On Duterte’s success in rigging the elections

Statement of Jose Maria Sison, NDFP Chief Political Consultant, May 14, 2019

As I have predicted, Duterte is successful in rigging the May 13 elections to deliver to his candidates a false victory in the crucial senatorial race. As I have pointed out, he has to rig the elections because he has the power and the criminal personality and motivation to do so because clean and honest elections would have allowed the opposition senatorial candidates to win and frustrate his greed for power and plunder.

The rigging included the deployment of huge amounts of public and private funds to generate propaganda in various forms in favor of the regime and against the opposition, the use of the military and police for redtagging, mass intimidation, selective murders and splitting the opposition, prolongation of martial law in Mindanao and declaration of trouble spots in Luzon and the Visayas and most important of all complete control of the Comelec and the deputization of military and police personnel for electoral functions.

Duterte is driven like crazy to rig the elections by all means within his power because of his scheme to establish a full- blown fascist dictatorship by scrapping the 1987 constitution under the pretext of shifting to federalism and to prevent impeachment and indefinitely his possible arrest and prosecution before the International Criminal Court for his gross and systematic human rights violations, especially the mass murder of suspects in his bogus war on drugs as well as in his war on the people’s revolutionary movement.

We can therefore expect that Duterte will use his false electoral victory to adopt and implement more draconian measures to suppress the legal democratic opposition as well as the people’s revolutionary movement. He gives no choice to the broad masses of the people but to unite and raise the level of their resistance. The certain worsening of the socio-economic and political crisis will further drive the Duterte regime to commit crimes against the people and will at the same time incite the people, especially the toiling masses of workers and peasants to fight back.

Duterte’s policies and acts of tyranny, treason, mass murder, plunder and swindling will eventually bring about the people’s resistance that is strong enough to end his rule. Elections are insufficient and ineffective in overthrowing a despotic monster like Duterte. By rigging the elections and continuing his tyrannical rule, Duterte has brought about the conditions favorable for the rise of the legal mass protest movement as well as of the more potent armed revolutionary mass movement.###

IYABANTE TI DEMOKRATIKO A REBOLUSYON TI UMILI INGGANAS BALLIGI!

Pahayag ng Leonardo Pacsi Command (New People’s Army-Mountain Province) para sa Eleksyon 2019

Sa darating na Lunes, ika-13 ng Mayo 2019, ay maghahalal ang milyun-milyon nating mga kabaayan ng labindalawang senador, at mga opisyal ng gobyerno sa antas lalawigan,  lungsod, at munisipalidad. Halos lahat ng mga kandidato ay nangangako ng mga programang tutugon sa mga pangunahing daing ng mamamayan: kahirapan, kagutuman, kawalan ng maayos na hanapbuhay, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, at iba pa. Ang mga lokal na kandidato dito sa Kordilyera ay nangangakong isusulong ang rehiyunal na awtonomiya at karapatan sa sariling pagpapasya ng Kaigorotan.

Partikular dito sa Mountain Province, ang mga tumatakbong pulitiko ay nangangakong tutugunan ang mga pinsala ng mga nagdaang sakuna tulad ng bagyong Ompong, bagyong Rosita, at ng katatapos lang na El Nino, o di kaya naman nangangakong tutulungan ang mga maliliit na minero at ragadero na kasalukuyang kumakaharap sa government crackdown. Madami nang elelsyon ang nagdaan sa kasaysayan ng Pilipinas ngunit hanggang sa kasalukuyan, ang kalakhan ng mamamayan ay lugmok pa rin sa matinding kahirapan. Palaki nang palaki ang agwat sa pagitan ng mahirap at mayaman. Kahit ang pangakong “Change is coming” ng kasalukuyang rehimen noong nakaraang Eleksyon 2016 ay hindi dumating. Ang mga binatong pangako ay napako at nabigo. 

Bagamat ang pagkakaroon ng mapayapa at malinis na eleksyon ay isang demokratikong karapatan ng mamamayan na dapat isulong at igiit, hinding hindi ito magaganap sa kasalukuyang sistemang malapyudal at malakolonyal na pinaghaharian ng mga imperyalistang dayuhan, malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador. Ang katangian ng eleksyon sa Pilipinas sa kasalukuyan ay reaksyunaryo. Ito ay labanan lamang ng mga naghaharing iilan na siyang magpapasya kung anong paksyon ang mamamayani at makakapagdambong sa kabang yaman ng bansa sa susunod na tatlo hanggang anim na taon. Bilyun-bilyong piso ang ginagastos ng mha kandidato sa pangangampanya, na maaaring bawiin sa korupsyon ng pampublikong pondo kung sakaling manalo.

Ang mga armadong puwersa ng gobyerno tulad ng AFP, PNP, at CAFGU ay nagsisilbing private security at private army ng mga pulitiko. Kabi-kabila ang batuhan ng putik ng mga nagbabangayang paksyon, at laganap ang karahasan at pandaraya. Ang mga progresibo at makabayang lider at kandidato ay nakakaranas ng matinding harassment, pagbabanta sa kanilang buhay, at pinagbibintangang mga taga-suporta ng CPP-NPA. Walang puwang para sa ordinaryong mamamayan, lalo na sa batayang masa ng manggagawa at magsasaka. 

Habang patindi nang patindi ang krisis pang-ekonomiya at pampulitika sa bansa, sisiguruhin ng rehimeng US-Duterte na makakaupo sa puwesto ang kanyang mga manok mula sa Senado hanggang sa mga lokal na gobyerna, lalupa’t kontrolado niya ang Commission on Elections. Hindi ito papayag na manalo ang kanyang mga kritiko at karibal nang sa gayon ay siguradong maitatayo sa mabilis at lantad na paraan ang kanyang pasistang diktadura, mamonopolisa ang kapangyarihang pampulitika, makapaghuthot sa kaban ng bayan, at maibenta ang ating likas na yaman sa mga dayuhan. 

Sa gitna ng matinding pasistang atake ng rehimeng US-Duterte, hinihikayat ang lahat ng mga makabayan at maka-demokratikong mamamayan na palakasin ang nagkakaisang hanay, at igiit at ipaglaban ang ating mga demokraikong karapatan. Makipagkaisa sa mga kandidatong handa at bukas na suportahan ang mga pambansa demokratikong programa tulad ng tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon, at pagsusulong ng pambansang soberanya.

Dapat ilantad, ihiwalay, at itakwil ang mga kandidatong anti-mamamayan, anti-demokratiko, at tuta ni Duterte na magpapalakas lamang sa kanyang tiraniya. Dapat ring itakwil ng Kaigorotan ang mga nagpapanggap na kakampi ng ating laban para sa tunay na awtonomiya, ngunit sa totoo’y binebenta ang lupang ninuno at likas na yaman ng Kordilyera sa malalaking korporasyon at kapitalista. Higit sa lahat, dapat lumahok ang mamamayan sa armadong pakikibaka na siyang tanging paraan upang maitayo ang isang rebolusyonaryong gobyernong bayan na magsusulong at mangangalaga sa demokratikong interes ng mamamayan. Ang demokratikong rebolusyong bayan ang tanging landas tungo sa pagbabagong panlipunan. 

REBOLUSYON, BAKEN ELEKSYON!
ITANDUDO KEN ILABAN DAGITI DEMOKRATIKO NGA INTETES TI UMILI!
IYABANTE TI DEMOKRATIKO A REBOLUSYON TI UMILI INGGANAS BALLIGI!

Leonardo Pacsi Command (New People’s Army-Mountain Province)

Fight against Duterte’s tyranny, fight for justice

PRESS STATEMENT | April 22, 2019

SLAIN COUNCILOR, HUMAN RIGHTS ADVOCATE. Reelectionist Escalante City Councilor Bernardino Patigas is killed on April 22, 2019.

Since Duterte assumed power and became the head bureaucrat capitalist in the country, uninterrupted killings and crimes have plagued the Philippines. Duterte is spilling the blood of the Filipino masses in his vicious wars to establish himself as fascist dictator. Duterte’s utter disregard for human rights, human life per se and justice exposes his anti-people, anti-poor character. 

Today the Negrosanons, especially the people of Northern Negros, is grieving the merciless killing of human rights defender and Escalante City incumbent councilor Bernardino “Toto” Patigas, Sr, 72 years old, late this afternoon. Councilor Patigas was active in supporting the struggles of sugar workers and peasants for wage, benefits and land to till and consistently stood for human rights. He was an Escalante massacre survivor during Marcos’ martial law, founding member of the North Negros Alliance of Human Rights Advocates and highly regarded servant of the people for most of his life. And now he is the 70th victim of Duterte’s de facto martial law in Negros.

This heinous crime was done after forces of the AFP Central Command and PNP Regional Office 7 ran amuck during Oplan Sauron II (or the sychronized enhanced managing of police operations) leaving 14 dead bodies and devastating hundreds of families. If we recall, last February, HR advocates in north Negros exposed a hit list of the military that ushered in the spread of Oplan Sauron in Negros Occidental. These are aftermaths of Duterte’s Memorandum Order 32 and Executive Order 70. There is no doubt that the same diabolical minds that created Oplan Sauron are behind this attack against human rights advocates.

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) in Negros strongly condemns the brutal killing of Councilor Patigas and condoles with his family, friends and colleagues. Together with all Negrosanons, the NDF demands justice for Councilor Patigas and all victims of state fascism. 

However, revolutionary forces and the masses are aware that the call for justice falls on deaf ears under the US-Duterte regime when Duterte himself is the perpetrator of senseless killings and injustice and is the main promoter of impunity. Justice can only be given by the people’s democratic government through its New People’s Army. Utmost justice can only be attained by overthrowing the semicolonial and semifeudal system starting with the US-Duterte regime.

Councilor Patigas’ murder as well as the murder of fellow human rights defender and peasant lawyer Atty. Ben Ramos and the killings of Negrosanons who struggle for their rights like the Sagay 9 massacre victims and SEMPO 1 and 2 victims further inflame the people’s wrath and gives strength to their resistance against Duterte’s fixation to perpetuate his tyranny. The people will surmount the terror that Duterte and his cabal wants to escalate. They will launch an all-out resistance and tread the path of revolution. Duterte makes it crystal clear that the principal means to topple his regime is through armed struggle.

Justice for all victims of state fascism!

Fight tyranny!

Resist de facto martial law in Negros!

Overthrow the US-Duterte regime!

REFERENCE:

National Democratic Front of the Philippine – Negros Island

The people seek the ouster of Duterte with mass movement as in the case of Marcos

Comment by Jose Maria Joma Sison, NDFP Chief Political Consultant
April 22, 2019

It is correct for people to think and act in order to oust him as soon as possible. They will not be frightened and shaken down by mere matrices and threats of Duterte against groups of journalists and lawyers, whom he accuses of conspiracy.

Even some officers and men of the AFP and PNP think of withdrawing support from the Duterte regime and joining the ouster mass movement against it when the protest mass actions become gigantic.

In the first place, Duterte is responsible for the growing ouster mass movement against him because of the intolerable crimes of treason, mass murder, plunder and others that he has committed against the people.

The desire of the people to oust Duterte has become a mass movement and not the mere conspiracy of a few because of the intolerable crimes of Duterte and his evil regime against the people.

Bagong “peace panel” ni Duterte, isang kontra-rebolusyonaryong military panel

Melito Glor Command
New People’s Army Southern Tagalog
April 15, 2019 | Press Statement

NPA-Southern Tagalog spokesperson Jaime “Ka Diego” Padilla / Photo: Boy Bagwis | PinoyWeekly.org

Kahungkagan ang muling pagbubuo ng sira-ulo at ulyaning si Duterte ng bagong “peace panel” nito matapos buwagin ito noong nakaraang buwan. Sa kahangalan niya, nangangarap pa siyang mapasusuko ang rebolusyonaryong kilusan at mapapaniwala ang taumbayan na makakamit nito ang kapayapaan sa bansa.

Taliwas sa ipinangangalandakan ni Duterte, isang military panel ang planong buuin bilang pamalit sa binuwag na GRP peace panel matapos talikuran ang usapang pangkapayapaan. Isinakatuparan ni Duterte ang pagbuwag ng naunang peace panel sa layuning isantabi at hindi na matupad ang nararapat na balangkas ng usapang pangkapayapaan at maipagkaloob ang mga reporma na pagkakaisahan dito. Matatandaang nauna na niyang itinalaga ang isang retired general sa OPAPP na magtitiyak sa pagkawasak ng usapang pangkapayapaan.

Layunin ni Duterte na mapawalambisa ang mga naunang napagtibay na kasunduan at napagkaisahan sa pagitan ng GRP at NDFP. Wala siyang ibang tunguhin kundi ihatid ang usapan sa kapitulasyon ng rebolusyonaryong kilusan at isuko nito ang prinsipyo at mga karapatang ipinaglalaban ng taumbayan upang malayang makapaghari si Duterte sa bansa.
Samantala, ang pagbubuo ng panibagong military panel ay singkahulugan ng pag-aming bigo ang localized peace talks ng rehimen. Dahil hindi na nito malinlang ang sambayanan, gumawa na lamang ito ng bagong pakana upang isalba ang kanilang kahihiyan.

Walang ibang landas na dapat tahakin ang mamamayan sa kasalukuyang kalagayan kundi patuloy na isulong ang rebolusyon. Hindi seryoso si Duterte na humarap at umupo sa usapang pangkapayapaan at ipagkaloob ang isang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Kailangang pagkaisahin at buuin ng mamamayan ang sariling hanay sa isang malapad na alyansa na magpapabagsak sa rehimeng Duterte upang makamit ang tunay na kapayapaang maglilingkod sa kanilang mga interes.###

Reference:
Jaime “Ka Diego” Padilla
Tagapagsalita, Melito Glor Command
New People’s Army – Southern Tagalog

Fake news ng 85th IBPA, pagtatakip ng kanilang kapalpakan

Isang malaking kasinungalingan at resulta ng kanilang kapalpakan ang ipinakalat na balita ng Bravo Coy ng 85th Infantry Battalion ng Philippine Army na diumano’y engkwentro nila sa New People’s Army (NPA) sa San Francisco, Quezon nitong ika-10 ng Abril 2019.  Ang tunay na nagbarilan ay sila-sila mismong mga sundalo ng reaksyunaryong estado. 

Dalawang pangkat ng Bravo Coy ang nagsalpukan sa Sitio Labrahan, Barangay Butanguiad, alas-3 ng madaling araw ng Miyerkules. Ang isang pangkat nila ay nagpanggap na mga NPA na nakabihis ng tsino at parka. Kumpirmadong napatay ang isang sundalo at hindi mabilang ang sugatan. 

Bagama’t naobliga ang AFP na amining misencounter ang naganap, bago ito ay agad na inanunsyo ng 85th IBPA na nakapatay sila ng NPA.  Subalit hindi nila mapagtakpan na isa itong bagong gradweyt na regular na sundalo, batay sa nakuhang ID dito nang dalhin sa punerarya sa bayan ng San Francisco. 

Hindi din nila maitatago sa mga mamamayan na ang napatay ay isa sa mga sundalong patuloy na nag-ooperasyon sa mga barangay ng Butanguiad, Casay, Santo Niño, at Don Juan Vercelos, at nandarahas sa mga mamamayan dito.

Focus and sustained operations

Mula pa Marso 5, 2019, patuloy na nagsasagawa ng operasyon ang mga sundalo sa nasabing mga barangay sa tabing ng pagsesensus. Sa selektibong pagsesensus, partikular na hinahanap ang mga lider at kasapi ng Coco Levy Fund Ibalik sa Amin (CLAIM) at Anakpawis Partylist.  Binabantaan ang mga residente at sinisiraan ang CLAIM at Anakpawis Partylist bilang diumano’y mga terorista at front organizations ng CPP-NPA-NDF.  

Isa itong malinaw na pandarahas at pananakot sa mga mamamayan lalo na sa mga magniniyog at kasapi ng mga naturang organisasyon. 

Sa gitna ng malawakang paglaban ng mga magniniyog dahil sa dumadausdos na kabuhayan, layunin ng mga isinasagawang operasyon ng 85th IBPA na supilin ang kanilang mga lehitimo at ligal na paglaban.

Bumulusok na sa P11 kada kilo ang presyo ng kopras nitong nakalipas na buwan sa nasabing bayan at iba pang karatig-lugar.  Pinakamababang presyo ito sa loob ng halos dalawang dekada. 

Gayundin, malinaw na layunin ng mga operasyon ng sundalo na supilin at idiskredito ang mga progresibong partylist tulad ng Anakpawis ngayong mid-term elections.

Sa matinding kagutuman at kahirapan na dinadaganan pa ng pasismo ng estado, walang susulingan ang mamamayan kundi ang lumaban at lumahok sa armadong pakikibakang inilulunsad ng NPA sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa malao’t madali, bibiguin at ibabagsak ng rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ang pasista at diktador na rehimeng US-Duterte.#

Psywar campaign to deceive and divide the revolutionary movement through fake peace talks is stupid and futile

By Jose Maria Sison
NDFP Political Consultant
April 16, 2019

Based on their latest statements, it is now clear that Duterte and his running dog General Galvez are not at all interested in serious peace negotiations through panels duly authorized by the NDFP National Council and the GRP president as the principals at the national level.

They continue to drive nails into the coffin of the peace negotiations which Duterte has terminated and killed formally since November 23, 2017 with his Proclamation 360. The tyrant Duterte is most despicable for throwing away the draft agreements made by his own negotiating panel with the NDFP negotiating panel.

Duterte and Galvez are interested merely in a psywar campaign to stage fake localized peace talks and fake surrenders between military officers and their military assets (disguised as surrendering rebels) in a stupid and futile attempt to deceive and divide the broad masses of the people.

Such psywar campaign is a mere minor adjunct of the all-out war campaign to attack the people through red-tagging, mass intimidation, fake surrenders, bombing of communities, mass murder, forced evacuations and other atrocities in order to perpetuate the oppressive and exploitative ruling system of big compradors, landlords and corrupt bureaucrats headed by Duterte.

All commands of the New People’s Army at all levels have rejected since a long time ago the offer of localized peace talks as an inutile tactic of deception to divide and defeat the armed revolutionary movement. It will be fun to ridicule Duterte and Galvez from month to month for failing to negotiate with a single real NPA commander or even to make any credible fabrication in this regard. 

The Filipino people and the revolutionary forces have no choice but to intensify the armed revolution for national and social liberation on a nationwide scale against the tyrannical, treasonous, murderous, plundering and swindling Duterte regime. 

The regime is about to rig the May 13, 2019 elections in order to fake the victory of at least eight of its senatorial candidates and ram through charter change to a bogus federalism, which centralizes the powers of government in the hands of a fascist dictator.

The Filipino people and their revolutionary forces are confronted with the escalation of oppression and exploitation which at the same time drives them to resist and provides them with the opportunities to make advances and win victories in the people’s democratic revolution.

In the meantime, while the GRP-NDFP peace negotiations remain terminated by Duterte, I have now plenty of time to focus on activities that are definitely more productive and useful than negotiating with reactionary diehards and incorrigible puppets of imperialist powers. These activities include my constant research on Philippine and global issues, writing books and articles and study sessions with Filipinos and their foreign solidarity friends. ###

ILPS condemns arrest of Julian Assange, demands his immediate release as journalist

Office of the Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
April 14, 2019

We, the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), strongly condemn the arrest of Wikileaks founder Julian Assange by British authorities under the direction of the US government. We defend his rights as a journalist and demand his immediate release.

Assange has earned the ire of the US for exposing the truth about US behind-the-scenes machinations in its drive to carry out foreign interventions and launch wars of aggression for regime change and economic plunder. Wikileaks has published volumes of material documenting the crimes of US imperialism around the world.

The arrest of Assange is based on a charge of engaging in theft of US state secrets. Assange is accused of conspiring with US Army Pvt. Chelsea Manning to crack a password on a Defense Department computer network for classified documents and communications to download classified records and transmit them to WikiLeaks. 

The charge sheet released to the public by the US State Department states that between January 2010 and May 2010, Manning downloaded databases from US government departments and agencies containing nearly “90,000 Afghanistan war-related significant activity reports, 400,000 Iraq war-related significant activity reports, 800 Guantanamo Bay detainee assessment briefs, and 250,000 US State Department cables.” 

These materials including videos and classified documents revealed the crimes of US imperialism that the US wanted to keep secret from the world. One of the most damning evidence of US crimes is a video footage from an Apache helicopter viewed by millions around the world showing Reuters journalist Namir Noor-Eldeen, his driver Saeed Chmagh, and several others as the Apache shoots and kills them in a public square in Baghdad. A group of adults and children in a minivan arrives and attempts to rescue the wounded but they are also fired upon. 

The arrest of Julian Assange exposes the utter hypocrisy of the US, its most trusted running dog, Britain, and other Western governments of their avowals for democracy, freedom of the press and freedom of speech. 

Experts and scholars say that this is a direct assault on the basic rights of journalists protected by the First Amendment in the US Constitution. But the ruling regime in the US will even trample upon its own constitution, as it has done in justifying the use of torture and other criminal practices. 

Every US ruling regime has time and again proven that it can tear to pieces universally accepted conventions on international relations in order to carry out interference in the internal affairs of other countries and launch wars of aggression and plunder in pursuit of US imperialist interests. 

For almost 7 years, the US and its lackeys tried every foul means to get their hands on Assange and stop him from carrying on with his journalistic work. Julian Assange was able to survive almost seven years of threats, harassments and pressure from the US and its lackeys because of his own courage in defending his rights and the overwhelming support of the people of the world and some sympathetic governments.

Despite all the threats and pressures, Assange continued with his journalistic work while holed up at the Ecuadorian embassy in London. His defiance inspired whistleblowers in the belly of the beast like Edward Snowden to come forward and expose the crimes of US imperialism around the world.

The US is an imperialist power in decline. But it is still capable of doing the most hideous crimes against the people of the world in its desperation to prevent its total collapse. The people of the world must therefore continue to resist this monster wherever it rears its head until it is mortally wounded and collapses like all the empires before it. And, the work of such courageous journalists like Julian Assange serves the goal of humankind in ridding the world of the evils of imperialism and human oppression. ###

NDFP and the Filipino people must be alert to Duterte’s militarism in the name of peace

Press Statement by Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 14, 2019

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Filipino people should be alert to Duterte’s militarist purposes in announcing that he wishes to reopen the peace talks with the use of a militarized negotiating panel under the militarized office of the presidential adviser, General Galvez.

The NDFP does not want to be baited into accepting a war panel of the Duterte regime whose purpose is merely to seek the impossible, such as the surrender of the revolutionary forces, especially the New People’s Army.

Duterte must first answer the following prejudicial questions: 

1. Why did he terminate the peace negotiations and annul all agreements painstakingly made since the The Hague Joint Declaration of 1992?

2. Why did he terminate and dismantle the GRP section of the Joint Monitoring Committee formed under the Comprehensive Agreement on Respect for Humans Rights and International Humanitarian Law?

The NDFP must remind Duterte that he cannot dictate the terms of whatever kind of negotiations he seeks from the revolutionary movement pf the people. 

By all indications, Duterte is merely play-acting in the name of peace while carrying out an all-out war and scheming to rig the May 2019 elections in order to pave the way for a fascist dictatorship through charter change to a bogus federalism. ###

Duterte prepares to rig the May 13 elections with propaganda and secret orders

Press Statement by Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 13, 2019

In a full month before the May 13, 2019 elections, we can expect an avalanche of propaganda from the Duterte regime to conjure the illusion of Duterte’s perpetual popularity, foretell the “victory” of its senatorial and local executive candidates and cover his secret orders to the Commission on Elections and the military to rig the elections. 

The propaganda drive of the regime to spread lies involves the frenzied use of government agencies and resources, paid opinion poll surveys, red-tagging of opposition candidates and parties, planted news stories and columns, TV and radio broadcasts, the troll armies in the social media, tarpaulins and posters, herded paid crowds, and so on.

The Duterte regime is overspending public and private resources and over-exerting itself in trying to create the false illusion of popular support in order to pave the way for election rigging in favor of the regime’s candidates and for the charter change to a bogus kind of federalism by which absolute powers are concentrated in the hands of Duterte as fascist dictator on top of his regional and provincial agents among his fellow oligarchs, dynasts and warlords.

The Duterte ruling clique intends to draw attention away from the widespread indignation of the people over the regime’s tyrannical, treasonous, mass murdering, plundering and inflationary policies and acts; and to overshadow the groundswell of support for the opposition candidates from Catholic and other Christian voters, the patriotic and progressive organizations and other people offended by the crimes of the regime.

The broad united front of patriotic and progressive forces and all other opposition forces are therefore challenged to do do their best to arouse, organize and mobilize the broad masses of the people for the electoral struggle to defeat the anti-national and anti-democratic Duterte regime and make evident their victory with far larger electoral rallies and mass protest actions than the meetings of the paid and herded crowds of the regime.

Unless he steps back from his evil scheme to rig the elections and ensure charter change to bogus federalism, Duterte unwittingly prepares for his overthrow in the same manner that Marcos was overthrown by urban mass uprising after his fake electoral victory in 1986 or creates the combustible conditions for an unprecedented nationwide intensification of people’s war to counter the escalation of fascist attacks on the people.###