Panayam kay Prop. Jose Maria Sison tungkol sa halalang Mayo 13

Ni J. V. Ayson

1. Ano po ang inyong pangkalahatang pagsusuri sa katatapos lang na mid-term national and local elections? Masasabi niyo po ba na patas, malaya, malinis, at mapayapa ang halalan?

JMS: Garapal na pananakot at pandaraya ang ginawa ng rehimeng Duterte at mga kasangkapan nitong Comelec, militar, pulis at iba pang alipores ni Duterte. Nangyari ang aking prediksyon na imanipula ni Duterte ang kondukta at resulta ng halalan para sa labis-labis na pakinabang niya dahil may kapangyariham, may kriminal na pag-iisip at may motibasyon para gumawa ng pandaraya.

Hindi patas ang eleksyon para sa mga kandidato ng rehimen at oposisyon. Hindi malaya at mapayapa, laluna sa kalakhan ng Mindanao at iba pang tinaguriang trouble spot sa Luson at Mindanao kung saan mga militar at pulis gumawa ng red tagging, banta at ilang pagpatay sa mga nasa oposisyon. Labis-labis na marumi ang eleksyon dahil sa mga pananakot, vote buying, pre-shading ng mga balota at paggamit ng dagdag-bawas sa pamamagitan ng mga computer ng Comelec automated electoral system, 

2. Kapansin-pansin po na walang kandidatong independyente at oposisyonista na mananalo sa pagka-senador. Naniniwala po ba kayo na may kinalaman ang mataas na antas umano ng popularidad ng kasalukuyang administrasyon at ang masama pa rin umanong imahe ng Liberal Party? O baka planado na po ang magiging resulta ng halalan kung ang pagbabatayan ay ang babala ni Atty. Glenn Chong noong Nobyembre 2018 hinggil sa posibilidad ng malawakang dayaan?

JMS: Tinuunan ni Duterte ang pandaraya sa antas ng mga kandidatong senatoryal dahil gusto niyang matiyak na makuha niya ang two-thirds o mas malaki pang mayorya sa Senado para maisakatuparan niya nang lubusan ang kanyang pasistang diktadura sa pamamagitan ng chacha para sa pakunwaring pederalismo, maipatupad niya ang syento porsyentong pagmamay-ari ng dayuhan sa mga likas yaman at lahat ng negosyo sa Pilipinas at maiwasan niya ang pag-aresto sa kanya dahil sa mga krimen ng maramihang pagpaslang sa mga suspek sa Oplan Tokhang at Oplan Kapayapaan.

Hindi totoo na napakapopular si Duterte. Naging mabaho na siya dahil sa pagtaas ng buwis at paglipad ng presyo ng mga batayang bilihin at nasusuklam na ang masa sa mga maramihang pagpaslang sa mga suspek sa adik at tulak ng droga at sa mga suspek na rebolusyonaryo, sa pagiging supremong protektor ng illegal drugs si Duterte mismo, sa pataksil na pagbebenta ng West Philippine Sea at pambansang soberanya at patrimonya sa Tsina, sa mabilis at malakihang kurakot ng pamilyang Duterte at sabwatan nila sa mga kapwa nilang mandarambong tulad ng mga Marcos, Arroyo at iba pa.

Ang “high popularity” ni Duterte ay gawa-gawa lamang ng mga bayarang poll survey firm, mga kolumnista, brodkaster, mga troll at bot. Totoong may nananatiling pagkabaho pa ng mga dilawan. Pero malayong mas mabaho na si Duterte. At magagaling naman yong karamihan ng kandidatong Otso Deretso at iba pang oposisyonista. Ni isa walang nanalo dahil sa garapal na pandaraya. Pati ang pinamahusay na kandidatong senatoryal na si Neri Colmenares dinaya nang malakihan.

Planado ang pandaraya. Maliwanag ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng napakaraming tao. Hindi lamang sina Chong at Gadon na nalaglag mula sa grupo ng mga paboritong kandidato ni Dueterte. Masakit ang loob nila dahil pati mga boto nila malamang na naidagdag sa mga paborito ni Duterte o kaya hindi nabahaginan ng dambuhalang pekeng boto. Hindi porke sipsip ang mga ito kay Duterte mapapasali na sila sa Senado ni Duterte.

3. Gaano po kaya katindi sa inyong pagtataya at paniniwala ang malawakang dayaan at manipulasyon at ang marumi, maanomalya, at kuwestiyonableng pagsasagawa ng halalan ngayong taong ito? Mas matindi po ba ito kaysa sa malawakang dayaan at sa pagsasagawa at resulta ng mga halalan noong 2010, 2013, at 2016 sa ilalim ng automated election system?

JMS: Sa aking pagtataya at sa kaalaman ng sambayanan, sistematiko, malawakan at napakatindi ang dayaan at manipulasyon ng halalan. Marumi, maanomalya at kasuklamsuklam ang pandaraya na ginawa ni Duterte. Mas matindi ang pandaraya ni Duterte sa malawakang dayaan sa mga halalan ng 2010, 2013, at 2016 sa ilalim ng automated election system. Naging automated o mas mabilis at laganap ang pandaraya ni Duterte kaysa ginawa ni Marcos sa mga halalan sa ilalim ng kanyang ganap na pasistang diktadura.

4. Maliban po sa pagkatalo ni dating BAYAN MUNA Party-list Rep. Neri Colmenares sa pagka-senador, malaki po ang posibilidad na lumiit ang bilang ng mga progresibong mambabatas. May kinalaman po ba rito ang mistulang pangangampanya ng mga ahensiya ng pamahalaan laban sa mga progresibong partido? Gaano po kaya katindi ang kagustuhan ng kasalukuyang administrasyon na alisan ng representasyon at boses ang mga mahihirap at api sa Kongreso Nangangahulugan po ba ito na hindi pa handa ang sistemang pulitikal ng bayang Pilipino sa pagkakaroon ng isang “maka-Kaliwang” senador o presidente kung ang pagbabatayan ay ang electoral track record ng mga progresibo?

JMS: Dapat lumaki pa ang boto at tiyak na manalo si Neri Colmenares dahil sa siya ang pinakamatatag, matalas at magaling na lumaban sa mga kriminal na patakaran at kilos ng rehimeng Duterte. Isinusuka ng bayan su Duterte at mga kandidato niya dahil sa kanyang tiraniya, kataksilan, maramihang paspaslang ng mga suspek, panunupil sa mga kritiko, aktibista at oposisyon, pandarambong, pagsisinungaling at pangungutya sa mga mahirap, kababaihan at mga Kristiyano.

Hindi mabisa ang red-tagging at iba pang paninira na ginawa ng mga ahensiya ng pamahalaan laban sa mga progresibong partido. Kita ng taumbayan na sinungaling ang mga buruktarata at armadong alipores ni Duterte, electioneering ang ginagawa at lumalabag sila sa mga demokratiko at elektoral na karapatan ng mga progresibong kandidato at mga tao. Kaunti lang malilinlang.

Matindi at desidido ang rehimeng Duterte na alisan ng representasyon at boses ang mga mahihirap at api sa Kongreso. Kung gayon, sadyang dinaya si Neri at Anakpawis at binawasan nang malaki ang boto ng mga progresibong party list. Kung walang pandaraya sa anyo ng automated cheating, tiyak na lumaki ang boto ng mga makabayan at progresibong kandidato sa paligsahang senatoryal at party list. Abangan ang mga darating na panunupil bunga ng pandaraya ng rehimeng Duterte sa halalan. 

5. Lumalabas na naman po ang mga pagturing sa masa bilang mga “bobotante” dahil sa napipintong tagumpay ng karamihan sa mga kandidatong maka-Duterte sa pagka-senador. Dapat po ba talagang sisihin ang personality politics hinggil dito? O sadyang bulok lang po talaga ang sistemang panlipunan at pampulitika para kumapit ang masa sa patalim pagdating sa pagboto? Ano po ba talaga ang kahalagahan ng halalan para sa masa pagdating sa kanilang kalagayang panlipunan?

JMS: Dapat panagutin ang rehimeng Duterte sa pandaraya at hwag sisihin ang masang Pilipino at kutyain pa silang “bobotante”. Hwag sisihin ang mga biktima ng pandaraya ni Duterte. Ang gumagawa ng panininisi ay mga lingid na pro-Duterte at ilang tunay na anti-Duterte na masyadong mataas ang tingin sa sarili, laluna sa hanay ng mga petiburges na kulang ang tiwala sa masang anakpawis.

Hindi lamang rehimeng Duterfe ang sisihin kundi ang buong naghaharing sistema ng mga tuta ng mga dayuhang monopolyo kapitalista, mga malaking komprador at asendero at mga burukrata kapitalista tulad ni Duterte. Nasusupil ang tinig ng masang anakpawis dahil sa panunupil at pagsasamantala ng buong sistema at alinmang rehimeng reaksyonaryo. Kasunod ng ganitong katotohanan, ang tinguriang personality politics sa hanay ng mga nagriribal na karamihan ay mga reaksyonaryong pulitiko.

Dapat isyu rin ang paggamit ng Smartmatic-TIM automated electoral system. Labis na magastos at madaling imanipula ng alinmang kriminal na rehimen o presidente tulad ni Duterte. Ihambing ang naturang sistema sa automated system sa Alemanya o Netherlands. Manual count pa rin na open to the view of the public and sa competing parties sa precinct level at secure transmission of vote results by ordinary computers. Malayong mas mura at madaling bantayan. Pinili ng mga korap ng pulitiko ng Pilipinas ang Smartmatic-TIM automated electoral system dahil mas magastos at mas madaling kunan ng kurakot at mas madali pang imanipula.

6. Dahil sa mga lumalabas na ulat hinggil sa mga seryosong alegasyon ng malawakang dayaan, mayroon po bang posibilidad na magkaroon ng isang malawakang alyansa na magpapakita ng pagkondena sa malawakang dayaan at pagtatakwil sa marumi, maanomalya, at kuwestiyonableng pagsasagawa at resulta ng halalan? Unti-unti na po kasing lumilinaw ang mga kondisyon para sa isang malawakang alyansa ngayong panahong ito dahil po sa mga pahayag ng pagkondena ng iba’t ibang personalidad, grupo at organisasyon sa malawakang dayaan, gaya na lang nina Atty. Glenn Chong, Atty. Larry Gadon, BAYAN, KONTRA-DAYA, MAKABAYAN, BMP, CARITAS-NASSA, at MMDM.

JMS: Dahil sa garapal na pandaraya ng rehimeng Duterte, ibayong may batayan para sa isang malawakang alyansa at kilusang protesta ng malawak na masa para kondenahin , itakwil at patalsikin ang rehimeng Duterte. Malinaw ang pagnanais ng mga lider at masa ng BAYAN, KONTRA-DAYA, MAKABAYAN, BMP, CARITAS-NASSA, MMDM at iba na magpalakas ng alyansa at palitawin ang lakas at bisa ng people’s power (kapangyarihan ng bayan) laban sa rehimeng tiraniko. Ewan kong totohanan sina Gadon at Chong sa pagpuna nila sa dayaan.

Kailangang-kailangan ang malawak na nagkakaisang hanay at militanteng kilusang protesta ng masa para maagap na salungatin ang mga mas masama pang patakaran at kilos ni Duterte bunga ng matagumpay na pandaraya niya sa halalan. Dapat maglunsad ng mga malaking pagtitipon aat martsa sa mga pampublikong lugar at sa loob at kapaligiran ng mga simbahang Kristiyano. Sa kalaunan, dapat may higanteng pagtitipon ng people’s power upang ibagsak ang imbing na rehimen ng halimaw na katulad ni Marcos.

7. Magiging independyente at makabayan po ba ang Senado, Kamara, at mga pamahalaang lokal gayong karamihan sa mga mananalong kandidato ay maka-Duterte? Mayroon po bang tsansa na magkaroon ng mga public official na tutuligsa sa mga patakaran at programa ng kasalukuyang administrasyon?

JMS: Hindi magiging independyente at makabayan ang Senado, Kamara, at mga pamahalaang lokal na maka-Duterte at nakinabang sa pandaraya at makikinabang pa sa patuloy na pagsalakay sa masang Pilipino at sa kabang-yaman ng bayan. Habang may pang-aapi at pagsasamantala, laluna kung lulubha pa, magkakaroon ng mas malakas pang masa at mas magiting na lider na nalalaban sa mga masamang patakaran at programa ng rehimeng Duterte. May ilan ding public official na nakalusot sa matindi at malawakang pandaraya ni Duterte.

8. Ano po ba ang maasahan ng masa sa huling tatlong taon ng kasalukuyang administrasyon? Mayroon pa po bang tsansa na maitulak ang kasalukuyang administrasyon na magtaguyod ng mga patakaran at programang makabayan at maka-masa? Mayroon po ba kayong nakikitang posibilidad hinggil sa tunguhin ng reporma, pakikibakang ligal, armadong rebolusyon, reaksyon, at maging ng kampanya para sa pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon sa mga susunod na taon?

JMS: Walang maasahan ng masang Pilipino sa huling tatlong taon ng rehimeng Duterte kundi ibayong pang-aapi at pagsasamantala. Mahirap at hindi tama na umasa na ang rehimeng ito ay magbabago at magtataguyod ng mga patakaran at programang makabayan at maka-masa. Wala o malayo ang posibilidad na magbago ang rehimen at pumayag sa mga makabukuhyan na repromang sososy-ekonomiko at pampultika.

Balak ng rehimeng Duterte na magtayo ng pasistang diktadura at pagsilbihan niya ang mga dayuhang monopolyo, mga malaking komprador at asendero at ang makitid niyang pangkatin ng mga mandarambong at berdugo. Disidido ang rehimeng ito na supilin at puksain ang malawak na nagkakaisang hanay, ang legal na kilusang masa at ang armadong rebolusyon. Kung gayon, walang mapagpipilian ng mga mamamayan at mga pwersang makabayan at progresibo nila kundi lumaban hanggang tagumpay sa pagpapaalis kay Duterte sa kapangyarihan.

Magpalagay man si Duterte na kaya niyang patayin ang legal na demokratikong kilusan na nakalantad sa mga mga kalunsuran, hindi niya talaga kaya kundi lalo pa niyang itutulak ang masang Pilpino na magbalikwas. Lalong hindi kaya ni Duterte na patayin ang armadong rebolusyon ng bayan. Lalong dadami ang mga armadong rebolusyonaryo dahil sa panunupil sa mga makabayan at progresibong pwersa at mamamayan sa mga lungsod at nayon.

May pambansang saklaw at malalim na nakaugat sa masang anakpawis ang mga armadong rebolusyonaryo. Kaya nilang labanan at talunin ang rehimeng nabubulok at may limitadong lakas at rekurso at napakaraming kahinaan dahil sa lumalalalng krisis sa ekonomiya at pulitika ng naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema.###

Expect the people’s resistance to rise further against the escalation of oppression and exploitation

By Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
May 22, 2019

As a result of his rigging the May 13 elections, Duterte has more than two-thirds majority in the Senate and is in a posaition to dictate the realization of his fascist dictatorship through charter change to bogus federalism and declare martial law nationwide at his whim.

Foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucratic corruption will further oppress and exploit the Filipino people. The dire conditions of underdevelopment of the country, unemployment, mass poverty, mounting debt and tax burden, soaring prices, plunder of natural resources and social wealth, mass murder with impunity and the worst forms of deception will continue. 

With overweening arrogance, the Duterte regime will continue to thrive on serving the evil forces of imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism; and blame the people, the legal democratic forces and the revolutionary resistance for the worsening socioeconomic and political crisis of the semicolonial and semifeudal ruling system. 

We can expect the broad masses of the people to engage in protest actions as in the time of fighting and defeating the Marcos fascist dictatorship. We can also expect that a big new wave of mass activists will join the revolutionary underground and the armed revolutionary movement of the people.

More than ever before, Duterte and his armed minions will seek to destroy the revolutionary movement in order to tighten his monopoly of power and plunder. In this context, there is no chance for the resumption of peace negotiations in accordance with The Hague Joint Declaration for so long as the tyrant Duterte is in power. 

The people’s struggle for national liberation and democracy will certainly grow in strength faster than ever before precisely in contention with the escalating conditions of oppression and exploitation. It will surge in concert with the revolutionary struggles of peoples abroad against imperialism and all reaction.###

Stay alert and militant on the more important issues

By Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant
May 20, 2019

It is a matter of public interest to know the physical and mental health condition of Duterte, especially because he is known to be afflicted by chronic illnesses which he himself admits. But it is even of higher public interest for the broad masses of the people and all patriotic and progressive forces not to be distracted from the more urgent and more important issues.

The entire people need to stay alert and militant against the electoral rigging by the Duterte regime, the many crimes it has committed and the more crimes of tyranny, state terrorism and plunder it intends to commit in the course of imposing a fascist dictatorship on the people. 

The Filipino people and other peoples abroad expect the Duterte regime to inflict further oppression and exploitation and are therefore desirous of the progress of the legal mass protests and the armed revolution for national freedom and democracy until the Duterte tyranny is extirpated.

Duterte has shut all doors and windows to peace – Joma

Reply to Duterte and Panelo on the Claim of “Small Window” for Peace Negotiations
By Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant, May 12, 2019

It is not true that the Duterte regime keeps any “small window” to peace negotiations with the NDFP, contrary to what Panelo claims. Duterte has completely shut the door and all windows to peace negotiations with the NDFP. He has terminated and killed the peace negotiations since November 23, 2017 with Proclamation 360 and has driven so many nails into the coffin of the peace negotiations.

Related news: Duterte has ‘small window’ for peace talk with communist rebels — Panelo

It is also not true that Duterte has terminated the peace negotiations because of the tactical offensives of the NPA. Even under conditions of temporary ceasefire, the AFP and PNP did not cease strategic and tactical offensives, occupied rural communities suspected as mass base of the NPA and committed gross and systematic human rights violations.

The real reason why Duterte has killed the peace negotiations is that he has failed to obtain the surrender of the CPP and NPA and the people, refuses to negotiate social, economic and political reforms for the benefit of the people and wants to continue the armed conflict as an excuse for his tyrannical rule and scheme to establish a full-blown fascist dictatorship through charter change to bogus federalism.

It is Duterte and his armed minions who have killed the peace negotiations and refuse to resume them. They wish to preserve the oppressive and exploitative ruling system dominated by foreign monopoly capitalism, domestic feudalism and bureaucratic corruption. They are deluded by the notion that they can destroy the revolutionary movement of the people through military means of bombing and mass murder and psywar tricks like fake localized peace talks, fake surrenders and fake development through small palliative projects.

The revolutionary forces and the people do not hope that Duterte will reopen the peace negotiations within the framework of the The Hague Joint Declaration. My estimate is that they will fight the Duterte regime to its bitter end. They do not expect the regime to engage in serious negotiations on social, economic and political reforms to address the roots of the armed conflict.

Duterte should change course from the direction of hell and mend his ways – Joma

Response to Duterte’s Invitation to Hell
By Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
May 12, 2013

This is in response to Duterte’s statement that he would be happy to go hand-in-hand with me to the mouth of hell.

I absolutely have no intention to accompany Duterte in his trip to hell, whether this be a medieval religious presumption or a figure of speech for historical infamy.

Based on his own policies and acts, I have already described his regime as a scourge to the people.  As matters stand, Duterte is destined for historical damnation for being treasonous, tyrannical, murderous, corrupt and swindling.

On my part, I will remain steadfast and militant in being loyal to the just cause of the Filipino people in fighting for their national sovereignty, democratic rights, social justice, real economic development (through land reform and national industrialization), a patriotic and progressive culture, independent foreign policy and international solidarity with the peoples of the world.

I invite Duterte to change course from the direction of hell, mend his ways and resume serious and sincere peace negotiations with the NDFP through duly-authorized negotiating panels within the framework of The Hague Joint Declaration.  Then we can work together to respond to the demands of the Filipino people for social, economic and political reforms..

I am not blinking but I am winking at my former student to indicate to him that he can avoid getting hell from the Filipino people and their revolutionary forces by acceding to the reforms needed for a just peace. ###

Related news: Nowhere else to go but hell for Sison and me – Duterte

IYABANTE TI DEMOKRATIKO A REBOLUSYON TI UMILI INGGANAS BALLIGI!

Pahayag ng Leonardo Pacsi Command (New People’s Army-Mountain Province) para sa Eleksyon 2019

Sa darating na Lunes, ika-13 ng Mayo 2019, ay maghahalal ang milyun-milyon nating mga kabaayan ng labindalawang senador, at mga opisyal ng gobyerno sa antas lalawigan,  lungsod, at munisipalidad. Halos lahat ng mga kandidato ay nangangako ng mga programang tutugon sa mga pangunahing daing ng mamamayan: kahirapan, kagutuman, kawalan ng maayos na hanapbuhay, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, at iba pa. Ang mga lokal na kandidato dito sa Kordilyera ay nangangakong isusulong ang rehiyunal na awtonomiya at karapatan sa sariling pagpapasya ng Kaigorotan.

Partikular dito sa Mountain Province, ang mga tumatakbong pulitiko ay nangangakong tutugunan ang mga pinsala ng mga nagdaang sakuna tulad ng bagyong Ompong, bagyong Rosita, at ng katatapos lang na El Nino, o di kaya naman nangangakong tutulungan ang mga maliliit na minero at ragadero na kasalukuyang kumakaharap sa government crackdown. Madami nang elelsyon ang nagdaan sa kasaysayan ng Pilipinas ngunit hanggang sa kasalukuyan, ang kalakhan ng mamamayan ay lugmok pa rin sa matinding kahirapan. Palaki nang palaki ang agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman. Kahit ang pangakong “Change is coming” ng kasalukuyang rehimen noong nakaraang Eleksyon 2016 ay hindi dumating. Ang mga binatong pangako ay napako at nabigo. 

Bagamat ang pagkakaroon ng mapayapa at malinis na eleksyon ay isang demokratikong karapatan ng mamamayan na dapat isulong at igiit, hinding hindi ito magaganap sa kasalukuyang sistemang malapyudal at malakolonyal na pinaghaharian ng mga imperyalistang dayuhan, malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador. Ang katangian ng eleksyon sa Pilipinas sa kasalukuyan ay reaksyunaryo. Ito ay labanan lamang ng mga naghaharing iilan na siyang magpapasya kung anong paksyon ang mamamayani at makakapagdambong sa kabang yaman ng bansa sa susunod na tatlo hanggang anim na taon. Bilyun-bilyong piso ang ginagastos ng mha kandidato sa pangangampanya, na maaaring bawiin sa korupsyon ng pampublikong pondo kung sakaling manalo.

Ang mga armadong puwersa ng gobyerno tulad ng AFP, PNP, at CAFGU ay nagsisilbing private security at private army ng mga pulitiko. Kabi-kabila ang batuhan ng putik ng mga nagbabangayang paksyon, at laganap ang karahasan at pandaraya. Ang mga progresibo at makabayang lider at kandidato ay nakakaranas ng matinding harassment, pagbabanta sa kanilang buhay, at pinagbibintangang mga taga-suporta ng CPP-NPA. Walang puwang para sa ordinaryong mamamayan, lalo na sa batayang masa ng manggagawa at magsasaka. 

Habang patindi nang patindi ang krisis pang-ekonomiya at pampulitika sa bansa, sisiguruhin ng rehimeng US-Duterte na makakaupo sa puwesto ang kanyang mga manok mula sa Senado hanggang sa mga lokal na gobyerna, lalupa’t kontrolado niya ang Commission on Elections. Hindi ito papayag na manalo ang kanyang mga kritiko at karibal nang sa gayon ay siguradong maitatayo sa mabilis at lantad na paraan ang kanyang pasistang diktadura, mamonopolisa ang kapangyarihang pampulitika, makapaghuthot sa kaban ng bayan, at maibenta ang ating likas na yaman sa mga dayuhan. 

Sa gitna ng matinding pasistang atake ng rehimeng US-Duterte, hinihikayat ang lahat ng mga makabayan at maka-demokratikong mamamayan na palakasin ang nagkakaisang hanay, at igiit at ipaglaban ang ating mga demokraikong karapatan. Makipagkaisa sa mga kandidatong handa at bukas na suportahan ang mga pambansa demokratikong programa tulad ng tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon, at pagsusulong ng pambansang soberanya.

Dapat ilantad, ihiwalay, at itakwil ang mga kandidatong anti-mamamayan, anti-demokratiko, at tuta ni Duterte na magpapalakas lamang sa kanyang tiraniya. Dapat ring itakwil ng Kaigorotan ang mga nagpapanggap na kakampi ng ating laban para sa tunay na awtonomiya, ngunit sa totoo’y binebenta ang lupang ninuno at likas na yaman ng Kordilyera sa malalaking korporasyon at kapitalista. Higit sa lahat, dapat lumahok ang mamamayan sa armadong pakikibaka na siyang tanging paraan upang maitayo ang isang rebolusyonaryong gobyernong bayan na magsusulong at mangangalaga sa demokratikong interes ng mamamayan. Ang demokratikong rebolusyong bayan ang tanging landas tungo sa pagbabagong panlipunan. 

REBOLUSYON, BAKEN ELEKSYON!
ITANDUDO KEN ILABAN DAGITI DEMOKRATIKO NGA INTETES TI UMILI!
IYABANTE TI DEMOKRATIKO A REBOLUSYON TI UMILI INGGANAS BALLIGI!

Leonardo Pacsi Command (New People’s Army-Mountain Province)

In anticipation of the May 13 elections

Interview with Prof. Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant
By Delfin T. Mallari, Jr.
May 10, 2019

1. What is the role of the revolutionary forces in the coming elections?

JMS: It is a given fact that the revolutionary forces (CPP, NPA and NDFP) are prohibited from participating in the elections staged by the ruling system. But they can clarify and disseminate to the people why it is wrong to vote for the parties and candidates that support the tyrannical, treasonous, mass murdering, plundering and swindling crimes of the Duterte regime.

They can also allow and encourage their revolutionary mass base to vote for parties and candidates that stand for national sovereignty, democracy, social justice, economic development through genuine land reform and national industrialization, job tenure and fair wages, expanded social services, patriotic and progressive culture and independent foreign policy.

2. Do you still stick to your prediction that opposition bets could still pull a surprise? But for sure the Duterte administration would not allow that.

JMS: I reiterate my prediction that the opposition bets in the Senate race will surely win because of their outstanding patriotic and progressive character and their record of serving the people, and because the people condemn and reject the crimes of the Duterte regime as well as the criminal record of corruption of many of the Duterte candidates and even butchery in the case of two candidates. The broad masses of the people, the patriotic and progressive forces and the Catholic and other Christian churches are supporting the opposition candidates.

But unfortunately, Duterte has the overwhelming power and malicious character to rig the elections. He has control of the Comelec and its computer machines, the military and police. He wants to gain at least two-thirds control of the Senate in order to railroad charter change to a bogus kind of of federalism, establish a full-blown fascist dictatorship, plunder the country and prevent his arrest, prosecution and trial for the grave crimes that he has committed.

Even before election day, Duterte has been rigging the elections by placing the whole of Mindanao under martial law and so-called trouble spots in Luzon and the Visayas under de facto martial law. He and his military and police running dogs have used red-tagging, so-called matrices and death threats to intimidate the critics, the opposition parties and candidates and the people at large.

3. Have you a last minute election message?

JMS: I urge the electorate to vote against the candidates of the Duterte regime, especially in the senatorial race, and prevent Duterte from realizing his scheme of fascist dictatorship, unbridled corruption and sell-out of the sovereign rights and national patrimony of the Filipino people. The people must make conspicuous the overwhelming victory of the opposition senatorial candidates and expose effectively all the dirty tricks of Duterte in rigging the elections.

The voters must vote for candidates opposed to the Duterte regime to exercise and demonstrate their sovereign will and to strengthen their moral and political conviction and will to oust Duterte from power by direct democratic action should he rig the elections, as expected. Remember that Marcos rigged the elections of 1986 but his fake electoral victory roused the Filipino people to overthrow him.

Duterte has no basis for filing cases against those he offends with diagrams

/ CNN Philippines

Comment by Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant

Duterte cannot file cases against the victims of his slander. He has merely used the long discredited method of guilt by association through mere innuendoes and trial by publicity in the absence of any evidence that is presentable to the appropriate court of law.

His matrices are worthless drawings and are pure bullshit. They do not amount to evidence against anyone except as evidence of Duterte’s mental derangement. I do not think that any foreign intelligence agency had to provide the drawings to him. Anyone with the mental capacity or deficiency of Duterte can make such drawings.

It is the victims of slander who should be filing cases in court against Duterte but he is still immune to prosecution while he is president, unless the Lower House has enough members to impeach him and the Senate has enough members to try and convict him.

If he steps down in 2022 or if before that he is ousted by the mass movement in connection with the withdrawal of military support from him, then he will be subject to prosecution and trial before the ICC for the mass murders that he has incited and enabled.

It is also under conditions that Duterte is no longer out of power the the victims of his slander and other crimes would have the opportunity to bring him to court. That’s why he is expected to rig the elections and establish a full-blown fascist dictatorship.

Comment on New Diagrams Produced and Released by Duterte and Panelo

By Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
May 8, 2019

When the boss is someone as mentally deranged as Duterte, even someone like Panelo who is reputed to be a clever lawyer (abogado de ultimo remedio) appears to be stupid by following that sort of master.

The diagrams or matrices being bandied about should include a big box to refer to the Filipino people with clear links to the individuals and organizations that are accused of conspiracy to discredit Duterte and in fact share a common detestation for the policies and acts of treason, tyranny, mass murder, plunder and swindling by the traitor and tyrant Duterte.

In the history of law, guilt by association has long been discredited as a method for criminalizing people through bills of attainder, congressional witch hunts and trial by publicity, instead of approaching first the courts of law with evidence to prove the personal criminal responsibility of every one accused.

Incriminating people through diagrams and using them in trials by publicity can be used against Duterte himself and his peace negotiators by simply linking them to names of persons who are designated or claimed to belong to the CPP, NPA and the NDFP.

More damning and more telling than diagrams that can be easily drawn by anyone are pictures of camaraderie between Duterte, his son Paolo, son-in-law Mans and Bong Go on one hand, and the notorious drug lords like Peter Lim, Michael Yang, kenneth Dong and others on the other hand.

The best way to reduce the drawing of diagrams or matrices to absurdity is to use the toilet of the presidential palace as the common point of reference for a criminal linkage between ex-dilawan Duterte and Noynoy Aquino and all sorts of people going to the palace and using the same toilet. 

Nonetheless, the diagrams drawn and released by Duterte and Panelo are certainly not even worth a scrap of toilet paper. Are these the result of Duterte’s reported nervous breakdown or prolonged rest from dialysis treatment last week?

Revolutionary tribute to Comrade Julie and Comrade Zero, martyrs of the encounter in Marcelo, Calatrava

The Roselyn Jean Pelle Command  New Peoples Army Northern Negros Guerilla Front (RJPC-NPA) and the whole revolutionary movement and people of Negros convey the highest revolutionary tribute to Comrade Julie and Comrade Zero, the two Red fighters who offered their lives in a raid of the 79th IB Philippine Army against a squad of the RJPC-NPA in Sityo Banwa Minatay, Barangay Marcelo, Calatrava on April 17, 2019 past 4:00 in the afternoon.

A civilian, Sulpicio Hernan Jr, was also killed by the military in the said incident. The 79th IB claims that he was also a combatant of the NPA but Hernan, who had family members in the said area, was an ordinary peasant youth under military surveillance. The military had pressured Hernan to surrender for various trumped-up charges. The RJPC shares the familys grief in the untimely death and killing of Hernan. 

The unit of the RJPC-NPA bravely fought through the surprise attack of the fascist military and their CAFGU auxiliary force from the detachment in Barangay Marcelo. The enemy says they only had one wounded casualty, Sgt. Garduce, the commanding officer of the raiding troops. However, the truth is that the 30-minute gun battle resulted in 5 fascist troopers killed in action, and 5 others wounded in the enemy side. 

The fascist military covers up the deaths of ordinary soldiers they use as pawns in war, as they boast of the brutal killing of Red fighters and civilians to terrorize the people. The fatalities suffered additional headshots that indicate they were finished off and shot at close range post mortem. Their corpses were unceremoniously dragged and displayed at the plaza in Barangay Marcelo. This kind of brutality can only be the doing of desperate blood-thirsty fascists.   

While the peoples sorrow is heavier than Mt. Kanlaon with the passing of Ka Julie and Ka Zero, the whole revolutionary movement remains ever determined to advance the armed struggle. Ka Julie and Ka Zero, both 28 years old, were youthful models of their generation and they offered their lives in the name of genuine national liberation and democracy and a socialist future.

Ka Julies golden voice and her other talents as a warrior in the field of cultural work in the progressive youth and student movement, she enhanced within the armed revolutionary movement as a Red fighter of the New Peoples Army. Ka Zero pursued his remoulding as a proletarian revolutionary to do away with the rotten culture and decadent bourgeois-feudal influences inculcated among young peasants and fisherfolk. 

The fascists fool nobody but themselves with their false propaganda that a fighter of the NPA can expect only three possibilities: prison, death and surrender. The daily sacrifices, including the possibility of suffering in prison and death itself are realities that revolutionaries have long accepted in their sincere service to the people. Revolutionaries are aware that the whole of society is one big prison while the people remain bound to the oppression of ruling classes and of imperialism, bureaucrat capitalism and feudalism. Even in death, the people continue to cherish our revolutionary martyrs. True revolutionaries are revolutionaries until the end. 

Lying low, even laying down of arms and conspiring with the enemy are realities on both sides, within reactionaries and revolutionaries. But the enemy is dreaming if they think that the NPA will falter after the encounter in Calatrava. The deaths of Ka Julie and Ka Zero shall serve as inspiration to comrades in boldly facing the fascist US-Duterte regime. Their sacrifices give impetus to more Negrosanon youth to join the armed struggle.

The 50 years of the NPA prove that the peoples war will advance and the Red fighters of the NPA expect only the possibility of complete victory! 

Long live the memory of Ka Julie and Ka Zero!
Advance the peoples war until victory! 

CECIL ESTRELLA
Spokesperson, RJPC-NPA
Northern Negros Guerilla Front