End the US-Duterte regime’s martial law in Mindanao

The blood of the people of Mindanao flows under the US-Duterte regime’s martial law and all-out war against the revolutionary movement. In 2017, majority of the 126 victims of killings by the fascist military and paramilitary hail from Mindanao. Most of the victims are Lumads and peasants who are active in the struggle against land grabbing and for their rights.

Lubos na ihiwalay at ibagsak ang pahirap na rehimeng US-Duterte

Sa taong 2018, tiyak na lalala ang krisis ng sistemang malapyudal at malakolonyal na lalupang magpapatindi sa girian sa pagitan ng mga naghaharing uri, paglaban ng mamamayan sa mga imperyalistang patakarang neoliberal at tumitinding pasismo ng rehimeng US-Duterte, at higit pang pagsulong ng armadong rebolusyonaryong kilusan.

Buong tatag na labanan at ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte

Ibayong pandarambong, malalang kahirapan at pinatinding kabangisan ng panunupil ang hinaharap ng mamamayan sa darating na taon. Mabilis na pinalalalim ng pasistang rehimeng US-Duterte ang libingan nito sa patuloy na pag-alipusta at pagpapahirap sa nagagalit nang mamamayan.

Labanan at patalsikin ang tuta at pasistang rehimeng Duterte

Lalong tumindi ang mga hakbang ng naghahangad na diktador na si Rodrigo Duterte para sa kanyang ganap na pasistang diktadura matapos niyang makuha ang suporta ng kanyang imperyalistang among si Donald Trump ng US.

Unite the people and wage all-out resistance to overthrow the US-Duterte fascist regime

The Central Committee of the Communist ­Party of the Philippines condemns in the strongest terms possible the Duterte regime for issuing Presidential Proclamation No. 360 which arbitrarily terminated the peace negotiations between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the GRP, after threatening to declare the CPP and the New People’s Army (NPA) as terrorist organizations.

Buong lakas biguin ang bantang pagpapahaba ng batas militar

Masyadong halata na ang pakanang ekstensyon ng batas militar ang nasa likod ng banta ni Duterte kamakailan lamang na ituturing na umano niyang terorista at simpleng kriminal ang BHB, at magka-crackdown siya sa hayag na progresibong kilusan.

Ubos-ka­yang la­ba­nan “ang to­do-lar­gang ge­ra “ni Du­ter­te

Pau­lit-u­lit na idi­nek­la­ra ng pa­sis­tang ha­ri-ha­ri­ang Rod­ri­go Du­ter­te na ma­ta­pos ang pag­kub­kob ng AFP sa Ma­ra­wi, itu­tu­on ni­ya ang kan­yang mga tro­pa la­ban sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) sa ti­na­gu­ri­an niyang “full-sca­le” o to­do-lar­gang ge­ra.

100 Taon Rebolusyong Oktubre 2017

Sa panahong ito, nakikita na nating ang malakihang transisyon sa isang rebolusyonaryong agos sa global na saklaw. Lahat ng mayor na kontradiksyon ay tumitindi: sa pagitan ng kapital at paggawa sa mga bansang industriyal kapitalista; sa pagitan ng imperyalismo at mga mamamayang inaapi; sa pagitan ng imperyalismo at mga bansang nagggumiit sa kasarinlan; at sa hanay ng mga imperyalistang kapangyarihan.

Napakabulok ng burukrata-kapitalistang paghahari ni Duterte

Bu­mu­bu­la ang bi­big ni Rod­ri­go Du­ter­te sa pag­ba­ban­ta la­ban sa mga or­ga­ni­sa­syo­n, insti­tu­syo­n, in­di­bid­wal at ma­ging mga ahen­sya at upi­syal ng reak­syu­nar­yong gub­yer­no na ku­mi­ki­los kontra sa kan­yang ti­ra­ni­kong pag­ha­ha­ri.