ngadto sa mas taas nga yugto hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Ang tanang mga magka-alyadong rebolusyonaryong pangmasang organisasyon sa NDFP sa Mindanao kinahanglang maghiusa alang sa paghatag og suporta ngadto sa Bagong Hukbong Bayan ug sa Milisya sa katawhan diha sa pagpakyas sa Oplan Kapayapaan sa AFP. Sa samang higayon, nag-awhag ang NDFP-Mindanao sa katawhan nga suportahan ang hinabing pangkalinaw tali sa NDFP ug GRP.

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhi ang katawhang Pilipino!
Sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!

(sgd.) Ka Joaquin Jacinto
Tigpamaba
NDFP-Mindanao