Sagot sa pagmumura ni Duterte sa mga drayber

Kawanihan sa Impormasyon | Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 18, 2017

Photo: Philstar.com

Tumitindig ang Partido Komunista ng Pilipinas, kaisa ng sambayanang Pilipino, sa panig ng masang anakpawis na mga drayber ng jeep sa pagtatanggol sa kanilang kabuhayang pinagbabantaang ipagkait ng rehimeng Duterte. Binabati ng Partido at mga rebolusyonaryong pwersa ang matagumpay nilang dalawang araw na welga sa transportasyon.

Kahapon, sa ikalawang araw ng welga, pinagmumumura ni Duterte ang mga drayber ng jeep: “Mahirap kayo? P*******a, magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam!” Ipinakita na naman ni Duterte ang tunay niyang kulay: galit sa mga gutom at mahirap, laluna ang mga marunong manindigan at lumaban para sa kanilang interes.

Nagmamatigas at nagmamadali si Duterte na ipatupad ang anti-mahirap, maka-dayuhan na “modernisasyon” ng jeep. Isa itong planong pag-agaw sa kabuhayan ng maliliit na opereytor at drayber ng jeep. Sino ba talaga ang pinapaburan ni Duterte? Ang malalaking kapitalista (kasama na ang iilang malalaking opereytor), pati na ang mga dayuhang kapitalistang pag-aangkatan ng bagong mga piyesa ng mga “modernong” jeep.

Duterte, isa kang malaking hambog na peke: Nagpupuputok ang butse mo sa ibinubugang usok ng mga jeep, pero tameme ka naman sa napakakapal na usok ng mga coal-fired power plant na lumalason sa kapaligiran sa buong bansa. Ang totoo, gusto mo lang patayin sa hirap at gutom ang mga drayber at maliliit na opereytor ng jeep, para lang mapagsilbihan mo ang tunay mong mga amo.

Dahil dito nakasalalay ang kanilang buhay, hindi mananahimik ang mga drayber at opereytor ng jeep kahit pa isagasa ni Duterte ang planong itaboy sila sa mga kalsada. Hindi sila papayag na pahirapan at gutumin ni Duterte. Sa buong bansa, libu-libo sa kanila ang naninindigang mamamatay sa paglaban!

NDFP Congratulates the Venezuelan People and President Maduro’s Party for Resounding Electoral Victory

National Democratic Front of the Philippines
National Executive Committee

Photo RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images

Venezuelan President Nicolas Maduro’s Party won a resounding electoral victory on October 15, 2017. The United Socialist Party of Venezuela (PSUV) won victories across 17 states of Venezuela, garnering 54 % of the total vote of 9.7 million votes. These comprised 61.4% of the eligible voters. The opposition Democratic Unity Table (MUD) got 45 % of the vote.

Of the 23 state governorships, the opposition won only 5. Even historically pro-opposition states like Lara, Miranda and Amazonas were won by the PSUV.

The results were announced by the head of the National Electoral Assembly (CNE) Tibisay Lucena.

Despite the attacks and sanctions by US President Donald Trump and his anti-Chavez and anti-Maduro cohorts, the Venezuelan people inspired by Comandante Hugo Chavez and the Great Liberator Simon Bolivar, and led by President Nicolas Maduro, decisively voted for sovereignty. democracy and peace.

The social programs of Chavez and Maduro proved in practice the government’s service to the people. More than 1.7 million homes were built for the poor. More than 500,000 homes of those living in the mountains were strengthened. The target is to build 3 million homes within the next year. The Local Supply and Production Committees (CLAP) provide food and other necessities to wide sections of the population. Health and education services are given free.

We have been privileged to witness these wide-ranging pro-people programs and experience the militant support and enthusiasm of the people.

We warmly congratulate the Venezuelan people and the Borivarian Republic of Venezuela led by President Nicolas Maduro for their resounding electoral victory!

Viva Chavez! Viva Maduro! Viva el pueblo heroico Venezolano!
Viva la Republica Bolivariana de Venezuela!
Viva la solidaridad entr el pueblo Venezolano y el pueblo Filipino!

LUIS G. JALANDONI

Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA

October 10, 2017 | Press release | Filipino»

The Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) wishes to inform the public that the revolutionary movement has no connection with the following:

  1. Jonel Sayno Alcanzo, alias “Bro” or “Jo”
  2. Sammy Pacinos of Sitio Nagitin, Barangay Capakuan, Paracale
  3. Saldy Rile, alias “Gigi”
  4. Jose Gutierrez of Sitio Tidi, Barangay Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban
  5. Rodel Medinilla, alias “Caloy”, of Barangay Sta. Cruz, Jose Panganiban
  6. Ronnie “Totoy” Archibedo of Barangay Alayao, Capalonga

These personalities are brigands and thieves operating in the municipalities of Jose Panganiban, Paracale and parts of Labo in Camarines Norte, Bicol, where they target small mining operations, businessmen and well-to-do citizens. Some of their cases are the following:

 

  1. Discrediting the policy of the People’s Democratic Government on revolutionary taxes and posing as members of the New People’s Army
  2. Drug trafficking
  3. Armed robbery
  4. Extortion and threats of kidnap and arson for those who do not comply

These criminal activities – which are against the iron discipline and the laws of the revolutionary movement – are, in fact, supported by the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and the Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). The ACC has received reports that Sammy Pacinos is directly connected with the 9th ID,PA, as evidenced by his frequent visits to the division camp in Pili, Camarines Sur. Jose Guitierrez works directly with Pacinos. Medinilla and Archibedo are active CAFGU elements of the Delta Company, 22nd Cadre Batallion.

The formation of paramilitary ang impostor groups are part of the AFP-PNP-CAFGU’s design to confuse the public and thus, hinder the unity and cooperation of the people. Military and pollice officials protect and supervise these criminal activities for their personal gain as well.

The People’s Democratic Government, as representative of revolutionary political power, has the right to levy taxes within its territory. These taxes are reasonable and are used for community services. No matter how hard the reactionary state agents try to discredit the revolutionary movement, the NPA, through genuine service as the true soldiers of the people, have already firmly established unity and cooperation with and among the people.

The ACC calls upon the people to be vigilant and critical when dealing with those who introduce themselves as members of the NPA. The NPA conducts its duties, not through violence and intimidation, but based on the level of political power of the masses. This means that progress in dealing with the middle forces is the result of rigorous advances in educating, organizing and mobilizing the people.

The ACC also encourages the public to inform the nearest NPA unit in their area regarding complaints against enemy state agents. Rest assured that complaints will be heard and acted upon, after thorough investigation.

The ACC warns those who are using the name of the New People’s Army for their personal gain and for sowing confusion and fear among the people. Punitive actions for violations will be carried out, as per the Law and Justice of the People’s Democratic Government.

Carlito Cada
Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army – Camarines Norte


Mga Tulisan at Kawatan sa ilang bayan ng Camarines Norte, Ahente’t Pinoproteksyunan ng 9th IDPA

Oktubre 10, 2017
Pahayag sa Midya

Ipinaabot ng Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) sa publiko na walang kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan ang mga sumusunod na mga personalidad:

1. Jonel Sayno Alcanzo, alyas “Bro” o “Jo”
2. Sammy Pacinos ng Sitio Nagitin, Bgy. Capakuan, Paracale
3. Saldy Rile, alyas “Gigi”
4. Jose Gutierrez ng Sitio Tidi, Bgy. Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban
5. Rodel Medinilla, alyas “Caloy”, ng Bgy. Sta. Cruz, Jose Panganiban
6. Ronnie “Totoy” Archibedo ng Bgy. Alayao, Capalonga

Ang mga nabanggit ay mga tulisan at kawatang nag-ooperasyon sa mga bayan ng Jose Panganiban, Paracale at ilang bahagi ng Labo sa Camarines Norte. Target ng mga ito ang mga maliitang operasyon ng pagmimina, negosyante at ilang nakakaangat sa buhay na mamamayan ng mga nabanggit na bayan. Ilan sa kanilang mga kaso ay ang sumusunod:

1. Pagsasalaula sa mga patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan hinggil sa rebolusyonaryong pagbubuwis at paggamit ng pangalan ng NPA
2. Pagtutulak ng droga
3. Panghoholdap
4. Pangingikil at pagbabanta sa mga hindi sumunod na sila’y dudukutin o kaya’y susunugan ng ari-arian

Ang mga kriminal na aktibidad na ito – na labag sa disiplinang bakal at batas ng rebolusyonaryong kilusan – ay itinataguyod ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at ng Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). Sa katunayan, si Sammy Pacinos ay makailang ulit nang naiulat sa ACC na may direktang kaugnayan sa 9th IDPA at madalas itong bumibisita sa kampo ng dibisyon sa Pili, Camarines Sur. Samantala, si Jose Gutierez ay lantad na kasapakat ni Pacinos. Si Medinilla at Archibedo naman ay mga aktibong elemento ng CAFGU ng Delta Company, 22nd Cadre Batallion.

Ang pagbubuo ng mga paramilitar at impostor na armadong grupo ay kalangkap ng disenyo ng AFP-PNP-CAFGU upang lituhin ang publiko’t sagkaan ang pagbibigkis ng mamamayan. Ginagawang gatasan rin ng mga upisyal ng militari’t pulis ang mga kriminal na aktibidad hindi lamang bilang mga protektor nito. Katunayan, sila mismo ang may hawak ng ganitong mga operasyon.

Ang Demokratikong Gubyernong Bayan, bilang kinatawan ng pulang kapangyarihan, ay may karapatang magpataw ng buwis sa saklaw nitong teritoryo. Ang pagbubuwis na ito ay nakapapailalim sa makatuwirang mga patakaran at napupunta sa mga serbisyo para sa komunidad. Gaano man ang pagsusumikap ng mga ahente ng estado na patuloy na siraan ang rebolusyonaryong kilusan, napatatag na ng tunay na hukbo ng mamamayan – ang NPA – ang mahigpit na pakikipagtulungan sa hanay ng masa sa pamamagitan ng matapat na pagsisilbi sa interes nito.

Hinihikayat ng ACC ang mamamayan na maging mapagbantay at mapanuri sa pakikipagharap sa mga nagpapakilalang NPA. Ang paggubyernong itinataguyod ng NPA ay hindi nakabatay sa dahas at pananakot. Ito ay nakabatay sa itinataas ng antas ng kapangyarihang pampulitika ng nag-aaklas na bayan. Ang mga pag-abante sa pakikipag-ugnayan sa mga panggitnang pwersa ay bunga ng masikhay na pag-aabante sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan.

Hinihikayat rin ng ACC ang lahat na ipaabot sa pinakamalapit na yunit ng NPA ang kanilang mga reklamo laban sa ilang mga tusong ahente ng bulok na estado. Makakaasa ang publiko na didinggin at kagyat na aaksyunan, matapos ang masinsing pagsusuri, ang anumang karaingang idudulog sa NPA.

Mahigpit na binabalaan ang sinumang gumagamit sa pangalan ng NPA para sa kanilang pansariling interes at paghahasik ng ligalig sa mamamayan. May karampatang parusa sa ilalim ng Batas at Hustisya ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang anumang paglabag dito.

Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte

October 10, 2017
Press release

Brigands and Thieves in Camarines Norte are Agents and Under the Protection of the 9th ID, PA

The Armando Catapia Command (ACC – NPA Camarines Norte) wishes to inform the public that the revolutionary movement has no connection with the following:

1. Jonel Sayno Alcanzo, alias “Bro” or “Jo”
2. Sammy Pacinos of Sitio Nagitin, Barangay Capakuan, Paracale
3. Saldy Rile, alias “Gigi”
4. Jose Gutierrez of Sitio Tidi, Barangay Sta. Rosa Sur, Jose Panganiban
5. Rodel Medinilla, alias “Caloy”, of Barangay Sta. Cruz, Jose Panganiban
6. Ronnie “Totoy” Archibedo of Barangay Alayao, Capalonga

These personalities are brigands and thieves operating in the municipalities of Jose Panganiban, Paracale and parts of Labo in Camarines Norte, Bicol, where they target small mining operations, businessmen and well-to-do citizens. Some of their cases are the following:

1. Discrediting the policy of the People’s Democratic Government on revolutionary taxes and posing as members of the New People’s Army
2. Drug trafficking
3. Armed robbery
4. Extortion and threats of kidnap and arson for those who do not comply

These criminal activities – which are against the iron discipline and the laws of the revolutionary movement – are, in fact, supported by the Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) and the Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU). The ACC has received reports that Sammy Pacinos is directly connected with the 9th ID,PA, as evidenced by his frequent visits to the division camp in Pili, Camarines Sur. Jose Guitierrez works directly with Pacinos. Medinilla and Archibedo are active CAFGU elements of the Delta Company, 22nd Cadre Batallion.

The formation of paramilitary ang impostor groups are part of the AFP-PNP-CAFGU’s design to confuse the public and thus, hinder the unity and cooperation of the people. Military and pollice officials protect and supervise these criminal activities for their personal gain as well.

The People’s Democratic Government, as representative of revolutionary political power, has the right to levy taxes within its territory. These taxes are reasonable and are used for community services. No matter how hard the reactionary state agents try to discredit the revolutionary movement, the NPA, through genuine service as the true soldiers of the people, have already firmly established unity and cooperation with and among the people.

The ACC calls upon the people to be vigilant and critical when dealing with those who introduce themselves as members of the NPA. The NPA conducts its duties, not through violence and intimidation, but based on the level of political power of the masses. This means that progress in dealing with the middle forces is the result of rigorous advances in educating, organizing and mobilizing the people.

The ACC also encourages the public to inform the nearest NPA unit in their area regarding complaints against enemy state agents. Rest assured that complaints will be heard and acted upon, after thorough investigation.

The ACC warns those who are using the name of the New People’s Army for their personal gain and for sowing confusion and fear among the people. Punitive actions for violations will be carried out, as per the Law and Justice of the People’s Democratic Government.

Carlito Cada
Spokesperson
Armando Catapia Command
New People’s Army – Camarines Norte

NPA BAGS 22 FIREARMS IN A PUNITIVE ACTION AGAINST DAVCO

Press Statement | October 10, 2017 | Bisaya»

THE NEW PEOPLE’S ARMY – North Central Mindanao Region (NPA-NCMR) lauds the Red fighters of South Central Bukidnon – Subregional Command (SCB-SRC) for their triumphant attack against the Davao Ventures Corporation (DAVCO), a multinational company, in Barangay Merangeran, Quezon, Bukidnon on October 8, 2017, 4:15 PM.

DAVCO was formerly owned by the Del Rosario family and Antonio Leviste. At present, it operates through a foreign investor from Brazil. The revolutionary forces had previously launched two punitive actions against the said agri-venture company as a constant reminder for them not to aggressively expand in agricultural areas where staple food crops such as rice and corn are cultivated. The revolutionary forces also aimed for the environmental protection since it operates near a populated area. Land inundation and health hazards due to poisonous chemicals used by the said company are always imminent.

The Red fighters during the attack paralyzed a boom spray, a tractor, a water tanker, two backhoes, a chemical mixer and razed a supply depot where toxic chemicals are stored. Meanwhile, the Red fighters seized assorted firearms from the investment defense units, namely the Mongoose Security Agency and Fireball Security Agency. Without a single shot fired, they clutched 22 firearms including 12 M16 rifles, an M14 rifle, a sniper rifle, four shotguns, three .45 caliber pistols, a 9mm, live ammunitions and communications equipment. The said military action was clocked at 40 minutes and the said NPA unit safely withdrew afterwards.

This military action will serve as a deterrent to the US-Duterte regime’s plan in Mindanao regarding export-oriented and commercial crops such as palm oil, pineapple, banana, cacao, rubber through agressive expansion by the millions of hectares.

Ka Malem Mabini
Spokesperson
NPA-NCMR


SULAT PAMAHAYAG
October 10, 2017

DAVCO GISILUTAN SA NPA: 22 KA ARMAS NAKUMPISKA

Gipasidunggan sa New People’s Army- North Central Mindanao Region (NPA-NCMR) ang mga Pulang manggugubat sa South Central Bukidnon – Subregional Command (SCB-SRC) sa malampuson niining pagparalisa sa mga ekipo ug pagdis–arma sa mga gwardiya sa Davao Ventures Corporation (DAVCO), usa ka multinasyunal nga kumpanya nga nahimutang sa Barangay Merangiran, Quezon, Bukidnon kaniadtong Octubre 8, 2017 sa alas 4:15 sa kahaponon.

Ang DAVCO gipanag-iyahan kanhi sa pamilyang Del Rosario ug Antonio Leviste ug sa pagkakaron gibaligya na kini ngadto sa langyaw nga taga Brazil. Ikatulo na kini ka higayon nga gipahamtangan og punitibong aksyon isip hugot nga pahimangno nga dili na mag-ekspand sa ilang agri-ventures sa ubang lugar aron maprotektahan ang uban pang kayutaan nga gitamnan sa mga batakang pagkaon sama sa humay ug mais. Tumong usab sa rebolusyonaryong kalihukan nga maprotekhan ang kinaiyahan gikan sa mamahimong kadaot sa baha ug mahunong ang paggamit sa makahilong kemikals nga ginagamit sa maong kumpanya ilabina nga anaa kini nag-opereyt duol sa populisadong lugar.

Naparilisa ang usa ka boom spray, usa ka traktor, usa ka water tanker, duha ka backhoe, usa ka chemical mixer ug gipabusikaran ang usa ka bodega nga gibotangan sa mga kemikals. Samtang gikumpiska nga walay boto sa Pulang manggugubat ang mga armas sa duha ka security agency nga mao ang Mongoose ug Fireball security agency nga maoy nagsilbing gwardya sa maong kumpanya. Nakumpiska ang 22 ka mga armas nga gilangkuban sa 12 ka M16 rifle, usa ka M14 rifle, usa ka sniper rifle, upat ka shotgun, tulo ka .45 cal., usa ka 9mm, mga buhing bala ug mga himan pangkomunikasyon. Nahitabo kini sulod lamang sa 40 ka minutos ug luwas nga nakawidro ang NPA.

Kini nga aksyong militar magsilbi isip pagbatok sa Rehimeng US-Duterte sa laraw niining usa ka milyong ektarya alang sa ekspansyon sa plantasyon sa palm oil, pinya, saging, kakaw, rubber ug uban pang komersyal ug pang-eksport nga tanom dinhi sa Mindanao.

Ka Malem Mabini
Tigpamaba
NPA-NCMR

NPA raids Sumifru plantation in South Cotabato

Press statement
9 October 2017
[Bisaya»]

Various company facilities were torched and at least four service arms were confiscated by the NPA in a raid in Sumifru Corporation’s banana plantation in Sityo Lakag, Brgy. New Dumangas, T’boli, South Cotabato. The attack took place at around 10:30 in the evening in October 2, 2017.

The raid which was carried out by the Neptune Unit of the Mt. Musa Subregional Operations Command of the NPA-FSMR is a punitive action meted against the multinational agri-corporation for its persistent land grabbing, environmental destructions and unjust labor policies.

The NPA Red fighters confiscated two 9mm handguns, two shotguns, and two handheld radios from the security guards on duty. They also burned down a container van, two tanker trucks, a packing plant and a warehouse building.
The damages to company properties figure to a total of at least six million pesos.

The NPA-FSMR is ever determined to ceaselessly defend the people against local and foreign plunderers. It is set to pull off further punitive actions amidst the all-out war of the US-Duterte regime that clearly stands for the oligarchs.

Ka Dencio Madrigal
Spokesperson, Valentin Palamine Regional Operations Command
Far South Mindanao Region
NEW PEOPLE’S ARMY


Plantasyon sa Sumifru sa South Cotabato gi-reyd sa NPA

Ubay-ubay nga mga pasilidad sa kompanya ang gidauban ug upat ka mga pusil ang gikumpiska sa NPA sa reyd sa usa ka banana plantation sa Sumifru Corporation sa Sityo Lakag, Brgy. New Dumangas, T’boli, South Cotabato. Ang atake nahitabo bandang alas 10:30 sa kagabhion niadtong Oktubre 2, 2017.

Ang naasoyng reyd nga gipatuman sa Neptune Unit sa Mt. Musa Subregional Operations Command sa NPA-FSMR usa ka aksyong pagsilot sa multinasyunal nga agrikorporasyon tungod sa malanaton nang pagpangilog niini og yuta, pagdaut sa kinaiyahan ug dili-makatarunganong palisiya sa pamuo.

Nakakumpiska ang mga Pulang manggugubat og duha ka 9mm nga pistola, duha ka shotgun, ug duha ka handheld radios gikan sa mga security guards nga nakadyuti atul sa pag-atake. Nangaugdaw sab ang gipangdauban nila nga usa ka container van, duha ka tanker trucks, packing plant ug warehouse building.

Mokabat og dili moubos sa sais milyones pesos ang sumada sa nahimong danyos sa mga kabtangan sa kompanya.
Ang NPA-FSMR determinado nga makanunayong depensahan ang katawhan batok sa lokal ug langyawng mga tigpangawkaw. Andam kining mopatuman og dugang pa nga mga aksyong pagsilot taliwa sa all-out war sa rehimeng US-Duterte nga dayag kaayong nagabarug alang sa mga oligarko.

Ka Dencio Madrigal
Tigpamaba, VPROC-FSMR

Duterte’s conspiracy claims aim to set stage to clampdown on opposition

Information Bureau | Communist Party of the Philippines
October 5, 2017

Duterte claimed yesterday that there is a conspiracy between the Communist Party and the Liberal Party to overthrow his regime. It appears that such claims aim to set the stage to clampdown on the political opposition and all other forces standing up against moves to establishing Duterte’s authoritarian rule.

The CPP and other Left political forces may have no formal alliance with the Liberal Party and its affiliates but can recognize their.initiatives and action as serving the same purpose of resisting Duterte’s tyranny.

What Duterte claims to be a “conspiracy” is, in fact, the broad community of various political and social groups which have been roused to make a stand and act against relentless killings by police, soldiers and vigilantes, aerial bombardment against communities, militarization and threats to bomb Lumad schools, suspension of the writ of habeas corpus and martial law in Mindanao, heightened campus repression and other acts of fascist tyranny of the Duterte regime.

Duterte is intolerant of all opposition and dissent. He intends on monopolizing political power. Duterte wants to clampdown and silence all who disagree with his policies and methods. He has threatened to impose martial law. His officials and loyalists have openly declared plans to use all means to have all those who dissent to be imprisoned. The so-called Citizen National Guard, a vigilante-style group endorsed by Duterte’s justice secretary, is more brazen in encouraging attacks against declared dissenters whom they declared as “enemies of the state.”

Duterte’s resort to such strong-armed tactics show desperation and underscores his political isolation. His triple war of death and destruction, his fascist and bureaucrat capitalist rule, corruption and US subservience have roused widespread people’s resistance. Calls for his ouster continue to mount.

Unom ka mga armas nasakmit sa NPA sa duha ka magkasunod nga mga opensiba sa Far South Mindanao

Valentin Palamine Regional Operations Command
Far South Mindanao Region | NEW PEOPLE’S ARMY

Sulat pamahayag
29 Setyembre 2017

Pagtimbaya sa mga Pulang manggugubat ug mga Pulang kumander sa Mt. Musa Subregional Operations Command – Far South Mindanao Region (MMSROC-FSMR) sa NPA sa ilang paglunsad og duha ka malampusong magkasunod nga mga opensiba!

Ang mga Pulang manggugubat sa MMSROC nakasakmit og unom ka mga armas sa naasoyng mga aksyon.
Niadtong Setyembre 23, malampusong gidisarmahan sa mga Pulang manggugubat ang punong barangay sa Brgy. Maligang sakop sa Kiamba, Sarangani Province. Usa ka ripleng Garand, usa ka caliber .380 nga pistola, ug usa ka 12-gauge shotgun ang nakumpiska gikan kaniya.

Sunod nga giatake ang mga armadong membro sa Civilian Volunteer Organization (CVO) sa Brgy. Tudok, T’boli, South Cotabato niadtong Setyembre 27. Walay nahimo ang mga paramilitar nga CVO ug diha-dihang gisurender ang ilang mga service firearms nga naglakip sa usa ka M16 Armalite rifle, usa ka ripleng Garand ug usa ka ripleng Carbine.

Nakasakmit sab ang mga Pulang manggugubat og usa ka handheld radio, 2 ka mga klip sa Garand, 2 ka magasin sa Carbine ug mga bala.

Ang kalamposan sa naasoyng mga aksyon nagapamatuod lamang nga pakyas ang kontrakatawhang pakana nga kontrainsurhensya sa reaksyunaryong estado.

Ilalom sa gambalay sa counterinsurgency (COIN) program sa AFP, nakigkunsabo ang pasistang 27th IB-PA sa labing despotikong mga lokal nga burukrata sa mga probinsya sa South Cotabato ug Sarangani aron pugsanong tukoron ang mga grupong paramilitar ug armasan ang mga barangay officials. Samtang ginapasitab sa 27th IB nga ang ilang programa nakatutok sa armadong kalihukang komunista, lantaran ginagamit nila kini aron nyutralisahon ang nagkakusog nga pagbabag sa katawhan sa langyawng agribisnes ug large-scale mining sa lugar.

Ka Dencio Madrigal
Tigpamâbâ, VPROC-FSMR

Tulo ka aksyong militar ang dungan nga gilunsad

Septembre 29, 2017 | NEWS ADVISORY

Tulo ka aksyong militar ang dungan nga gilunsad sa mga pwersa sa Eastern Misamis Oriental – Northeastern Bukidnon Sub-Regional Command (EMONEB-SRC) – New People’s Army. Matud sa pasiunang taho gikan sa nataran, duha ka CAA Patrol Base sa 8th IB ang gilunsaran og taktikal nga opensiba. Ang usa nahimutang sa KM30, Brgy. Calabugao, kung asa malampusong gireyd. Nanagan ang mga tropa sa kaaway ug nakuha sa mga elemento sa EMONEB ang unom ka tag-as nga kalibreng armas. Ang ikaduha, mao ang gilunsad nga harasment sa laing CAA Patrol Base sa Brgy. Hagpa. Ang ikatulo mao ang pagdis-arma sa usa ka security guard sa Opisina sa National Greening Program didto sa Sitio Bagaay, Brgy. Calabugao kung asa nakuha ang usa ka ripleng carbine. Kining tulo ka aksyon natigayon didto sa munisipalidad sa Impasug-ong, Bukidnon ganinang pasado alas 12: sa tungang gabii.

Mosunod niini ang kompletong detalye niini nga mga aksyon human makasumite og komprehensibong taho ang mga operating units sa EMONEB.

Ka. Malem Mabini
Tigpamaba, NPA-NCMR

Duterte’s latest idea of general amnesty does not fool anyone in the revolutionary movement

National Democratic Front of the Philippines
National Executive Committee

Press Statement
26 September 2017

Duterte’s latest plan to grant “general amnesty” to NPA fighters who surrender is nothing but a psywar tool to create division within the revolutionary movement and to spread an illusion of magnanimity among the general public.

The GRP panel head Silvestre H. Bello III must explain to his principal that his latest idea of general amnesty is absolutely unacceptable to the NDFP because it violates the letter and spirit of the whole GRP-NDFP peace negotiations.

The general amnesty conceived of in the Hague Joint Declaration that sets the framework for the whole GRP-NDFP peace negotiations is mutual amnesty for both NPA fighters and GRP soldiers as part of the Comprehensive Agreement on End of Hostilities and Disposition of Forces (CAEHDF) after the two sides have approved the Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) and Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms (CAPCR).

The Hague Joint Declaration has established the principle that the negotiations are not about the surrender of one side to the other but for the two warring parties to end the armed conflict by forging agreements on addressing the social, economic and political roots of the armed conflict. In other words to solve the problems of widespread poverty among the majority on the one hand and scandalous wealth among the few on the other, monopoly of political power by oligarchs and political dynasties and powerlessness among the masses, etc.

Duterte’s latest idea of amnesty violates the letter and spirit of the GRP-NDFP peace negotiations because it is conditional on the surrender of NPA fighters even before there is agreement between the two parties on how to address the roots of the armed conflict.

Duterte’s latest idea of amnesty is different from his promise in May 2016 to Fidel Agcaoili to grant amnesty to all the political prisoners being held in GRP prisons as a confidential building measure for the resumption of the peace negotiations upon the assumption of Duterte to the GRP presidency.

That promise which was intended as a confidence-building measure has now been distorted and turned into a psywar tool upon the advice of the war-freaks around him, Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Adviser Hermogenes Esperon and AFP Chief of Staff Eduardo Ano. It is only bound to heighten mutual animosity rather than create a favorable atmosphere for the resumption of the GRP- NDFP peace negotiations.

If Duterte is really serious in talking peace with the NDFP, he must listen to the wise counsel of his peace negotiating panel head Sec. Bello who is knowledgeable about the history of the peace negotiations and the stand of the NDFP on many questions rather than to the pro-US militarists who know nothing but to wage war against the revolutionary movement and the people. #

Stop Batangas aerial bombings!

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
26 September 2017

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Duterte regime and its Armed Forces of the Philippines (AFP) for dropping bombs in villages in the vicinity around Mt. Banoy, just outside Batangas City, and just a few hours from Metro Manila.

Indiscriminate aerial bombardment and relentless offensive operations by the AFP against the New People’s Army (NPA) in the area have forced more than a hundred families in several barangays to evacuate and seek safety from the raging fascists of the AFP. The peasant masses in the vicinity of Mt. Banoy are resisting mining operations and defending their land and the environment.

The Duterte regime has long applied its doctrine of destruction in carrying out bombing runs against the NPA and the peasant masses and minority people communities across the country. They have applied the doctrine in a large scale in the AFP’s four month siege of Marawi. As in Marawi, they are endangering the lives of the people, trampling on their rights and driving them away from their homes.

The bombing run in Batangas City comes at the heels of the September 20 aerial bombardment against the Lumad and peasant communities in Magpet, North Cotabato which targetted the Lumad school Fr. Pops Tentorio Memorial School.