Pulang Saludo at Paalam, Ka Jecko

Ka Jacob (Ka Jecko) Rodinas

Pulang saludo sa iyo Ka Jacob (Ka Jecko) Rodinas. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyong matapat at militanteng paglilingkod sa sambayanang Pilipino hanggang sa iyong huling hininga.

Dakila kang rebolusyonaryo at bayani ng uri ng proletaryado at lahat ng anakpawis. Namamaalam kami sa iyo subalit mananatili kang lagi sa diwa at puso ng bayan at kilusang rebolusyonaryo na nagpapatuloy sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Tauspuso kaming nakikiramay sa iyong pamilya at mga kasama na nagdadalamhati sa iyong pagpanaw. Subalit ipinagbubunyi namin ang iyong mga ambag at tagumpay sa kilusang rebolusyonaryo. Inspirasyong walang hanggan ang iyong maningning na halimbawa.

Bilang martir ang iyong dugo ay magpapataba ng lupa para sa rebolusyon at magbibigay ng ibayong sigla sa rebolusyon.

Mabuhay ang iyong diwa at gawa!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Joma Sison
Utrecht, Setyembre 21, 2018

PULANG SALUDO KAY KA TOTOY!

Pahayag | August 1 2018

Nagdadalamhati ang Bagong Hukbong Bayan, Partido Komunista ng Pilipinas at ang mamamayan sa pagkasawi ni Kasamang Rommel Aguado o mas kilala bilang Ka Totoy ng mga kasama at masa sa South Quezon-Bondoc Peninsula.

Nasawi si Ka Totoy sa isang labanan noong Hulyo 27, 2018, alas singko ng hapon sa Brgy Montes Kallagan sa bayan ng Atimonan. Si Kasamang Totoy ay isang pulang mandirigma ng Apolonio Mendoza Command-NPA.

Tubong Iloilo, 36 anyos si Ka Totoy. Siya ay naging manggagawa sa isang pabrika ng lubid sa Laguna. Dito namulat si Ka Totoy dahil sa pagsasamantala sa kanila ng management ng kumpanya. Naranasan nilang sumahod ng mababa sa minimum wage na itinakda sa mga pagawaan. Hindi rin naibigay ang mga benipisyo na dapat sana ay kanilang tinatamasa.

Sumapi si Kasamang Totoy sa unyon ng manggagawa at lumahok sa mga pagkilos para ipaglaban ang kanilang karapatan sa sahod at mga benipisyo na ipinagkakait sa kanila ng management ng kumpanya.

Mahigit sampung taong kontraktwal na manggagawa si Ka Totoy hanggang sa siya ay sumampa sa Bagong Hukbong Bayan.

September 2016 nang pumasok sa isang sonang gerilya sa Quezon si Kasamang Totoy. Mula noon hindi na siya nagdalawang isip at nagpasya na siyang lumahok sa armadong pakikibaka.

Buong puso niyang pinaglingkuran ang sambayanan. Nagpakita ng kasipagan, katiyagaan at kapursigehang matuto upang mas lalong pahusayin ang sarili at mas makapaglingkod sa mamamayan.

Sa bawat barangay ng magsasaka na napupuntahan niya ay napapamahal sa kanya ang masa dahil sa kanyang malambing at masayahing pakikitungo sa kanila. Matiyaga siyang nagpapaliwanag sa masa at walang pagod sa pagtulong sa arawan nilang mga gawain.

Kaya naman kasabay ng pagdakila kay Ka Totoy ay labis-labis rin ang poot na nadarama ng mamamayan sa pasistang AFP-PNP-CAFGU.

Pagbabayaran nang mahal ng pasistang tropa ang pagkamatay ni Ka Totoy, lalo pa at matapos ang labanan ay patuloy na naghahasik ng teror ang mga sundalo sa mga residente na pinipigilang magpunta sa kanilang mga lupain at pinalayas sila sa kanilang bahay sa bundok ng Brgy Montes Kallagan.

Nananawagan ang Bagong Hukbong Bayan at Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng mamamayan na labanan ang pasismong inihahasik ng AFP-PNP-CAFGU at ng rehimeng US-Duterte.

Gawin nating inspirasyon si Kasamang Totoy upang lalong palakasin ang ating Bagong Hukbong Bayan. Sa kanyang pagkabuwal ay tanganan natin ang kanyang armas na nabitawan at ipagpatuloy ang pakikibaka para sa tagumpay ng rebolusyon at pagkakamit ng katarungan para sa mga naging biktima ng mga berdugong AFP-PNP-CAFGU at rehimeng US-Duterte.#

Ka Cleo del Mundo
Spokesperson, NPA-Quezon
Apolonio Mendoza Command

Mensahe ng pakikiisa sa mga kilos-protesta sa buong bansa

Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 23, 2018

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa daanlibong mamamayang nagtitipon ngayon sa Maynila at iba’t ibang panig ng bansa. Madidinig sa lansangan–hindi sa talumpati ni Duterte sa pagbubukas ng kongreso–ang tunay na kalagayan ng bansa. Ang mga rali ngayong araw ay isang makapangyarihang pwersa laban sa korap, kriminal, pasista at papet na rehimeng Duterte. Patunay ito ng malawak at malalim na pagkamuhi ng bayan kay Duterte.

Sa loob lamang ng dalawang taon na paghahari ni Duterte, labis na paghihirap at pagdurusa ang dinanas ng mamamayan. Milyun-milyon ang napipipi ang balikat sa dagdag na napakabigat na pasaning mga buwis. Ilampung libo ang pinatay at dinahas ng walang habas na pasista at kriminal na karahasan ng estado. Walang tigil ang mga pakana ni Duterte–“gera kontra-terorista”, “chacha” at iba pa–upang bigyang-matwid ang paghaharing kamay-na-bakal, ipataw sa buong bansa ang batas militar at solohin at palawigin ang kapangyarihan.

Haharap sa bayan ngayong araw si Duterte na nanginginig ang tuhod sa harap ng masidhing pampulitikang krisis. Sa loob lamang ng dalawang taon, mabilis siyang nahiwalay. Iilang upisyal na lang ng militar at pulis, at iilang malalaking negosyante, ang mahigpit na sumusuporta sa kanya. Gayunman, tulad ng sukol na hayop, gagamitin ni Duterte ang lahat ng kabangisan upang kumapit sa poder.

Sambayanan! Maghanda sa mas maiigting pang laban! Buuin ang pinakamalapad na pagkaisa! Pag-ibayuhin ang tapang at tatag ng paninindigan at tuluy-tuloy na magmartsa sa landas ng paglaban hanggang wakasan ang pasista at papet na rehimeng Duterte.

Kinakatawan ni Duterte ang pinakamasasahol na aspeto ng bulok na naghaharing sistema. Siya ngayon ang pinakamalaking burukratang kapitalista. Nasa tuktok siya ng maka-uring paghahari ng malalaking panginoong maylupa at malalaking burgesyang kumprador. Ang paglaban sa rehimeng US-Duterte ay bahagi ng pagsusulong ng kabuuang pakikibakang pambansa-demokratiko.

Sa buong bansa, sumusulong ang armadong rebolusyonaryong pakikibaka. Ito ay sa kabila ng todong-gera ni Duterte laban sa sambayanan. Sa kanayunan, ang Bagong Hukbong Bayan ay matatag na nagtatanggol sa bayan, nagsusulong ng digmang bayan at naglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa pinakamalupit na pasistang yunit ng AFP. Patuloy na nag-iipon ang BHB ng armadong lakas habang ipinupundar ang bagong demokratikong gubyerno sa buong bansa.

Wakasan ang pasista at papet na rehimeng US-Duterte!�Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!

In honor of Comrade Jose ‘Ka Pepe’ Ebora Luneta

By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
June 3, 2018

Dear comrades and friends,

In this memorial meeting, we reiterate our most heartfelt condolences to the family of Comrade Jose (Ka Pepe) Ebora Luneta and to all his comrades and friends in the Philippines and abroad. His lifelong struggle, sacrifices and successes in the service to the oppressed and exploited people console all of us.

He was born on December 12, 1944 and passed away on May 1, 2018 in Bielefeld, Germany, at the age of 73. On the basis of his lifelong revolutionary work and struggle, we honor Comrade Jose Ebora Luneta as an outstanding proletarian revolutionary fighter and a selfless patriot and servant of the Filipino people for more than 55 years.

He came from a middle class family in Batangas City but chose to take the class stand, viewpoint and method of the revolutionary proletariat. He was a consistent honor student in grade school and high school. He graduated from the University of the Philippines (Diliman) with the degree of Bachelor of Arts in Political Science with honors in the early 1960s.

In 1963 he became a mass activist of the national democratic movement and joined the study circles on Marxism-Leninism and the people´s democratic revolution. He participated in mass protest actions of students, in urban and rural community mass work in Manila and Central Luzon.

He was personally close to Julie and me as we often worked together. He was highly intelligent, humble and caring. He was serious at work and jovial in periods of relaxation. He was patient and interesting in explaining principles, policies and the line of action on issues,

He excelled in education and cultural work. He was soon recruited into the Marxist-Leninist core group within the old Communist Party of the Philippine Islands (CPPI) and became active in preparatory work in the founding of Kabataang Makabayan (KM).

He was a leading co-founder of the KM and was elected member of its National Council in 1964. He continued to excel in education work and he was responsible for the education of KM cadres and mass activists in Southern Luzon.

He was active in trade union work and in organizing seminars for workers under Lapiang Manggagawa (LM). He was a member of LM and its successor Socialist Party of the Philippines, which was established in 1965.He participated in the preparation and founding of the Movement for the Advancement of Nationalism in 1966.

He participated in preparing the mass actions against the Manila Summit staged by US President Lyndon B. Johnson and his right-hand man Ferdinand Marcos to round up support for the US war of aggression against Vietnam in October 24, 1966. He was a prime mover of the October 24th Movement which sought to spread the line of new democratic revolution by deploying the KM activists for mass work among the workers and peasants.

He taught philosophy, history and Spanish at the Lyceum of the Philippines in Batangas City. He helped to establish the KM chapter in the said school from where members were recruited who later became revolutionary cadres in Southern Luzon. He recruited many of his former classmates, academic colleagues, relatives and friends to the national democratic mass movement and to the Communist Party of the Philippine Islands (CPPI).

He was a key member of the Marxist-Leninist group that broke away from the revisionist CPPI in April 1966. He was responsible for the translation of the CPP founding documents and ML documents in Filipino. He had many noms de guerre, depending on his mission or area of work. But his favorite was Tomas Gunte, a scramble of the name Mao Tsetung.

In early 1968, he was sent to China in order to assist in the Filipino section of Radio Peking and stayed in Beijing until the last quarter of 1969. He earned the respect of Chinese comrades for his diligent and efficient work. He was able to observe and study the Great Proletarian Cultural Revolution led by Comrade Mao and the Central Committee of the Chinese Communist Party

In absentia he was a delegate to the founding congress of the Communist Party of the Philippines (CPP) on December 26, 1968 and was elected a member of the CPP Central Committee and the Political Bureau. He returned to the Philippines in the latter part of 1969. He joined the Executive Committee of the Central Committee of the CPP.

He translated from the Chinese original the song ¨Ang Masa¨. This spread like wildfire among the mass activists during the First Quarter Storm of 1970. He took special interest in translation and publishing work at the Central Publishing House. He stayed where ever the CPH was located, be it in Capas, Baguio, Dagupan, Angeles or Talavera.

He also took his turn in field work to supervise the early beginnings of the Party and revolutionary movement in several regions such as Isabela in 1969-71 in Cagayan Valley and in Southern Tagalog region in 1972.

When the EC/CC of the CPP held office in the Sierra Madre forest region of Isabela from 1970-72, we conducted political-military training of many hundreds of cadres and mass activists who were continuously deployed for expansion work in various regions in the country. We were close competitors in rifle marksmanship. But we were close cooperators in bouts of singing revolutionary songs and folk love songs.

He became the General Secretary of the CPP in June 1971 after the arrest of his predecessor. He participated in the founding of the National Democratic Front on April 24, 1973 in Baguio City.

He participated in special military training in 1973-74 on the sea coast of La Union. After the disruption of the work here, he reverted to work with the EC/CC in Pampanga and Nueva Ecija up to 1975.

He was able to enlighten his closest relatives, especialy his brothers and sisters,
and encouraged them to participate in the national democratic movement. Maxima, Romeo, Domingo, Francisco and Ernesto suffered arrest, detention and other forms of oppression during the Marcos fascist dictatorship. The wife Nenita Evangelista and five-year old daughter of his brother Franco were arrested in Cabanatuan City in 1975, together with others who became victims of forced disappearance.

Julie and I often stayed and worked with him in the same house, in the same forest camp or in the same area. It was always fun to work with him and to exchange jokes and songs with him during happy hours. Being the master singer, he tolerated my singing and even encouraged me to sing.

As a result of breaches of security by others after the November 1975 Plenum of the CC in Central Luzon, he was arrested in Malabon, Rizal in January 1976 while he was setting up his own office.

He and his comrades were detained and severely tortured in safehouses of the enemy military intelligence services until they were transferred to a detention center. He inspired his comrades to resist by telling them that they were fearless because they were selfless for the people.

He engaged in education work and the struggle in prison. He became chairman of the prison committee and helped many detainees obtain their release in cooperation with human rights organizations. He was able to escape from his prison guards when he was brought out for dental treatment in 1982.

He worked in the Ilocos-Mountain Province- Pangasinan region until 1984 and contributed to its development. He was transferred to the Southern Luzon Commission (SLC) and headed it as Party secretary from 1984 to 1989. He contributed significantly to the development of the Southern Tagalog and Bicol regions and the expansion work in the islands of Mindoro and Palawan under the SLC.

Like any cadre determined to fight the enemy and learn lessons from the process of fighting, he scored achievements and had his own share of errors and weaknesses. which he overcame through the process of criticism and self-criticism. In accordance with principles and the facts, he promptly admitted and activey corrected mistakes and shortcomings. Thus, his revolutionary merits far outweigh his demerits.

While he was in Mindoro island, a wrong decision based on a current of hysteria within the Party was taken in his absence by the Southern Tagalog Regional Committee in 1988. He was not impressed with the evidence presented but because he saw the decision as already taken by the majority, he was swayed and he lent further authority to implement the wrong decision.

When the Central Committee showed him the Correct Principles and Methods of Investigation, Prosecution and Trial and all the facts, he recognized the error and took an active part in rectifying it and apologizing to comrades and barrio people. His love for the people and the revolution inspired him to surmount tremendous odds and difficulties.

In 1990, he left the Philippines to undertake political work among overseas Filipinos and to help develop solidarity relations with other peoples. He used effectively his proficiency in languages (Pilipino, English, Spanish and Chinese).He transited through China and Libya. He assisted CPP and NDFP delegations in developing international relations. Eventually he proceeded to Germany to seek political asylum in 1994. From then on, he lived in Germany as a refugee.

He devoted himself to spreading information about the Filipino people´s struggle for national and social liberation and in developing solidarity between the Filipino people and the German people as well as other third world peoples who are refugees and migrant workers in Germany.

He was able to form associations of Filipino migrant workers and refugees in Oberhausen, Dusseldorf, Berlin, Hamburg and elsewhere in Germany and in the city of Luxembourg. He was a respected member of the German-Filipino Friendship Association. He was highly active in the KARAWANE, an association of refugees from the continents of Asia, Africa and Latin America.

He was in the staff of the CPP delegation to the Fourth International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations (ICMLPO) in 1995 and in the subsequent international conferences and in the meetings and activities of the Joint Coordinating Group (JCG) of the ICMLPO.

Those in charge of his work in Germany as well as his German and non-German comrades and friends among communists and progressives, the overseas Filipino workers and refugees from various countries can give their testimonies.

In the memorial meeting held last May 21 in Bielefeld, his comrades and friends from various countries expressed their highest respect, love and gratitude for raising their revolutionary consciousness, militancy and sense of proletarian internationalism and solidarity among the oppresed peoples.

Proletarian revolutionary fighter and a selfless patriot who served the Filipino people for more than 55 years, Comrade Jose ‘Ka Pepe’ Ebora Luneta

In the entire run of his life as proletarian revolutionary, he made numerous significant contributions to the growth in strength and advance of the CPP and the people’s democratic revolution in the Philippines and to the development of proletarian internationalist relations and solidarity relations with the peoples of the world.

We are resolved to perpetuate and propagate the memory and legacy of Ka Pepe. These will continue to inspire us and future generations. All his achievements and his exemplary deeds have become part and parcel of the growing people’s democratic revolution in the Philippines and the resurgent world proletarian revolution.###

NDFP warmly congratulates Rev. Rex RB Reyes, Jr.

Rev. Rex RB Reyes, Jr.

on His Election as BISHOP of the EPISCOPAL DIOCESE OF CENTRAL PHILIPPINES

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) warmly congratulates Rev. Rex RB Reyes, Jr. on his being elected Bishop of the EPISCOPAL DIOCESE OF CENTRAL PHILIPPINES, Episcopal Church in the Philippines.

We in the NDFP know very well that he has all the qualities of a Church leader who has proven in his life his dedication and service to the Filipino people. He certainly deserves to be given this high and responsible function for the benefit of the people.

We know Rev. Rex RB Reyes, Jr. very well. He has generously accepted to be the NDFP Nominated Independent Observer of the Joint Monitoring Commitee (JMC) under the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Rev. Rex RB Reyes, Jr. (extreme right) during the 2nd Round of GRP-NDFP Peace Talks in Oslo 2016 / Photo by Randy Malayao

Despite his many tasks and duties for the Church and his people, he fulfills with dedication and enthusiasm his important work as NDFP Nominated Independent Observer in the JMC. He attends and actively participates in the meetings of the JMC, whether in Manila or abroad. His participation is appreciated and welcomed by both the NDFP and GRP members of the JMC. He gives concrete proposals for the improvement of the work of the JMC.

We appeciate vey much his dedicated work as a staunch advocate for a just and lasting peace. We have witnessed his fine work as Co-Chairperson of the Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP) which has strongly called for: “Resume Peace Talks Now! Respect All Agreements! Address the Roots of the Armed Conflict!”

We convey our most heartfelt best wishes to him on his being elected Bishop of the Episcopal Diocese of Central Philippines!

Luis G. Jalandoni
Member, National Executive Committee
Senior Adviser, NDFP Negotiating Panel

NDFP Congratulates the Freedom Road Socialist Organization on its 8th Congress

May 24, 2018

Comrade Mick Kelly, for the Standing Committee
Freedom Road Socialist Organization

Dear Comrades,

 

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its warmest greetings of revolutionary solidarity to the leadership and membership of the Freedom Road Socialist Organization on the occasion of its 8th Congress.

The Filipino people who persevere for almost fifty years in their struggle for national and social liberation against US imperialism and the domestic reactionaries, deeply admire your militant struggle against the right-wing government of Donald Trump and against its policies and actions against the American people and the world’s peoples.

We warmly congratulate you for your great role in leading the mass movement against the Trump regime and thereby achieving unprecedented growth of your revolutionary organization.

We also wish to reiterate our gratitude for your persistent solidarity for our struggle for national and social liberation.

It is our strong desire to further develop our mutual solidarity for the benefit of the American people and the Filipino people. Let us further work together to build a powerful international anti-imperialist and socialist movement.

We wish you the utmost victorious and successful 8th National Congress. We are confident that you will draw significant lessons, positive and negative, from your experiences to further enrich your future programs for the benefit of the American people and the peoples all over the world who likewise struggle against U.S. imperialism and other reactionaries.

Luis G. Jalandoni
Member, National Executive Committee
Chief International Representative
National Democratic Front of the Philippines

NDFP Conveys Heartfelt Condolences to the Cuban People and Government on the Tragic Airplane Crash

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its heartfelt condolences to the Cuban people and government on the tragic airplane crash that has caused the death of more than 110 passengers and crew and the serious injury to several others.

We express our support and sympathy to the families, relatives and friends of those who perished and those who survived with serious injuries. We wish the injured a speedy recovery.

We convey our strong solidarity to the Cuban people and government in this period of deep mourning. The Filipino people join the numerous forces in Latin America, the Caribbean Community, and other parts of the world in expressing our solidarity with the Cuban people and government for their immense contributions to the worldwide struggle for independence, sovereignty, development and peace based on justice.

Luis G. Jalandoni
Member, National Executive Committee
Chief International Representative
National Democratic Front of the Philippines

NDFP Expresses Firm Solidarity with COMRADE ROSALBA ROMANO, the Editorial Board of Democratic Vigilance and CARC Comrades

National Democratic Front of the Philippines
NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE
February 12, 2018

The National Democratic Front of the Philippines expresses its firm solidarity with Comrade ROSALBA ROMANO, the Board of Editors of Democratic Vigilance and CARC comrades who are being put on trial at the Court of Milan. They are falsely accused of “defamation” when all they have been doing is fighting against impunity and abuses of law enforcement. They rightflly demand that torture be officially declared a crime.

They strongly call for the dismantling of the Bologna VII Mobile Department of the Police which is responsible for indiscriminate violence against citizens. One stark example is the beating up of Paolo Scaroni, a member of a Football Club in 2005. As a result of their brutality, Paolo Scaroni has been made a criple for life.

The NDFP joins the Italian militants in Naples and many cities and other parts of Italy who are campaigning for Comrade ROSALBA ROMANO, the Editorial Board of Democratic Vigilance and CARC comrades. Their campaigns are for truth and justice. They bring out the links between the repressive police departments to the electoral campaign against immigrants in Italy.

The NDFP and the Filipino people who are waging a revolutionary struggle for national and social liberation stand in strong solidarity with the Italian people.

Victory to the valiant struggle of Comrade Rosalba Romano, the Editorial Board of Democratic Vigilance and the CARC militants!

Down with the repressive Police Departmentsin Italy that commit impunity and abuses against the people!

Long live the just struggle for truth and justice of the Italian people!

Luis G. Jalandoni

NDFP Renders High Honors to FQS Activist, Benedicto Solang of the Cordillera

“How now do we, once-upon-a-time FQS activists, measure in the lifetime challenge of nurturing the FQS fire to always keep it burning? And how do we pass it on burning even brighter to the youth of today and the younger generations?” so wrote Benedicto Solang in his book Dap-ay Discourse Uno: Activist Perspective of Cordillera History and Social Change.

FQS activist, Benedicto Solang died suddenly on January 26, 2018, while attending a conference at the Bantayog ng mga Bayani in Quezon City. His sudden death occurred on the 48th anniversary of the historic First Quarter Storm.

Benedict Solang, an Elder in the Advisosry Council of the Cordillera People’s Alliance was an activist for genuine people’s development and indigenous people’s rights, for national democracy and socialism, and a world without discrimination.

He was an AB Graduate of Anthropology and Masters in Environmental Planning at UP Diliman.

Today, the Filipino youth are called to nurture the FQS fire to always keep it burning and keep it burning even brighter, as Ka Ben Solang so eloquently states in his book, Dap-ay Discourse Uno.

As an activist for genuine people’s development and indigenous people’s rights, his expertise would definitely have served the program for social and economic reforms of the National Democratic Front of the Philippines. The NDFP Draft for the Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) is about to be publicly launched on February 8, 2018. The contribution of Ka Ben Solang would have been most relevant.

As an activist for national democracy and socialism, his commitment and talents have served the Filipino people’s struggle for genuine democracy and independence. His striving for a world without discrimination has contributed to the people’s struggle for a just and lasting peace.

The NDFP mourns Ka Benedict Solang’s sudden death. We convey our heartfelt condolences to his family, relatives, kasama, fellow FQS activists, and the Cordillera people.

Long live the inspiring legacy of FQS activist Ka Ben Solang!

Long live the People’s Democratic Revolution!

Luis G. Jalandoni
Member, National Executive Committee
National Democratic Front of the Philippnes

RED SALUTE TO KASAMA PETRONILA CLETO

(October 18,1945 – January 11, 2018)

Makibaka, a revolutionary women’s organization and allied member of the National Democratic Front of the Philippines gives a Red Salute to Kasama Petronila Cleto and pays tribute to a revolutionary woman, defender of human rights, journalist, writer, editor and organizer.

Makibaka extends condolences to Pet’s daughter, Cynthia, to her family, relatives and to the numerous kasama who regarded her as the Tita ng Bayan.

Pet, as we all called her, passed away last January 11, 2018, in a Toronto hospital, after a short illness. Her sudden passing shocked everyone, as just before her illness, she was still up and about, doing her numerous revolutionary tasks.

I met Pet years ago, in one of my trips to Canada. She impressed me with her quiet strengh, ready smile, and helpfullness.

As I got to know Pet, my admiration for her grew.

She was passionate about women’s issues, and as a woman activist, was one of the organizers and active members of Gabriela Ontario.

In the 1980’s, Pet was one of the founders of Gabriela Philippines, Women for the Ouster of Marcos and Boycott (WOMB), Concerned Mothers League and the first Philippine women’s political party, KAIBA. She helped establish the Women’s Crisis Centre in 1989 and was a member of it’s board and staff.

She went on self-exile to Canada where she continued her activism and used her skill in writing to organize and inform the Canadian people about what was happening in the Philippines.

She edited two volumes of AKDAAN Literary Anthology, compiling the works of Filipino writers in exile. She was already working on the third volume, and, was planning on writing a novel.

I was in Montreal when she went there to promote the first volume of AKDAAN. I was amazed that, inspite of all her political work, and all her other activities, she had the time, patience and dedication to work on the anthology.

In Canada, she was invited to join the Writers in Exile Network of PEN Canada.

She invited me on several occasions to go to Canada to meet and speak to Filipino-Canadian women and men. I always appreciated the invitations and learned much from my trips there.

The last time I saw Pet was on TV Migrante, when she and Louie Queano interviewed Professor Jose Maria Sison. She was a pro at hosting the show. This was a few days before she passed away.

We will all miss Pet. We will miss her smile, her warmheartedness, her energy and most of all, her dedication to the struggle of the Filipino people, especially the women’s struggles.

And it is with great hope that the example of her life of commitment to the National Democratic Struggle of the Filipino people, will inspire many young women and men to follow in her footsteps.

Mabuhay ang diwa ni Kasama Pet!

Coni Ledesma
Makibaka International Representative
12 January 2018