Protesta at pakikibakang masa pagkatapos ng eleksyong 2016

[Video »]

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Video