Katarungan para sa lahat ng biktima ng pasistang rehimeng US-Duterte

Editoryal | Ang Bayan | Pebrero 7 2019

Pinanghahawakan ng mga rebolusyonaryong pwersa na ang pasistang rehimeng US-Duterte ang ganap na responsable sa walang-pakundangang pagpatay kay Randy Felix Malayao, konsultant pangkapayapaan ng NDFP noong Enero 30. Isang buwan lamang bago ang pagpatay kay Malayao, hayagang inendorso mismo ni Duterte ang malawakang mga pagpatay at inutusan ang kanyang mga death squad na likidahin ang mga rebolusyonaryong pwersa at mga tagasuporta ng Partido at rebolusyonaryong kilusan. 

Ang pagpatay kay Malayao ay simula ng mas pinasidhing terorismo ng estado at armadong pagsupil sa mga aktibistang nasa unahan ng malawak na nagkakaisang paglaban sa tiraniya ni Duterte. Si Malayao ang unang kilalang pambansang personahe na pinatay ng mga pwersang panseguridad ng estado matapos ang mahabang panahon. Ang pagpatay kay Malayao ay maaaring senyales na sa mga death squad ni Duterte na isagawa ang tahasang pagpatay sa mga lider masa at aktibista at iba pang mga pwersang oposisyon. 

Sa harap ng patuloy na pagkabigong gapiin ang armadong rebolusyonaryong kilusan, ibinubulalas ng rehimeng Duterte ang pasistang galit nito laban sa mga ligal na pwersang demokratiko gamit ang mga pangkat asasinasyon at pagbabaluktot sa mga batas at prosesong ligal upang higpitan ang mga organisasyong masa at progresibong institusyon. Armadong sinusupil ng mga ahenteng panseguridad ng estado ang mga magsasaka at manggagawa, gayundin ang mga guro, estudyante, abugado, mamamahayag at iba pang sektor, laluna yaong aktibong naggigiit ng kanilang demokratikong karapatan at interes at kritikal sa tiraniya ni Duterte. 

Lumilitaw na pursigido si Duterte sa deklarasyon niyang isagawa ang “estilong Suharto” ng malawakang pagpatay tulad ng ginawang pagsalbeyds sa mahigit isang milyong kasapi at sumusuporta sa Partido Komunista ng Indonesia noong 1965-66 sa utos ng noo’y Gen. Suharto na malao’y magtatatag ng 30-taon madugong diktadurang militar.

Sa ambisyong maging pasistang diktador at panatilihin ang burukrata-kapitalistang paghahari ng kanyang pamilya at pangkat, nahuhumaling ngayon si Duterte sa paglupig sa mga pwersang pambansa-demokratiko bilang isa sa susing hakbangin sa kanyang iskemang tiraniko. Dumarami ngayon ang kaso ng ekstrahudisyal na pagpatay, mga masaker, pagdukot, sarbeylans, pagtortyur, arbitraryong pag-aresto, pagsasampa ng gawa-gawang kaso, matagalang pagkukulong, pagpwersa sa mga tao na “sumurender,” iligalisasyon at pagsasara ng mga paaralang pangkomunidad at iba pang grabeng pang-aabuso. 

Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan at National Internal Security Plan ng 2018, niyuyurakan ng pasistang pagsalakay ang karapatan ng puo-puong libong mamamayan. Bukod pa rito ang ilampung libong pinatay ng mga pwersang panseguridad ng estado at sinusuportahan nitong mga death squad sa tinaguriang “drug war” ni Duterte para kontrolin ang iligal na bentahan ng droga, gayundin ang ilandaang libong mamamayang Moro na ang mga karapata’y patuloy na inaapakan sa gera ni Duterte para kontrolin ang yaman ng lupang Bangsamoro. 

Habang pinaiigting ni Duterte ang kampanya ng mga pagpatay at todong panunupil, umaalingawngaw sa buong bansa ang sigaw ng malawak na masa: Katarungan para kay Malayao! Katarungan para sa mga magsasakang pinapatay sa iba’t ibang panig ng bansa at minasaker sa Sagay, Lake Sebu at iba pang lugar! Katarungan para sa mga manggagawang sinusupil dahil sa paggigiit ng karapatang mag-organisa at magwelga! Katarungan para sa daan-daang mga bilanggong pulitikal! Katarungan para sa puo-puong batang basta-basta ibinibimbin sa ngalan ng “proteksyon ng estado!” Katarungan para sa mga guro at iba pang walang katwirang sinasarbeylans at sinisindak! Katarungan para sa mga mamamahayag, abugado at iba pang target ng “Red-tagging” o pagpaparatang na komunista at pagbabanta! Katarungan para sa ilanlibong walang habas na pinaslang sa gera sa droga ni Duterte! Katarungan para sa daan-daan libong biktima ng walang pakundangang pagwasak sa Marawi City! Katarungan para sa kababaihang biktima ng walang hupa at walang-kahihiyang pandurusta ni Duterte! Katarungan para sa mga relihiyosong walang-lubay na inaatake ng panatisismo at pang-uudyok sa karahasan ni Duterte! Katarungan para sa buong sambayanang Pilipino na biktima ng tiraniya at terorismo ni Duterte!

Sa pakikibaka para sa katarungan, dapat paigtingin ng sambayanang Pilipino ang kanilang mga pampulitikang pakikibaka para malawakang ilantad, tuligsain at labanan ang pasistang atake ng rehimeng Duterte. Dapat silang maging mapangahas, agresibo at laging nasa opensiba upang papanagutin ang rehimen sa bawat isang kaso ng pang-aabuso ng militar pulis sa kapangyarihan. Dapat silang magrali sa lansangan upang gamitin ang kolektibong lakas ng masa. Kasabay nito, dapat silang magpunyagi sa mga pakikibakang ligal upang igiit ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng internasyunal na mga batas at maging sa ilalim ng reaksyunaryong konstitusyon. 

Binubuklod ang sambayanang Pilipino ng sigaw para sa katarungan sa harap ng paghahari ng teror ni Duterte. Dapat itong paalingawngawin sa mga pabrika, kampus, upisina, mga simbahan, komunidad at iba pa. Pinatatatag at pinalalawak nito ang kanilang nagkakaisang prente laban sa tiraniya at pasismo ni Duterte. Pinalalakas nito ang kanilang loob para lumaban kahit sa harap ng mga pagpatay, pananakot at pagbabanta. 

Kasabay nito, dapat pukawin at pakilusin ang malawak na masa upang ang kanilang diskuntentong panlipunan ay maging pakikibaka para isulong ang kanilang mga karapatang pang-ekonomya at hangarin para sa katarungang panlipunan. Dapat magpunyagi sila sa sigaw para sa umento sa sahod at sweldo, para sa trabaho, lupa para sa nagsasaka, pabahay sa mga walang tirahan at iba pa. Dapat pukawin ang bayan upang tuligsain ang rehimen para sa pagpapataw ng pabigat na mga buwis at kabiguang kontrolin ang sumisirit na presyo ng pagkain at ibang saligang pangangailangan. Dapat nilang ilantad ang tinaguriang mga “programang pangkagalingan” ng rehimen, batikusin ang lubhang kakulangan ng serbisyong panlipunan at kundenahin ang korapsyon at pandarambong ng rekurso ng estado ng iilang burukratang kapitalista at malalaking burgesyang kumprador. 

Sa harap ng tumitinding walang habas na atake ng rehimeng Duterte, dapat matalinong lumaban ang mga organisasyong masa para umiwas at biguin ang kampanya ng mga pag-aresto at pagpatay at maging handang gamitin ang kinakailangang mga taktika, kabilang ang pagbubuo ng malalim at malapad na lihim na lambat, kontra-paniniktik, pagbubunyag sa social media ng mga lihim na operatiba ng estado, at iba pa. Anumang oras, ang mga target ng pagpatay ay maaaring tumungo sa kanayunan kung saan maaari silang magpakanlong sa mga rebolusyonaryong base o kaya’y sumapi sa Bagong Hukbong Bayan. 

Ang brutalidad ng rehimeng US-Duterte ay dapat ilantad na nagsisilbi kapwa sa kanyang paghahangad para sa absolutong kapangyarihan at sa pagtatanggol sa interes ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesyang kumprador. Matalas na nauunawaan ng bayan na ang kanilang sigaw para sa katarungan ay nakakawing sa pakikibaka para wakasan ang rehimeng US-Duterte at sa kadulu-duluha’y nakadugtong sa rebolusyonaryong pagwawakas sa naghaharing mapang-api at mapagsamantalang sistema. 

Mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019

Sapulin natin ang mga susing usapin sa ekonomya at pulitika na haharapin sa 2019 upang matatag na maisulong ang ating mga tungkulin para ibayong palakasin ang Partido at isulong ang mga re­bo­lusyonaryong pakikibaka ng bayan. Nananawagan ang Par­­tido sa mamamayang Pilipino na sa taong ito ay ubos-kayang paigtingin ang paki­ki­baka para patalsikin ang papet, pasista at korap na rehimeng Du­ter­te.

Inii­pit ni Du­ter­te ang Pi­li­pi­nas sa nag-uum­pu­gang im­per­ya­lis­tang ba­to

Nag­pa­ha­yag kamakailan si Rodrigo Du­ter­te ng GRP ng pag­ka­ba­ha­la sa po­si­bi­li­dad na su­mik­lab ang ar­ma­dong sa­gu­pa­an sa pa­gi­tan ng US at Chi­na sa South Chi­na Sea (SCS). Diu­ma­no, “ha­wak na” ng Chi­na ang na­tu­rang ka­ra­ga­tan at nag-uud­yok lamang ng kontra-ak­syon ni­to ang mga ini­lu­lun­sad na “mi­li­tary drill” ng US. Mag­du­ru­sa raw ang Pi­li­pi­nas sa­ka­ling su­mik­lab ang ge­ra sa lu­gar.

Umaalingasaw na kasinungalingan at malupit na pasismo ni Duterte

Sa nagdaang mga linggo, walang-kahihiyan si Duterte at kanyang mga pasistang kasapakat sa pambabaluktot sa katotohanan sa imbing layuning siraan ang Partido at rebolusyonaryong kilusan. Isa itong desperadong tangka na bigyang-matwid ang lalong mapaniil na mga hakbangin para supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa kanyang paghaharing tiraniko at terorista.

Mataba ang lupa sa kanayunan para paigtingin ang digmang bayan

Ang bawat sulok ng mga bukid at kabundukan sa malawak na kanayunan ng Pilipinas ay batbat ng karukhaan at kagutuman. Walang lubay ang dinaranas na pagsasamantala at pang-aapi ng mahihirap na magsasaka, mga manggagawang bukid at iba pang saray ng masang anakpawis. Masidhi ang kanilang pagnanais na wakasan ang mahigit isang siglong sistemang malapyudal na animo’y gapos ng nakaraan at sagka sa panlipunang paglaya.

Buong-sikhay na biguin ang brutal na Oplan Kapayapan

Noong 2017, buong pagmamayabang na idineklara ni Rodrigo Duterte at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lubos nilang gagapiin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 2018 sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Mas ambisyoso ito kumpara sa lubos na nabigong deklarasyong “ipawawalang-saysay ang BHB” sa ilalim ng Oplan Bayanihan (2011-2016) ng nagdaang rehimeng Aquino.

Buong sigasig na ipagdiwang ang ika-50 taon ng Partido

Gugunitain ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang ika-50 anibersaryo ng pagtatatag nito sa darating na Disyembre 26. Sa mga susunod na buwan, ilunsad natin ang masigla at malawak na kampanya para ipagdiwang ang natamong mga tagumpay ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino sa limang dekadang pagsusulong ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa gabay ng Partido.

Itak­wil ang bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos

Ta­ha­sang kon­so­li­da­syon ng bu­lok na al­yan­sang Du­ter­te-Arro­yo-Marcos—ito ang pa­ngu­na­hing la­yu­nin sa pag-a­gaw ni Arro­yo sa li­de­ra­to ng Ma­ba­bang Ka­pu­lu­ngan ni­tong Hul­yo 23. Sa su­por­ta ni Arro­yo at ng mga Marcos, inaa­sa­han ni Du­ter­te na mai­lu­lu­sot na ang kan­yang iskemang ba­gu­hin ang konsti­tu­syon at big­yang da­an ang pla­no ni­yang solo­hin ang po­der at pa­la­wi­gin ang kan­yang ka­pang­ya­ri­han.

Paigtingin ang laban sa rehimeng US-Duterte

Ang Bayan Editoryal | Hulyo 21, 2018

Mabilis na lumalawak ang nagkakaisang prenteng magwawakas sa papet, pasista at pahirap na rehimen ni Rodrigo Duterte. Dahil sa walang patumangga niyang mga pang-aatake, halos lahat na ng demokratikong sektor ay kumikilos laban sa kanyang paghahari.

Ang lantad na mga tangka niyang agawin ang kapangyarihan at palawigin ang kanyang pananatili sa poder ay pumupukaw sa mas marami na tumindig at kumilos. Ang pagbubukas ng Kongreso sa Lunes ay pagkakataon para ipakita sa kanya ang malawak na paglaban ng bayan.

Nasa unahan ng kilusang ito ang mga manggagawa, mala-manggagawa at magsasaka, kasama ang mga pambansang minorya—ang mga uring pinakaumiinda sa delubyong dala ng kanyang mga pakana. Nasa panig nila ang kabataan, mga propesyunal, taong-simbahan, maliliit na negosyante, mga dating upisyal ng gubyerno at midya—mga sektor na tuluy-tuloy na inaatake at tinatangkang pagkaitan ng kanilang mga karapatan.

Nitong huli, hayagan nang sumanib sa kilusang ito ang mga karibal niyang pulitiko. Naghahanda silang hamunin ang kanyang poder, tutulan ang kanyang mga pakana, at makipaglaban sa pulitika at eleksyon hanggang sa susunod na taon.

Sa loob lamang ng dalawang taon, labis nang kinamumuhian ng mamamayan si Duterte at lubos nang nahihiwalay ang kanyang rehimen. Ipinatupad nito ang pinakamasasahol na pakanang neoliberal na nagpalala sa kanilang kalagayan at kabuhayan. Nagdulot ng walang-kapantay na pinsala ang inilunsad nitong tripleng gera ng pangwawasak at pamamaslang. Kasabay nito, umaalingasaw ang baho ng korapsyon at kriminalidad ng pamilya at pinakamalalapit na alipures sa pulisya at militar ni Duterte. Paulit-ulit niyang ipinamalas ang kanyang pangangayupapa sa imperyalismong US, habang lantaran ang pagbebenta sa teritoryo ng bansa sa China kapalit ng makukurakot na pondong pautang. Lumalabas sa kanyang bibig mismo ang kanyang pagkamuhi sa mahihirap at kababaihan. Isang naglalahong alingawngaw na lamang ang kanyang mga pangako ng pag-unlad at pagbabago noong nakaraang eleksyon.

Sa ilalim ng paghahari ni Duterte, lalong tumindi ang krisis sa pulitika ng naghaharing sistema. Lalong lumalalim ang mga bitak sa hanay ng mga naghaharing uri dahil sa paulit-ulit na pagtatangka niyang magtatag ng pasistang diktadura at solohin ang kapangyarihan ng estado. Sa kabila ng kanyang asta at pagwasiwas ng karahasan, hindi niya kinakayang ituloy ang mga ligal o ekstraligal na tangka. Nabigo ang una niyang inambisyon noong katapusan ng 2017 na ideklara ang “rebolusyonaryong gubyerno” at iluklok ang sarili bilang supremo. Noon namang Enero, nabigo rin ang tangka niyang ipatawag ang constituent assembly o con-ass para baguhin ang konstitusyon at itayo ang pederal na anyo ng gubyerno.

Sa pagbubukas ng Kongreso ngayong Hulyo, muli siyang iratsada ang kanyang hungkag na pederalismo sa pamamagitan ng con-ass. Ngayon pa lang, mayorya na sa mga senador ay nagpahayag na ng matinding pagtutol sa planong ito. Lalong mas marami ang tumututol sa karugtong na senaryong “no-el” (no election o walang eleksyon sa 2019) na pinalulutang mismo ng tuta niyang pinuno sa Kongreso. Pilit niyang pinahuhupa ang galit ng bayan sa paulit-ulit niyang pahayag na bababa siya sa pwesto oras na maratipikahan ang bagong konstitusyon. Wala nang naniniwala sa buladas na ito.

Sa susunod na mga linggo at buwan, tiyak na lalong sisidhi ang mga tunggalian sa pagitan ni Duterte at ng nagkakaisang prenteng kontra-Duterte. Titindi ang girian sa hanay ng reaksyon. Ibayong lalakas at lalawak ang mga paglaban ng mamamayan. Uuk-ukin ng mga girian at labanang ito ang dati nang mabuway niyang kontrol sa estado. Habang humihina ang kanyang kapangyarihan, tiyak ding titindi ang kanyang mga atake sa iba’t ibang uri, sektor at grupong sumasagka sa kanyang pasistang ambisyon. Plano niyang gamitin ang pagtaguring “terorista” sa Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan (BHB) upang ipataw ang batas militar sa pambansang saklaw.

Sa harap nito, lalong nagiging mahigpit ang tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan na buklurin at pakilusin ang pinakamalawak na mamamayan para patalsikin si Duterte sa poder. Hikayatin ang pagkilos at paglaban ng lahat ng uri at sektor na inaapakan ni Duterte. Abutin at pakilusin ang mamamayang Moro. Palahukin ang nadedehadong pulitiko at upisyal na tutol sa pasistang ambisyon ni Duterte na solohin ang poder. Abutin maging ang mga disgustadong elemento at upisyal sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police.

Walang sawang ilantad at labanan ang pasismo, pagkapapet, kabulukan, korapsyon at kriminalidad ng rehimeng Duterte. Pag-ibayuhin ang tapang ng buong bayan na lumaban. Umiiral na ang hayag na paghahari ng teror ni Duterte sa buong bansa, laluna sa kanayunan. Dapat ibunyag at labanan ang kanyang Oplan Kapayapaan habang lalupang pinalalakas ang paglaban sa batas militar sa Mindanao.

Isulong at paigtingin ang lahat ng anyo ng paglaban sa kalunsuran at kanayunan.
Palakasin at palawakin ang pagkilos ng mga batayan at demokratikong uri. Sila ang pinakadeterminadong tapusin ang rehimeng walang ginawa kundi pahirapan, apihin at dahasin sila. Ibayong palaganapin sa buong bansa ang mga welga at kilos-protesta ng mga manggagawa tulad ng sumusulong na sa National Capital Region, Southern Tagalog, Central Luzon at Southern Mindanao. Tipunin ang malawak na galit ng mga maralitang biktima ng “gera kontra-droga” at mapang-abusong kampanyang kontra-tambay. Nagkakaisa ang masang anakpawis sa kalunsuran laban sa kontraktwalisasyon, para sa umento sa sahod, libreng serbisyong panlipunan at murang pabahay.

Palakasin ang kilusan ng mga magsasaka at pambansang minorya para sa bungkalan at sama-samang pagkilos para bawiin at ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno. Tuluy-tuloy na ilantad at labanan ang malulupit na pasistang atake laban sa kanila, laluna ang mga baryong sinasakop ng mga pasistang tropa ng AFP. Kundenahin ang mga pag-atake sa kanilang mga eskwelahan at pwersahang “pagpapasurender” sa kanila bilang mga kombatant ng BHB. Igiit ang kagyat na pagpapalayas ng mga yunit-militar sa kanilang mga lugar. Biguin ang paggamit sa kanila ng rehimen sa pakana nitong lokalisadong usapang pangkapayapaan.

Palakihin at lalupang palakasin ang Bagong Hukbong Bayan. Lalong paramihin ang batayang mga taktikal na opensiba at mga aksyong punitibo para bigwasan ang kaaway at paduguin ito sa maraming paraan. Batakin ang pwersa ng AFP sa pamamagitan ng malawak na mga armadong opensiba ng BHB sa buong bansa at paglapat ng mga taktikang gerilya sa pakikipagdigma.

Targetin ang pinakamalupit na pasistang yunit ng AFP, laluna ang mga nakakalat na pangkat ng AFP na sumasakop sa mga baryo sa ngalan ng “kapayapaan.” Bigwasan ang mapangwasak na mga operasyon ng malalaking dayuhan at lokal na kumpanya sa mina at komersyal na plantasyon na kabilang sa pangunahing nagpopondo sa pasistang kampanya ng rehimen.

Sa kanayunan at kalunsuran, patatagin ang lahat ng komite, seksyon at sangay ng Partido sa iba’t ibang antas at sa lahat ng aspeto ng pagbubuo at pagpapatatag. Dapat tiyaking matatag, malawak at malalim na nakaugat sa masa ang Partido upang epektibo nitong mapamunuan ang mga pakikibaka ng masa para wakasan ang rehimeng US-Duterte at ibayong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan.