Harapin ang hi­na­ing ng mil­yun-mil­yon sa git­na ng kri­sis

Ang Bayan Editoryal | Marso 7 2019

Wa­lang ti­gil ang pag­la­la ng pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­yang ka­la­ga­yan ng ma­ma­mayang Pi­li­pi­no sa ila­lim ng re­hi­meng Du­ter­te bu­nga ng pa­bi­gat ni­tong mga pa­ta­ka­ran. La­ging bi­go ang araw-a­raw na in­di­bid­wal na pa­ki­ki­ba­ka pa­ra ma­bu­hay. Hi­na­ha­gi­san si­la ni Du­ter­te ng masisimot na mu­mo ha­bang bi­nu­bu­sog ang ma­la­la­king oli­gar­kong nag­pa­pa­ka­bun­dat.

Ang umii­ral na kun­di­syon ay nag­tu­tu­lak sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa na big­yang aten­syon ang hi­yaw ng ma­la­wak na ma­sa pa­ra sa so­lu­syong kag­yat at pang­ma­ta­ga­lan sa ka­ni­lang hi­na­ing, upang ti­pu­nin ang ka­ni­lang la­kas sa mil­yun-mil­yon at ma­bi­sang isu­long ang ka­ni­lang mga ka­ra­pa­tan at ka­ga­li­ngan. 

Nang­ga­ga­lai­ti sa ga­lit ang mil­yun-mil­yong Pi­li­pi­no da­hil sa lub­hang di ma­ba­tang ka­la­ga­yan ng ka­wa­lan ng tra­ba­ho, ka­wa­lan ng ba­hay, ma­ba­bang ki­ta, ma­ta­as na pre­syo, ka­ku­la­ngan ng ba­ta­yang uti­li­dad at ser­bi­syong pan­li­pu­nan, ka­ku­la­ngan sa sub­sid­yo ng gub­yer­no, pag­ka­si­ra ng mga imprastruk­tu­rang pam­pub­li­ko, pang-aa­gaw ng lu­pa at dis­lo­ka­syon sa ka­na­yu­nan, at iba pang ma­pa­na­lan­tang epek­to ng mga kontra-ma­hi­rap na pa­ta­ka­ran ng re­hi­meng Du­ter­te. Pa­tu­loy na du­ma­ra­mi ang mga na­bu­bu­hay sa ka­hi­ra­pan.

Sa mga syu­dad at ka­ba­ya­nan, araw-a­raw na pi­na­hi­hi­ra­pan ang ma­sang anak­pa­wis sa ka­wa­lan ng ma­li­nis na tu­big, ma­ta­as na ba­ya­rin sa kur­yen­te, bu­lok na sis­te­ma ng pam­pub­li­kong transpor­ta­syon at tra­pik, at ma­ta­as na gas­tos sa edu­ka­syo­n, pre­syo ng la­ngis at si­ngil sa ko­mu­ni­ka­syo­n. La­hat nang ito ay ipi­nai­la­lim sa pri­ba­ti­sa­syon at pi­na­ta­tak­bo sa nga­lan ng tu­bo. Daan-daang li­bong wa­lang disenteng pabahay ang hu­ma­ha­rap sa ban­tang ma­pa­pa­la­yas sa ka­ni­lang mga ba­rung­ba­rong sa nga­lan ng pag­li­li­nis ng ka­pa­li­gi­ran ha­bang iti­nu­tu­lak ang ma­pa­min­sa­lang rek­la­ma­syon pa­ra iha­in sa ma­la­la­king ne­go­syong gu­tom sa lu­pa. 

To­do-to­do ang pag­tu­lak sa pag­pa­pa­lit-ga­mit sa lu­pa pa­ra big­yang-da­an ang konstruk­syon ng mga dam, ope­ra­syon sa pag­mi­mi­na, tu­ris­mo at ener­hi­ya, at mga pro­yek­tong pang-imprastruk­tu­ra, pa­ti na ang pag­pa­pa­la­wak ng mga plan­tasyon. Dag­dag pa ri­to ang la­long li­be­ra­li­sa­syon sa pag-aang­kat ng bi­gas at iba pang ka­la­kal pang-ag­ri­kul­tu­ra na ban­ta sa lo­kal na pro­duk­syon at ka­bu­ha­yan sa ka­na­yu­nan. 

Na­na­na­ti­ling ma­ta­as ang di­semple­yo sa ha­rap ng pag­bu­lu­sok ng bi­lang ng na­li­lik­hang ba­gong tra­ba­ho sa pi­na­ka­ma­ba­bang an­tas sa da­la­wang de­ka­da, san­hi ng ma­ra­ming taon ng bu­ma­bag­sak na lo­kal na pro­duk­tu­bi­dad. Sa araw-    a­raw, li­bu-li­bo ang na­tu­tu­lak na ma­ngi­bang-ban­sa pa­ra ma­ging kon­traktwal na ma­ba­bang ki­ta.

Ma­la­king pa­sa­nin sa sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no ang re­hi­meng Du­ter­te. Pa­bi­gat na bu­wis ang ipi­na­taw nito sa ba­yan. Nag­pa­pa­kai­nu­til, wa­lang ka­ka­ya­han at wa­lang pa­kia­lam ito sa si­gaw ng ba­yan pa­ra pi­gi­lan ang pag­bag­sak ng kalidad ng ka­ni­lang bu­hay.

Daan-da­ang bil­yong pi­song pon­dong pam­pub­li­ko ang ibi­nu­bul­sa ng mga bu­lok na upi­syal sa an­yo ng mga su­hol, la­gay at pork bar­rel, si­ni­sip­sip ng mga pi­na­pa­bu­rang pri­ba­dong ne­go­syo sa an­yo ng mga pro­yek­to at kontra­ta sa gub­yer­no, at wi­na­wal­das sa ma­gas­tos na mga ka­ga­mi­tan at ope­ra­syong mi­li­tar. Nag­ka­ka­mal ng ya­man ang mga su­per­ya­man nang oli­gar­ko. Lu­b­lob si­la sa lu­ho at ka­rang­ya­an ha­bang na­lu­lu­nod sa gu­tom at la­bis na kawalan ang ma­yor­ya ng ma­ma­ma­yan. 

Sa ha­rap ng su­mu­su­lak na ga­lit ng ba­yan, ipi­na­tu­tu­pad ng re­hi­meng Du­ter­te ang mga hak­ba­nging tu­lad ng ti­na­gu­ri­ang “u­niver­sal health ca­re,” “con­di­tio­nal cash transfer,” “re­por­ma sa lu­pa,” mga pro­yek­tong pa­ba­hay at iba pang prog­ra­mang “pang­ka­ga­li­ngan.” Pa­wang pa­ki­tang-tao at pan­tag­pi ang mga ito na tu­ma­ta­bon at nag­pa­pa­na­ti­li la­mang sa pri­ba­ti­sa­syo­n, pag­kal­tas sa bad­yet pan­li­pu­nan, de­re­gu­la­syo­n, ma­la­wak na pagpa­palit-ga­mit ng lu­pa at iba pang ma­pa­na­lan­tang pa­ta­ka­rang neo­li­be­ral.

Nais ng mga Du­ter­te—ha­ri ng bu­ruk­ra­tang ka­pi­ta­lis­mo—at kan­yang mga al­ya­do, na ma­na­ti­li sa po­der at pri­bi­le­hi­yo. Iba’t ibang ge­ra ang si­ni­mu­lan ng kan­yang re­hi­men upang mang-u­pat ng pa­na­ti­sis­mong pa­sis­ta at big­yan ng ma­la­wak na ka­pang­ya­ri­han ang mi­li­tar at pu­lis sa ka­pin­sa­la­an ng mga ka­ra­pa­tang de­mok­ra­ti­ko. Sa des­po­ti­kong pag­ga­mit ng es­ta­do po­der at ka­ra­ha­san, si­nu­su­pil ni­to ang la­hat ng an­yo ng ma­kat­wi­rang opo­si­syon at bi­nu­bu­sa­lan ang hi­na­ing ng ba­yan. 

Sa ha­rap ng ma­lub­hang kun­di­syong pan­li­pu­nan at pang-e­ko­nom­ya at ka­wa­lang-ha­bag ng re­hi­meng Du­ter­te, wa­lang ibang ma­su­su­li­ngan ang ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no kun­di ang ko­lek­ti­bong su­mi­gaw at igi­it ang ka­ni­lang mga ka­hi­li­ngan. Ang da­mi ni­la’y la­kas na da­pat pang­ha­wa­kan. 

Pa­ra isu­long ang ka­ni­lang de­mok­ra­ti­kong pa­ki­ki­ba­ka, na­na­na­wa­gan ang Par­ti­do sa la­hat ng ak­ti­bis­ta na lu­mu­bog sa ma­sa at it­ranspor­ma ang ga­lit ng ba­yan sa pag­ki­los ng ma­sa. Da­pat ma­ta­mang big­yang-a­ten­syon ang ka­pa­ka­nan, sa­loo­bin at ha­nga­rin ng ba­yan. 

Da­pat wa­la silang ka­pa­gu­ran  sa pag­ka­kam­pan­ya pa­ra pu­ka­win at pa­ki­lu­sin ang ma­sa sa la­yong ha­ra­pin at lu­ta­sin ang ma­la­la­ki at ma­li­li­it na su­li­ra­ning araw-a­raw na nag­pa­pa­hi­rap sa ka­ni­la. Re­gu­lar na ilun­sad ang mga asembli­yang pang-masa pa­ra ta­la­ka­yin ang mga usa­pin at upang ihi­nga ng ba­yan ang ka­ni­lang mga pa­na­naw. Sa ka­sa­lu­ku­yang kam­pan­ya sa elek­syo­n, ob­li­ga­hin ang mga kan­di­da­tong hu­ma­rap sa ba­yan at sa­gu­tin ang ka­ni­lang mga ka­hi­li­ngan. 

Da­pat ga­mi­tin ng mga ak­ti­bis­ta ang ba­wat pag­ka­ka­ta­on na magpro­pa­gan­da, sa mga ta­la­ka­yang gru­po man, o sa pa­ma­ma­ha­gi ng pol­ye­to, o pag­ta­ta­lum­pa­ti sa kal­sa­da, mga bus, dyip o klasrum. Itranspor­ma sa mga sentro ng ak­ti­bis­mong pang­ma­sa ang mga ko­mu­ni­dad, pab­ri­ka, iba pang lu­gar ng pag­ha­ha­nap­bu­hay, paa­ra­lan at iba pa. 

Da­pat din silang mag­pa­ka­hu­say  sa ahi­ta­syon at pag­pu­kaw sa ba­yan na ku­mi­los upang pa­pa­na­gu­tin ang reak­syu­nar­yong gub­yer­no sa ipi­na­taw ni­tong pa­bi­gat na bu­wis, pag­had­lang sa umen­to sa sa­hod, la­bis na pa­ngu­ngu­tang, pag­ben­ta ng pat­ri­mon­ya ng ban­sa at iba pang hak­ba­nging kontra-ma­hi­rap sa ila­lim ng mga pa­ta­ka­rang neo­li­be­ral. Da­pat iba­yong ita­as ang ka­mu­la­tan ng ba­yan sa pag­lan­tad sa pag­ma­ma­nik­lu­hod ng re­hi­men sa pam­pi­nan­sya at pang­ko­mer­syong in­te­res ng mga im­per­ya­lis­ta. 

Da­pat pa­la­ka­sin ang loob ng ma­sa na igi­it ang ka­ni­lang mga ka­ra­pa­tang so­syo­-e­ko­no­mi­ko, pa­ti na ang mga ka­ra­pa­tang de­mok­ra­ti­ko, sa ha­rap ng pi­na­sid­hing pag­su­pil ng es­ta­do. Da­pat ni­lang ilan­tad ang ug­na­yan ng pag­tin­di ng pa­sis­mo sa kri­sis pan­li­pu­nan, at sa pag­ku­ku­ma­hog ng nag­ha­ha­ring pang­ka­ting Du­ter­te na pi­gi­lan ang ma­ma­ma­yan na mag­ba­ngon na na­ka­ku­yom ang ka­mao. Da­pat ga­wing ma­li­naw na ma­li­naw ang pa­nga­ngai­la­ngan pa­ra sa pam­ban­sa-de­mok­ra­ti­kong pa­ki­ki­ba­ka. 

Da­pat tu­mu­long si­lang ig­pa­wan ang pag­ka­ka­wa­tak-wa­tak at di­sor­ga­ni­sa­syon at ma­si­ga­sig na ita­tag ang la­hat ng an­yo ng or­ga­ni­sa­syong ma­sa pa­ra ka­ta­wa­nin ang in­te­res at ka­hi­li­ngan ng ma­ma­ma­yan. Buuin ang mga al­yan­sang lo­kal at pam­ban­sa sa ba­ta­yan ng ku­mon ng pang­sek­tor at pang-u­ring in­te­res, at pa­ki­lu­sin ang ma­ma­ma­yan sa mga de­monstra­syon sa buong ka­ba­ya­nan, pru­bin­sya, re­hi­yon at ban­sa.

Pa­bor pa­ra sa ma­bi­lis na pag­la­ki ng Par­ti­do ang umii­ral na sit­wa­syon. Da­pat ma­bi­sang pa­mu­nu­an ng mga na­ngu­ngu­nang kad­re ng Par­ti­do ang prak­ti­kal na ga­wa­in ng mga ak­ti­bis­ta at ma­ging huwaran sa wa­lang ka­pa­gu­rang pag­pop­ro­pa­gan­da at pag-oor­ga­ni­sa sa ma­sa. Da­pat ma­hig­pit si­lang mag­sa­ga­wa ng mga pag-aa­ral sa ideo­lo­hi­ya, mag­ta­sa at mag­la­gom, at la­ging ita­as ang an­tas ng ga­wa­in. Ang aban­teng mga ak­ti­bis­tang ma­sa ay da­pat ma­bi­lis na rek­ru­tin sa Par­ti­do. Da­pat mag­buo ng li­bu-li­bong ba­gong sa­ngay ng Par­ti­do, at pa­la­wa­kin at pa­la­ka­sin ang mga na­ka­ta­yo na. 

Sa ma­ti­ya­gang pag­pop­ro­pa­gan­da at pag-oor­ga­ni­sa, at ma­ta­mang pag­su­bay­bay sa an­tas ng ka­mu­la­tan ng ma­sa, ma­hu­say na ma­pu­pu­kaw ng Par­ti­do at mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ang ma­sa pa­ra isa­ga­wa ni­la ang pa­pa­la­king mga pag­ki­los. Kung ii­si­pi’y mis­tu­lang tu­yong da­ya­mi ang ka­la­ga­yan ng ba­yan, mu­la sa ma­li­it na dik­lap, si­sik­lab ang ma­la­king apoy ng pag­la­ban ng ma­sa. 

Ha­bang pi­na­la­la­kas ang pa­ki­ki­ba­ka ng ba­yan pa­ra sa ka­ni­lang mga ka­ra­pa­tang pang-e­ko­nom­ya at ka­ni­lang ka­ga­li­ngan, da­pat ding mag­ban­tay la­ban sa re­por­mis­mo, eko­no­mis­mo, sek­to­ra­lis­mo at iba pang ten­den­syang pu­mi­pi­gil sa pag-un­lad ng re­bo­lu­syo­nar­yong ka­mu­la­tan ng ma­ma­ma­yan. Ang araw-a­raw na pa­ki­ki­ba­ka ng ba­yan ay da­pat iug­nay, su­mu­por­ta at tu­mu­long sa pag­pa­pa­la­kas ng dig­mang ba­yan. 

Katarungan para sa lahat ng biktima ng pasistang rehimeng US-Duterte

Editoryal | Ang Bayan | Pebrero 7 2019

Pinanghahawakan ng mga rebolusyonaryong pwersa na ang pasistang rehimeng US-Duterte ang ganap na responsable sa walang-pakundangang pagpatay kay Randy Felix Malayao, konsultant pangkapayapaan ng NDFP noong Enero 30. Isang buwan lamang bago ang pagpatay kay Malayao, hayagang inendorso mismo ni Duterte ang malawakang mga pagpatay at inutusan ang kanyang mga death squad na likidahin ang mga rebolusyonaryong pwersa at mga tagasuporta ng Partido at rebolusyonaryong kilusan. 

Ang pagpatay kay Malayao ay simula ng mas pinasidhing terorismo ng estado at armadong pagsupil sa mga aktibistang nasa unahan ng malawak na nagkakaisang paglaban sa tiraniya ni Duterte. Si Malayao ang unang kilalang pambansang personahe na pinatay ng mga pwersang panseguridad ng estado matapos ang mahabang panahon. Ang pagpatay kay Malayao ay maaaring senyales na sa mga death squad ni Duterte na isagawa ang tahasang pagpatay sa mga lider masa at aktibista at iba pang mga pwersang oposisyon. 

Sa harap ng patuloy na pagkabigong gapiin ang armadong rebolusyonaryong kilusan, ibinubulalas ng rehimeng Duterte ang pasistang galit nito laban sa mga ligal na pwersang demokratiko gamit ang mga pangkat asasinasyon at pagbabaluktot sa mga batas at prosesong ligal upang higpitan ang mga organisasyong masa at progresibong institusyon. Armadong sinusupil ng mga ahenteng panseguridad ng estado ang mga magsasaka at manggagawa, gayundin ang mga guro, estudyante, abugado, mamamahayag at iba pang sektor, laluna yaong aktibong naggigiit ng kanilang demokratikong karapatan at interes at kritikal sa tiraniya ni Duterte. 

Lumilitaw na pursigido si Duterte sa deklarasyon niyang isagawa ang “estilong Suharto” ng malawakang pagpatay tulad ng ginawang pagsalbeyds sa mahigit isang milyong kasapi at sumusuporta sa Partido Komunista ng Indonesia noong 1965-66 sa utos ng noo’y Gen. Suharto na malao’y magtatatag ng 30-taon madugong diktadurang militar.

Sa ambisyong maging pasistang diktador at panatilihin ang burukrata-kapitalistang paghahari ng kanyang pamilya at pangkat, nahuhumaling ngayon si Duterte sa paglupig sa mga pwersang pambansa-demokratiko bilang isa sa susing hakbangin sa kanyang iskemang tiraniko. Dumarami ngayon ang kaso ng ekstrahudisyal na pagpatay, mga masaker, pagdukot, sarbeylans, pagtortyur, arbitraryong pag-aresto, pagsasampa ng gawa-gawang kaso, matagalang pagkukulong, pagpwersa sa mga tao na “sumurender,” iligalisasyon at pagsasara ng mga paaralang pangkomunidad at iba pang grabeng pang-aabuso. 

Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan at National Internal Security Plan ng 2018, niyuyurakan ng pasistang pagsalakay ang karapatan ng puo-puong libong mamamayan. Bukod pa rito ang ilampung libong pinatay ng mga pwersang panseguridad ng estado at sinusuportahan nitong mga death squad sa tinaguriang “drug war” ni Duterte para kontrolin ang iligal na bentahan ng droga, gayundin ang ilandaang libong mamamayang Moro na ang mga karapata’y patuloy na inaapakan sa gera ni Duterte para kontrolin ang yaman ng lupang Bangsamoro. 

Habang pinaiigting ni Duterte ang kampanya ng mga pagpatay at todong panunupil, umaalingawngaw sa buong bansa ang sigaw ng malawak na masa: Katarungan para kay Malayao! Katarungan para sa mga magsasakang pinapatay sa iba’t ibang panig ng bansa at minasaker sa Sagay, Lake Sebu at iba pang lugar! Katarungan para sa mga manggagawang sinusupil dahil sa paggigiit ng karapatang mag-organisa at magwelga! Katarungan para sa daan-daang mga bilanggong pulitikal! Katarungan para sa puo-puong batang basta-basta ibinibimbin sa ngalan ng “proteksyon ng estado!” Katarungan para sa mga guro at iba pang walang katwirang sinasarbeylans at sinisindak! Katarungan para sa mga mamamahayag, abugado at iba pang target ng “Red-tagging” o pagpaparatang na komunista at pagbabanta! Katarungan para sa ilanlibong walang habas na pinaslang sa gera sa droga ni Duterte! Katarungan para sa daan-daan libong biktima ng walang pakundangang pagwasak sa Marawi City! Katarungan para sa kababaihang biktima ng walang hupa at walang-kahihiyang pandurusta ni Duterte! Katarungan para sa mga relihiyosong walang-lubay na inaatake ng panatisismo at pang-uudyok sa karahasan ni Duterte! Katarungan para sa buong sambayanang Pilipino na biktima ng tiraniya at terorismo ni Duterte!

Sa pakikibaka para sa katarungan, dapat paigtingin ng sambayanang Pilipino ang kanilang mga pampulitikang pakikibaka para malawakang ilantad, tuligsain at labanan ang pasistang atake ng rehimeng Duterte. Dapat silang maging mapangahas, agresibo at laging nasa opensiba upang papanagutin ang rehimen sa bawat isang kaso ng pang-aabuso ng militar pulis sa kapangyarihan. Dapat silang magrali sa lansangan upang gamitin ang kolektibong lakas ng masa. Kasabay nito, dapat silang magpunyagi sa mga pakikibakang ligal upang igiit ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng internasyunal na mga batas at maging sa ilalim ng reaksyunaryong konstitusyon. 

Binubuklod ang sambayanang Pilipino ng sigaw para sa katarungan sa harap ng paghahari ng teror ni Duterte. Dapat itong paalingawngawin sa mga pabrika, kampus, upisina, mga simbahan, komunidad at iba pa. Pinatatatag at pinalalawak nito ang kanilang nagkakaisang prente laban sa tiraniya at pasismo ni Duterte. Pinalalakas nito ang kanilang loob para lumaban kahit sa harap ng mga pagpatay, pananakot at pagbabanta. 

Kasabay nito, dapat pukawin at pakilusin ang malawak na masa upang ang kanilang diskuntentong panlipunan ay maging pakikibaka para isulong ang kanilang mga karapatang pang-ekonomya at hangarin para sa katarungang panlipunan. Dapat magpunyagi sila sa sigaw para sa umento sa sahod at sweldo, para sa trabaho, lupa para sa nagsasaka, pabahay sa mga walang tirahan at iba pa. Dapat pukawin ang bayan upang tuligsain ang rehimen para sa pagpapataw ng pabigat na mga buwis at kabiguang kontrolin ang sumisirit na presyo ng pagkain at ibang saligang pangangailangan. Dapat nilang ilantad ang tinaguriang mga “programang pangkagalingan” ng rehimen, batikusin ang lubhang kakulangan ng serbisyong panlipunan at kundenahin ang korapsyon at pandarambong ng rekurso ng estado ng iilang burukratang kapitalista at malalaking burgesyang kumprador. 

Sa harap ng tumitinding walang habas na atake ng rehimeng Duterte, dapat matalinong lumaban ang mga organisasyong masa para umiwas at biguin ang kampanya ng mga pag-aresto at pagpatay at maging handang gamitin ang kinakailangang mga taktika, kabilang ang pagbubuo ng malalim at malapad na lihim na lambat, kontra-paniniktik, pagbubunyag sa social media ng mga lihim na operatiba ng estado, at iba pa. Anumang oras, ang mga target ng pagpatay ay maaaring tumungo sa kanayunan kung saan maaari silang magpakanlong sa mga rebolusyonaryong base o kaya’y sumapi sa Bagong Hukbong Bayan. 

Ang brutalidad ng rehimeng US-Duterte ay dapat ilantad na nagsisilbi kapwa sa kanyang paghahangad para sa absolutong kapangyarihan at sa pagtatanggol sa interes ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesyang kumprador. Matalas na nauunawaan ng bayan na ang kanilang sigaw para sa katarungan ay nakakawing sa pakikibaka para wakasan ang rehimeng US-Duterte at sa kadulu-duluha’y nakadugtong sa rebolusyonaryong pagwawakas sa naghaharing mapang-api at mapagsamantalang sistema. 

Mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019

Sapulin natin ang mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019 upang matatag na maisulong ang ating mga tungkulin para ibayong palakasin ang Partido at isulong ang mga re­bo­lusyonaryong pakikibaka ng bayan. Nananawagan ang Par­­tido sa mamamayang Pilipino na sa taong ito ay ubos-kayang paigtingin ang paki­ki­baka para patalsikin ang papet, pasista at korap na rehimeng Du­ter­te.

Inii­pit ni Du­ter­te ang Pi­li­pi­nas sa nag-uum­pu­gang im­per­ya­lis­tang ba­to

Nag­pa­ha­yag kamakailan si Rodrigo Du­ter­te ng GRP ng pag­ka­ba­ha­la sa po­si­bi­li­dad na su­mik­lab ang ar­ma­dong sa­gu­pa­an sa pa­gi­tan ng US at Chi­na sa South Chi­na Sea (SCS). Diu­ma­no, “ha­wak na” ng Chi­na ang na­tu­rang ka­ra­ga­tan at nag-uud­yok lamang ng kontra-ak­syon ni­to ang mga ini­lu­lun­sad na “mi­li­tary drill” ng US. Mag­du­ru­sa raw ang Pi­li­pi­nas sa­ka­ling su­mik­lab ang ge­ra sa lu­gar.

Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista.

Mataba ang lupa sa kanayunan para paigtingin ang digmang bayan

Ang bawat sulok ng mga bukid at kabundukan sa malawak na kanayunan ng Pilipinas ay batbat ng karukhaan at kagutuman. Walang lubay ang dinaranas na pagsasamantala at pang-aapi ng mahihirap na magsasaka, mga manggagawang bukid at iba pang saray ng masang anakpawis. Masidhi ang kanilang pagnanais na wakasan ang mahigit isang siglong sistemang malapyudal na animo’y gapos ng nakaraan at sagka sa panlipunang paglaya.

Buong-sikhay na biguin ang brutal na Oplan Kapayapan

Noong 2017, buong pagmamayabang na idineklara ni Rodrigo Duterte at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lubos nilang gagapiin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 2018 sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Mas ambisyoso ito kumpara sa lubos na nabigong deklarasyong “ipawawalang-saysay ang BHB” sa ilalim ng Oplan Bayanihan (2011-2016) ng nagdaang rehimeng Aquino.

Buong sigasig na ipagdiwang ang ika-50 taon ng Partido

Gugunitain ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag nito sa darating na Disyembre 26. Sa mga susunod na buwan, ilunsad natin ang masigla at malawak na kampanya para ipagdiwang ang natamong mga tagumpay ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino sa limang dekadang pagsusulong ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa gabay ng Partido.

Itak­wil ang bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos

Ta­ha­sang kon­so­li­da­syon ng bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos—ito ang pa­ngu­na­hing la­yu­nin sa pag-a­gaw ni Arro­yo sa li­de­ra­to ng Ma­ba­bang Ka­pu­lu­ngan ni­tong Hul­yo 23. Sa su­por­ta ni Arro­yo at ng mga Marcos, inaa­sa­han ni Du­ter­te na mai­lu­lu­sot na ang kan­yang iskemang ba­gu­hin ang konsti­tu­syon at big­yang da­an ang pla­no ni­yang solo­hin ang po­der at pa­la­wi­gin ang kan­yang ka­pang­ya­ri­han.