Ilantad at gapiin ang tunay na kaaway ng mamamayan!

Pahayag ng NPA – Mt. Province

Matapos ang serye ng matatagumpay na aksyong-militar ng NPA laban sa AFP at PNP sa Bauko, Mt. Province nitong nakaraang linggo, pinalalabas ngayon ng AFP at PNP, katuwang ang militaristang si Anthony Wooden, meyor ng Tadian, Mt. Province, na ang Pulang Hukbo ang siyan kaaway ng mamamayan ng Mt. Prov. Kabilang sa mga kasinungalingang ipinupukol ng mga ito ay ang paninisi sa NPA sa puor o forest fire sa kabundukan ng probinsya. Gayundin anf pagdudulot ng istorbo sa ekonomya,pag-aaral ng kabataan at turismo ng probinsya.

Desperadong taktika ito ng Estado upang dungisan ang NPA, na sa loob ng limang dekada ay siyang tunay na katuwang ng Kaigorotan sa pagtatanggol sa karapatan, lupang ninuno at likas na yaman ng Cordillera.
Matagal nang kaisa ng Kaigorotan ang rebolusyonaryong kilusan sa paglaban sa mga mapandambong na kumpanya ng enerhiya, logging ay minas. Noong panahon ni Marcos, nakibaka ang kababaihan at mamamayan laban sa mapang-abusong minahan sa Mainit,Bontoc. Humantong rin sa armadon pakikibaka ang paglaban sa nakaambang pangangalbo at paninira ng Cellophil Resources Inc. sa kabundukan ng Cordillera at pagpapalubog ng Chico River Dam Project sa ilang bayan ng probinsya.

Sa kasalukuyan, patuloy na lumalawak ang paglaban sa kabi-kabilang panghihimasok at pandarambong ng mga kumpanyang tulad ng Hedcor at Lepanto, kasapakat ang Rehimeng US-Duterte at ang AFP-PNP-CAFGU. Mahigpit na naninindigan ang NPA sa panig ng mga magsasaka, manggagawa, gardinera at minero na pawang biktima ng pagsasamantala ng mga kumpanyang ito  at ng panunupil ng Estado.

Ang ilulunsad na “rally” sa pagpapasimuno ni Wooden sa Abril 9 ay malinaw na bahagi ng mapanlinlang at mapaniil na Oplan Kapayapaan ng Rehimeng US-Duterte, tulad ng kampanyang “pagpapasurender” at peace zone. Nagpapanggap si Wooden, isang reserve officer ng Philippine Army, na kinakatawan niya ang kahingian ng mamamayan ng Mt. Prov para sa tahimik at mapayapang buhay. Ang totoo, walang ibang kinakatawan si Wooden kundi ang baluktot na kaisipan ng kanyang berdugong amo, si Duterte, na lantaran at walang kahihiyang ibinibenta ang mga rekurso ng Pilipinas sa sinumang dayuhang kumpanya na pinakamalaki ang maibubulsa ni Duterte at ng mga kakutsaba niya. Isa sa pinakatampok ngayon ay ang panibagong banta sa mga bayan sa kahabaan ng Chico River dahil sa proyektong Chico River Pump Irrigation Project. 

Hangga’t mayroong mga mapanirang kunpanya na nang-aagaw sa likad na yaman ng Cordillera at ng Pilipinas, nanatili ang batayan para sa armadong paglaban ng mamamayan. Dito kinakapos anf isinusulong ni Duterte na makitid na localized peacetalks. Tanging ang usapang pangkapayapaan sa pambansang antas anf makakapagbigay ng solusyon sa malalim na ugat ng armadong pakikibaka na pinangungunahan ng NPA. 

Hindi magpapabulag at magpapabraso anf mamamayan ng Mt.Prov.sa mga katulad ni Anthony Wooden na nagkukunwaring boses ng mamamayan sapagkat malinaw kung sino ang Hukbo na tunay na nagtataguyod sa kanilang interes. 

Hinggil sa paggamit ng NPA sa mga pasabog sa MGS Labanan sa Bauko, Mt. Province noong Marso 29 – Abril 2

Sa mismong Alituntunin nito, mahigpit na pinanghahawakan ng New People’s Army (NPA) na walang madadamay na sibilyan sa mga opensibang inilulunsad nito laban sa mga pasistang tropa ng Estado ng Rehimeng US-Duterte. Kinikilala at tumatalima ang NPA sa mga internasyunal na kasunduan sa batas ng digma at karapatang tao tulad ng Ottawa Convention na nagbabawal sa paggamit ng mga landmine. Kaugnay nito, mariing pibabubulaanan ng Leonardo Pacsi Command (LPC, NPA-Mt.Province) ang paratang ng AFP-PNP na nagtanim ang NPA ng mga landmine at bast na lamang itong iniwan. 

Ang yunit ng LPC na napalabanan noong Marso 29-Abril 2 ay gumamit ng mga command detonated explosive(CDX). Kaiba sa mga landmine, sasabog lamanf ang mga CDX kung sadyang pasabugin ng taong opereytor nito.

Ipinakat lamang ng mga Pulang Mandirigma ang CDX sa panahong naghahanda sa pag-ambush sa mga pasistang tropa at pinasabog lamang iyon nang mismong nakalapit na ang target – gaya ng makikita sa bidyo.

Kung tutuusin,ang AFP at PNP ay dapat managot sa pangmomortar at pagis-straffing na siyang nagdulot ng istorbo at takot sa mamamayan. Ito ay sa desperasyong pulbusin ang mga Pulang Mandirigma. 

Dapat pasinungalingan at ilantad ang panlilinlang at pananakot ng mga tropa ng AFP at PNP — mga tagapamarali ng terorismo ng Rehimeng US-Duterte.

Ilantad at gapiin ang tunay na kaaway ng sambayanan!
Biguin ang Oplan Kapayapaan!
Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!

Revolutionary justice carried out as NPA hits AFP troops in two engagements in ComVal

New People’s Army
ComVal – Davao Gulf Sub-Regional Operations Command
Southern Mindanao Region
April 7, 2019 | PRESS STATEMENT | Bisaya»

Red fighters under the ComVal-Davao Gulf Sub-Regional Command battled AFP troops in two separate engagements in Mabini and Maco towns in Compostela Valley, which resulted in heavy enemy casualty and thus dispensed revolutionary justice against the fascists whose hands are bloodied with the recent murder of two civilians and other serious abuses against the masses in the province.

On April 3, at around 6:45am, Red fighters engaged troops of the 71st IB in Sitio Bagong Silang, Brgy. Teresa in Maco town, where 4 fascist soldiers were confirmed killed and several others, including the Alpha Coy commander 1Lt. Serwin E. Matas, were severely wounded. Earlier, on March 30, three soldiers of the 66th IB were likewise killed in battle at around 9:30am in Sitio Dasuran, Brgy. Golden Valley in Mabini town. Contrary to fake news by the AFP, there was no casualty on the side of the NPA.

Last week, troops of the 71st IB murdered Franklin and Zaldy Tirol, both civilian farmers, in the early hours of March 28 in Sitio Mangurayan, Brgy. Anitapan, Mabini and tried desperately to falsely misrepresent the two as members of the NPA killed in an armed encounter.

In the aftermath of the March 30 and April 3 engagements, the fascist enemy launched heavy artillery from 105 howitzer canon several times, indiscriminately rained rocket fire using MG520 attack helicopters and airlifted their casualties from the encounter site. For several days, the AFP continued to use helicopters to forward-deploy troops, send out supplies and conduct aerial reconnaissance.

Already lacking support from the masses in the area, the enemy was lured deep into the guerilla base where they became vulnerable to offensives by the NPA. Furthermore, the AFP’s consequent heavy use of modern military equipment and materiel—at the expense of taxpayers’ money—is merely to conceal their failure to court the support of the masses who continue to suffer abuses in their counter-revolutionary war.

These latest engagements, which delivered heavy blows against enemy troops, scoff at the AFP’s gimmicks such as persona non-grata proclamations supposedly issued by local government units against the NPA. The fact that Red fighters are able to maneuver in their areas of operation and engage the enemy at their initiative prove that they thoroughly enjoy the support of the masses, unlike the AFP troops who are hated by the masses and thus wade blind and deaf into the revolutionary movement’s base areas.

Aside from their long list of crimes and abuses, the 71st IB and 66th IB are also being employed as investment defense force, aka highly paid guard dogs, of banana plantations and other capitalist ventures that displace farmers and Lumad and destroy the environment, such as the Apex Mining Company. This is the reason why the masses are rejoicing this appropriate meting out of revolutionary justice against two of the most rabid AFP troops in the region.

Duterte’s recent threat to declare a “revolutionary war” is mere bluster, a hollow intimidation being supported only by his fascist minions in the AFP and the PNP. At the very least, it is misnomer for an already existing bloody war for the benefit of the semi-feudal and semi-colonial reactionary system and one that the Filipino masses continue to bravely engage through the people’s war.

DANIEL IBARRA
Spokesperson
ComVal – Davao Gulf Sub-Regional Operations Command
New People’s Army – Southern Mindanao

Bisaya:

Rebolusyonaryong hustisya gipatuman, tropa sa AFP igo sa 2 ka panagsangka sa Comval

Malampusong giatubang sa mga Pulang manggugubat ilalom sa ComVal-Davao Gulf Sub-Regional Command ang tropa sa AFP sa duha ka panagsangka sa Mabini ug Maco sa Compostela Valley, nga miresulta sa daghang kaswalti sa kaaway ug sa ingon mipahamtang og rebolusyonaryong hustisya batuk sa mga pasista kinsa sad-an sa pagpatay sa 2 ka sibilyan ug uban pang seryosong pagpangabuso batuk sa mga masa sa probinsya.

Niadtong Abril 3, mga alas 6:45 sa buntag, gikasangka sa mga Pulang manggugubat ang tropa sa 71st IB sa Sitio Bagong Silang, Brgy. Teresa sa Maco, diin 4 ka pasistang sundalo ang kumpirmadong patay ug pipila ang grabehang samdan, lakip ang commander sa Alpha Company nga si 1Lt. Serwin E. Matas. Bag-o niini, niadtong Marso 30, tulo (3) usab ka sundalo sa 66th IB ang patay mga alas 9:30 sa Sitio Dasuran, Brgy. Golden Valley sa Mabini. Sukwahi sa peke nga balita sa AFP, walay kaswalti nga nahiagoman ang NPA.

Niaging semana, gipatay sa tropa sa 71st IB ang mag-ig-agaw nga sila Franklin ug Zaldy Tirol, parehong mga mag-uuma, kabuntagon niadtong Marso 28 sa Sitio Mangurayan, Brgy. Anitapan, Mabini ug desperadong gipasanginlan ang duha nga kuno mga membro sa NPA kinsa namatay sa engkwentro.

Pagkahuman sa mga panagsangka niadtong Marso 30 ug Abril 3, pila ka higayong nanganyon ang pasistang kaaway gamit ang 105 howitzer, nagpaulan og rocket fire gamit ang MG520 attack helicopter ug nagkarga sa ilang mga kaswalti gamit ang mga helicopter. Sulod sa pila ka adlaw, padayong migamit ang AFP og mga helicopter aron i-deploy ang ilang tropa, magpadala og suplay ug maglunsad og aerial reconnaissance.

Daan nang walay suporta gikan sa masa sa erya, nakati ang kaaway nga mosulod sa gerilyang base diin nahimo silang bulnerable sa mga opensiba sa NPA. Dugang pa, ang pagsalig sa AFP sa paggamit og modernong himang militar—gamit ang kwarta sa katawhan—pamaagi lang aron tabunan ang ilang kapakyasan nga kuhaon ang suporta sa masa kinsa padayon nilang ginabiktima sa ilang kontra-rebolusyonaryong gubat.

Kining bag-ohay lang nga mga panagsangka, nga naghatag og dakung hapak sa kaaway, nagpahimakak sa mga gimik sa AFP sama sa proklamasyong “persona non-grata” nga kuno gipagula sa mga local government unit batuk sa NPA. Ang kamatuoran nga kaya gihapong momaniobra sa mga Pulang manggugubat sa ilang eryang gilihokan ug atubangon ang kaaway sa ilang kaugalingong inisyatiba nagpamatuod lang nga hingpit nga gitagamtam sa NPA ang suporta sa masa, dili susama sa tropa sa AFP nga gikasilagan sa masa maong buta ug bungol nga nagasulod sa mga base sa rebolusyonaryong kalihukan.

Gawas sa ilang taas nga listahan sa mga krimen ug pagpangabuso, ginagamit usab ang 71st IB ug 66th IB isip investment defense force, o mga binayrang irong-tiggukod, sa mga plantasyon sa saging ug uban pang kapitalistang pamatigayon nga nagapangilog og yuta sa mga Lumad ug mag-uuma ug naggaguba sa kinaiyahan, sama sa Apex Mining Company. Kini ang hinungdan nganong gikalipay sa masa ang saktong pagpahamtang og rebolusyonaryong hustisya batuk sa duha sa pinakamangtas nga tropa sa AFP sa rehiyon.

Pulos pagarpar ang bag-ohay lang nga hulga ni Duterte nga magdeklara sya og “rebolusyonaryong gyera,” usa ka haw-ang nga pagpanghadlok nga walay laing gasuporta kun dili ang iyang pasistang mga itoy sulod sa AFP ug PNP. Sa pagkatinuod, daan na kining nagtunhay nga maduguong gyera alang sa padayong pagpatunhay sa malakolonyal ug malapyudal nga reaksyunaryong sistema apan maisugong ginasuklan sa masang Pilipino pinaagi sa gubat sa katawhan.

On Duterte’s Urging the Police and Military to Carry Out Assassinations or Extra-Judicial Killings

Comment by Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant
April 7, 2019

In his speech before a motorcycle association in Iloilo City yesterday, Duterte once more incriminated himself before the International Criminal Court by publicly inciting and ordering his military and police minions to engage in the murder of supposed suspects, as in the killing of 14 farmers in Negros on the mere suspicion that they belong to or support the NPA.

By openly urging his armed minions to engage in assassinations, he cannot escape command responsibility. His only possible defense before the ICC is that he is mentally deranged. But serial killers are convicted because they use whatever lucidity they have to cover up their crimes.

It is only when the serial killers have committed too many killings and become addicted to a pattern and become careless that they seem to completely lose every shred of their sanity. As a psychopath, Duterte has apparently reached the point of being totally crazed by his serial killings, his power and Fentanyl.

He is absolutely wrong in comparing his armed minions to the revolutionary squads of the New People’s Army who need to give battle to those they seek to arrest but who resist arrest because they have abundant arms and are clothed with the authority of the exploiting classes and oppressive regime.

Comment on Duterte Getting Tired of His Own Corrupt Regime

By Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant
April 7, 2019

Duterte is trying to pull our legs. He is playing weak to spring a surprise attack. The point is to keep on struggling to oust him and make sure that he does not go beyond his term or pick his successor through chacha to bogus federalism.

He is obviously faking. How can he be tired of corruption. He and his family thrive on it. He is the top plunderer and is making money on everything, including shabu, casi nos, pork barrel and the sell-out of sovereign rights to China.

He has gotten the plunderers out of prison,has put Arroyo back in power and has made so many of them senatorial candidates of his Hugpong ng mga Ulupong. These plunderers in the first place put him in power with their money and bailiwick votes in the 2016 elections.

NPA defies AFP’s intensified campaign in Daguma range

Valentin Palamine Regional Operations Command
Far South Mindanao Region, NEW PEOPLE’S ARMY
Press statement| 06 April 2019

On the occasion of the 50th founding anniversary of the New People’s Army, the revolutionary forces in Daguma range are concretely carrying out an enduring yet triumphant resistance against the reactionary state’s unrelenting aggression.

The AFP’s intensified operations in the region that started in January is a continuance of its series of futile campaigns in the past.  The peasant and Lumad masses in the area are keenly aware that the incessant attacks of the reactionary forces in their territory are meant to suppress their struggle for land and to protect the mining and logging encroachment.

On the latter part of January, successive actions against the enemy forces were carried out by the NPA-Sultan Kudarat at the onset of the AFP operations.  The series of offensives set off with the harassment of a Marine detachment in Maat community in Sangay village, Kalamansig town on January 22.  Two soldiers were wounded in the attack.

An ambush was set up to foil enemy reinforcements.  On January 24, the NPA effectively pinned down a Marine convoy traversing the highway in Kabukbukan, Kipungot village in Palimbang town.  Command detonated explosives were employed, causing sizable damages at the enemy at once.  One of the vehicles was badly smashed while the other one lose control and fell into a ravine.  The fascists were unable to put up a fight.  Villagers reported that at least 20 soldiers were killed and a number were injured.

A separate ambush incident carried out by a group of NPA Red fighters happened on January 25 in Paril village, Kalamansig town.  The NPA’s command detonated explosive hit the rear portion of a military truck carrying Marine troops.   Two soldiers were killed and another two were wounded.

Towards the end of January, additional forces were deployed by the AFP in the remote villages of Kalamansig, Sen. Ninoy Aquino and Palimbang towns.  A Philippine Navy ship and military choppers were used to deliver their reinforcements that include troops and military machineries, equipment and provisions for a sustained operation in the mountains.

The recent campaign concentrated mainly in the mountainous areas of Kalamansig surrounding DMCI’s (D. M. Consunji Incorporated) forest plantations and projected mining site.

On February 3, an enemy column was ambushed by a sapper team of the NPA in Kiblis community, Hinalaan village in Kalamansig. Five enemy soldiers were wounded in the firefight.

A separate armed encounter between a group of NPA fighters and MBLT-2 troops took place on February 5 in Kapuyan Blag, Datu Wasay village in Kalamansig town.  Twenty-eight Marine elements were killed and a number were injured in the aftermath of the incident.  According to reports, the fascists have had a misencounter while maneuvering against the Red fighters and subsequently were caught in a shelling mishap.

While the Philippine Marines maintain its enduring campaign in west Daguma, the 33rd IB-PA conducted its periodic operation in the east last month.  On March 10, a sapper team of the NPA ambushed 33rd IB soldiers aboard a military truck.  The clash happened in Titulok village, Bagumbayan town while the enemy forces were on their way to the operations.  At least 23 military men were injured in the event.

Even as the fascist AFP is strengthening its brutal campaign, the people’s army and the revolutionary masses in Daguma are unfaltering in waging the people’s war.  The NPA is firm in upholding people’s interests while the Lumads are dauntless in their vow to fight for their land to the very end.   They are determined and prepared to fight the escalating counterrevolutionary violence, and defy and overthrow the fascist dictator US-Duterte regime.

(Sgd) Ka Gary Angeles

Spokesperson, VPROC-NPA

ILPS condemns Duterte for slander and intimidation

Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
April 6, 2019

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS), which I represent as Chairperson of the International Coordinating Committee (ICC), hereby condemns in the strongest terms the attempt of the notorious Duterte regime to slander the ILPS and misrepresent it as the international network and International Department of the Communist Party of the Philippines (CPP) for the purpose of intimidating the legal and patriotic and progressive organizations of Filipinos in the Philippines and abroad.

Contrary to the false claim of the Duterte regime, the ILPS is a broad alliance of hundreds of anti-imperialist and democratic mass organizations in scores of countries from all continents. The ICC, its supreme leading organ, is elected by the International Assembly and is restricted by the ILPS Charter from having more than three members from the same country, thus preempting control of the ILPS by any single country or organization.

The Duterte regime’s attack on the ILPS is an extension of the anticommunist witch hunt, state terrorism and fascisation being carried out by the regime in the Philippines. It is meant to attain certain malicious objectives, such as the following:

  1. To red-tag and intimidate the ILPS and also to vainly reinforce its previous red tagging of legal patriotic and even religious organizations that are critical of the gross and systematic violations of human rights being perpetrated by Duterte.
  2. To mislead world public opinion and deflect attention from the complaints on human rights violations already submitted to the International Criminal Court by aggrieved victims and survivors of human rights violations, who cannot obtain justice from Philippine courts which are now under the draconian control of the tyrant Duterte.
  3. To blame the legal patriotic and progressive organizations and even religious organizations for supposedly causing the self-generated notoriety of the tyrannical, murderous and corrupt Duterte regime.

In the first place, the Duterte regime must be aware of its own crimes. Since he became president, Duterte no less has been publicly inciting and ordering the police to frame up and kill suspected drug users and peddlers in the thousands and assuring his armed minions of presidential protection and rewards in cash and promotions. Thus, more than 30,000 people have been extrajudicially killed in the fake war on illegal drugs undertaken by Duterte to monopolize the illegal drug trade.

The international and human rights agencies and organizations have been factual and truthful in their reporting of the mass murders and other human rights violations. Thus, Duterte is the subject of complaints to the International Criminal Court in The Hague by aggrieved Filipinos who cannot seek justice from the Philippines state because of Duterte’s unbridled brutality and tight grip on the judicial system.

Those being red-tagged by the Duterte regime include highly and widely respected Philippine organizations, like the IBON Research Foundation, GABRIELA, Alliance of Concerned Teachers, KARAPATAN, and the National Union of People’s Lawyers (NUPL), and religious formations like the Rural Missionaries of the Philippines and the Iglesia Independiente Filipina (Philippine Independent Church).

The Duterte regime is maliciously spreading the big lie that its criminal ill repute or notoriety is because of the advocacy and social activism of the aforesaid organizations in support of the poor, exploited, and oppressed people and that these are merely CPP “front” or dummy organizations, which are used for raising funds abroad.

On their own account, the CPP and New People’s Army have time and again asserted and manifested their political, organizational and financial self-reliance because they enjoy the vigorous participation and abundant support of the people in the revolutionary struggle for national liberation, democracy, social justice, and all-round development.

Acting as the psywar agent of the Duterte regime, AFP Major General Parlade has gone to several countries in Europe and Southeast Asia to red-tag and slander the ILPS as a conduit of foreign funds for the CPP and revolutionary movement. He has done so at a time that the AFP is applying the brutal methods of Oplan Tokhang in Oplan Kapayapaan and escalating the selective and mass murders of people suspected of being linked to the New People’s Army.

Previously, it was another Duterte running dog, PNP General Albayalde who red-tagged the patriotic and progressive organizations on the outright lie that I identified them as CPP “front” organizations by maliciously misrepresenting a 1987 video, in which I sharply differentiated the forces of the armed revolutionary movement from the legal patriotic and progressive forces that had directly brought down the Marcos fascist dictatorship in 1986. ###

Quick response to Duterte’s threats to suspend writ of habeas corpus and declare revolutionary war

By Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 5, 2019

Duterte cannot engage in a revolutionary war because he is a counterrevolutionary agent of foreign monopoly capitalists, big compradors and big landlords.  He is a bureaucrat capitalist of the worst kind.  

He should not misappropriate and besmirch the noble calling of revolutionary. He is a tyrant, traitor, plunderer and mass murderer hell-bent on imposing a fascist dictatorship on the Filipino people through charter change to a bogus kind of federalism.

He is already engaged in de facto martial law nationwide and in the de facto  suspension of the writ of habeas corpus. He is increasingly engaged in mass intimidation, mass arrests and mass murders.The people are therefore already rising up against his reign of greed and terror. 

If he formally proclaims the suspension of the writ of habeas corpus or even martial law nationwide, he will only succeed in further enraging the people and inciting them to wage all forms of revolutionary resistance. The real revolutionary war  is against his ongoing counterrevolutionary war.

Related news: Duterte threatens to suspend writ of habeas corpus, declare ‘revolutionary war’

Treason and corruption of Duterte and gang at two levels of transactions with China

By Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chiefl Political Consultant
April 4, 2019

The petitioners headed by Makabayan Chairman Neri J. Colmenares are correct and praiseworthy in asking the Supreme Court to declare the US$62,086,837.82 Preferential Buyer’s Credit Loan Agreement on the Chico River Pump Irrigation Project, identified under No. 1420103052018210863 CHINA EXIMBANK PBC 2018 NO. 11 TOTAL NO. 468, as unconstitutional, illegal and void.

As urgent relief , they also ask the Supreme Court to issue a Temporary Restraining Order (TRO) and/or Writ of Preliminary Injunction, to enjoin Respondents from enforcing the loan agreement. The respondents are Pres. Rodrigo R. Duterte, Exec. Sec. Salvador C. Medialdea, DOF Sec. Carlos G. Dominguez III, NEDA Sec. Ernesto M. Pernia, DOJ Sec. Menardo I. Guevarra, NIA Administrator Ricardo R. Visaya.

The petitioners point out that the assailed loan agreement and subsequent implementation thereof violate the Constitution and are, therefore, void because:

  1. It contains a Confidentiality Clause violative of the 1987 Constitution that provides for the right to information of the Filipino people on foreign loans contracted by the government (Sec. XII, Sec. 21 and 22; Art. II, Sec. 28; Art. III, Sec. 7);
  2. It was approved after-the-fact by the Monetary Board which is not in conformity with the 1987 Constitution that requires prior concurrence (Art. VII, Sec. 20; Art. XII, Sec. 21);
  3. It is conditioned on the signing of a contractor’s agreement awarding the project to a Chinese construction firm and, thereby, doing away with the country’s procurement laws and the Filipino First Policy of the 1987 Constitution (Art. XII, Sec. 10; Procurement Reform Act R.A. No. 9184; Official Development Assistance Act R.A. No. 8182);
  4. It hauls the country to a Chinese arbitration tribunal, officiated by Chinese arbitrators using Chinese laws, in violation of Art. II, Sec. 7 of the Constitution;
  5. It contains an express waiver of sovereign immunity over the State’s patrimonial assets in favor of a foreign government in violation of the Constitution (Art. XII, Sec. 7; Art. II, Sec. 7; Art. XII, Sec. 2).

The unconstitutional and illegal character of the loan agreement and the implementation thereof amount to brazen treason, involving the gross violation of national sovereignty and the national patrimony. The loan agreement also reeks of corruption of the grossest kind because the project is overpriced and the interest on the loan is excessively high in comparison to offers from other countries.

Duterte and his ruling clique are not ashamed of committing obvious treason and corruption because they are carried away by their greed for commissions and other forms of payoff. According to reliable sources, these commissions have been advanced indirectly through the loans extended by Chinese banks to Duterte dummy, Dennis Uy, who has been buying up major Philippine assets to the tune of 80 billion Php as of the last report a year ago.

The Duterte family and traitor gang have been benefiting from relations with China at the two levels of official transactions with the Chinese state and criminal transactions with Chinese triads involved in the smuggling of drugs, rice and other goods to the Philippines. The criminal transactions started as early as when Duterte was still mayor and connived with the Chinese triads in using Davao City as a major smuggling point. ###

Pekeng balita ang tungkol sa engkwentro sa pagitan ng PNP Placer MPS at NPA sa Placer, Masbate

Abril 4, 2019

Pinasisinungalingan ng JRC-BHB Masbate ang sinasabing “engkwentro” ng mga kapulisan ng Placer, Masbate MPS laban sa BHB noong madaling araw ng Abril 1, 2019 sa Brgy. Ban-ao, Placer, Masbate.

Ayon sa ibinalita ng Online news na Bicol News Express ay umabot ng mahigit 15 minuto ang putukan sa pagitan ng dalawang grupo na ikinasugat ni Ernesto Pino,@ “Ka Bunso” na siyang tumatayong lider ng grupo. Dagdag pa sa balita ay kahit na sugatan si Ernesto Pino ay nagawa pa nitong matakasan ang mga pulis.

Walang kinalaman ang anumang yunit ng BHB sa nangyaring labanan sa nasabing lugar. Isang malaking kasinungalingan ang inilalako sa mamamayan ng mga kagawad ng AFP at PNP, gayundin ang pagpapagamit ng Bicol News Express para maging daluyan ng maling balita at dis-impormasyon.

Ang naganap na labanan ay sa pagitan ng mga pwersa ng PNP Placer MPS at pribadong armadong grupo (PAG) ng isang malaking partido pulitikal. Ang grupo ay kinontrata para maghasik ng takot at gulo sa panahon ng eleksyon, at ang totoong amo ng grupong ito ay ang mga opisyal ng 2nd IBPA, MICO at MIG para pagkakitaan.

Ang totoo nito, si Ernesto Pino’@ Ka Bunso” na taga So. Anagon, Brgy. Manamoc, Aroroy, Masbate ay matagal nang miembro ng CAFGU noon pang 1998 at ang patunay nito ang pagiging giya niya sa mga operasyong militar ng 2nd IBPA.

Para sa kaalaman ng mga Masbatenyo, ang nangungunang kontraktor ng mga pribadong armadong grupo dito sa Masbate ay ang mga kapulisan at sundalo, lalung-lalo na ang MICO na pinagkikitaan ng malaki ngayon ang 15 rebel returnees na pinamumunuan ni Rolando Epil,@ Ka Bulak o Jazel sa bayan ng Balud, Masbate na ikinontrata ni Sgt. Rico Amaro sa kalaban ng kasalukuyang Mayor ng Balud, Masbate. Katunayan, ang grupo ni Epil ang nagpasabog sa speed boat ng LGU Balud at ang tangkang pagpatay sa punong barangay ng Palani, Balud na si Joseph Eswan.

Binibigyang babala ng JRC – BHB Masbate ang lahat ng mga pulitiko sa probinsya ng Masbate na tigilan niyo na ang paggamit ng mga pribadong armadong grupo para maghasik ng karahasan sa mga botante. Mulat na ang taong bayan kung sinong mga kandidato ang may nagawa na para sa interes ng taong bayan lalo na sa pagtugon sa mga batayang pangangailangan at kayang ipagtanggol ang karapatang pantao na patuloy na niyuyurakan ng mga sundalo at pulis sa ilalim ng pasisitang diktadurang rehimeng US-Duterte.

Patuloy na ilantad at labanan ang mga pang-aabuso ng AFP at PNP. Lalo pang lulubha ang mga paglabag sa mga karapatang pantao sa ilalim ng diktador at tiranyang rehimeng US-Duterte sa pagpapatuapd ng EO 70 at Memorandum 32 kung saan umiiral ang de facto martial law sa tatlong rehiyon sa pamamagitan ng todo gerang atake sa mga mamamayan .

Mamamayang Masbatenyo , lumaban para ipagtanggol ang kontra mamamayang atake ng estado. Walang ibang maaasahan ang mamamayan kundi ang kanilang sariling lakas at militanteng paglaban at pagsusulong ng armadong pakikibaka para sa katarungang panlipunan.

Sagot sa Pasismo ng Estado, Digmang Bayan!
Mamamayang Masbatenyo, lumahok sa Digmang Bayan!
Sampa na sa NPA!

LUZ DEL MAR
Tagapamahayag
JRC-BHB Masbate

THE DUTERTE WAR ON DRUGS IS FAKE

By Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 2, 2019

Duterte rode to power promising to finish off the drug problem in three to six months, despite the fact that as longtime mayor he had used Davao city as a production base and smuggling point for the illegal drug trade.

He used the drug issue to deceive many of those who voted for him in 2016 and to impress the public that he was a strong man and a decisive leader.

Since then, by his own admission, the problem of illegal drugs has grown worse, with drug addicts increasing to 7-8 million under his watch from 1.8 million during the time of Aquino, despite the mass murder of now more than 30,000 poor suspected drug addicts and peddlers.

Since the beginning, the so-called war on drugs launched by Duterte has flagrantly appeared as fake because he has in fact been openly protecting major druglords and smugglers, including his own son Paolo Duterte, Peter Lim, Michael Yang, Allan Lim and others.

The truth is now completely out:

1. The Duterte war on drugs has been carried out to suppress the drug syndicates that rival the Duterte drug syndicate and to realize the monopoly of the Duterte drug syndicate over the illegal drug trade.

2. Duterte has systematically used the mass murder of drug suspects to criminalize and corrupt the PNP and turn it into a private army and criminal accomplice of the Duterte drug syndicate.

3. From time to time, Duterte issues a fake narco-list to deflect attention from the real drug lords and discredit his political opponents.

4. He has maliciously used the mass murder of the poor drug suspects to cause the mass intimidation of the people in a scheme of state terrorism and paying the way for a fascist dictatorship through charter change to a bogus kind of federalism.

There is method in Duterte’s madness of engaging in mass murder of poor suspected drug addicts and peddlers at the street level. Duterte’s evil purpose is to amass wealth from the illegal drug trade and to justify his license to kill and intimidate the people. ###