PURSIGIDONG HIUSAHON ANG KATAWHAN UG PAKUSGON ANG ARMADONG PAKIGBISOG ARON PALAGPUTON SA GAHUM ANG PASISTANG REHIMENG US-DUTERTE

Sulat Pamahayag | Marso 29, 2018

Ang National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) puno sa kadasig sa pagsaludo sa ika-49 nga anibersaryo gikan sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) kaniadtong Marso 29, 1969. Mapasigarbuhong nagpasidungog usab ang halapad nga katawhan sa rehiyon ngadto sa ilang tinuod nga hukbo nga mao ang Bagong Hukbong Bayan nga kinasingkasing nga nag-alagad ug nanalipod sa ilang interes.

Kining ika-49 nga kasumaran natunong usab sa paghandum sa Semana Santa. Tungod niini, ang Regional Operational Command-NEMR (ROC-NEMR) nagmando ngadto sa tanang mga yunit sa BHB sa rehiyon nga ihunong una ang mga opensibang pangatake ngadto sa mga pwersa sa AFP/PNP/Cafgu gikan sa Marso 28 hangtud Abril 1, 2018, isip pagrespeto ug pagsuporta sa mga relihiyosong aktibidad niining panahona. Apan gipabilin ang moda sa aktibong depensa, buot ipasabot nga kun magpahigayon og atake ang AFP/PNP maobliga ang BHB nga molunsad og kontra-atake aron panalipdan ang kaugalingon ug ang katawhan.

Sa pikas bahin, tumang nagpahalipay usab ang NDFP-NEMR sa tanang kadre, Pulang kumander, manggugubat, Milisyang bayan, organisadong masa ug mga alyado sa mga kalampusan nga atong naangkon. Nahimo kini pinaagi sa pursigidong pag-alkontra sa mga makadaot nga pagpangatake sa mga pwersa sa AFP/PNP ug paramilitar ngadto sa katawhan sa komunidad ug rebolusyonaryong pwersa, paglunsad og agraryong rebolusyon, pagdepensa sa kayutaan ug mga rekurso, ug sa mainantusong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok alang sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan ngadto sa mas taas nga yugto.

Kining maong mga kalampusan nga atong naangkon, gibuhisan og mga kinabuhi sa mga Pulang manggugubat ug opisyal sa BHB, aktibista ug masa nga nahimong mga martir sa rebolusyon. Ato silang saludohan ug pasidunggan kay sila ang mga bantayog nga dili matarog! Nabuhis ang ilang mga kinabuhi sa pagpanalipod ug pagpakig-away batok sa mapahimuslanon ug madaugdaugong hut-ong. Himuon natong sumbanan ug hagit ang ilang kamaisugon ilabina diha sa pag-atubang sa kasamtangang sitwasyon sa grabeng kabangis ug pagpanglupig sa rehimeng US-Duterte nga nangambisyong mahimong diktador.

Walay laing gipanalipdan ang rehimeng US-Duterte kun dili ang interes sa mga langyaw ug lokal nga nagharing hut-ong dinhi sa NEMR ug sa tibuok nasud, sama sa pagpasulod sa mga kapitalistang minahan, plantasyon ug mga dinagkung mga imprastraktura. Gisupak kini sa katawhan tungod kay wala kini nagtubag sa ilang tinuod nga interes, sama sa tinuod nga reporma sa yuta, nasudnong industriyalisasyon, pagwagtang sa kontraktwalisasyon, indepenyenteng langyaw’ng palisiya, ug pagrespeto sa katungod sa kaugalingong paghukom sa mga nasudnong minorya.

Tungod niining maong ekonomikanhong interes sa nagharing hut-ong ug kapitalista, mikusog ug mikaylap ang militarisasyon aron palagputon ang mga katawhang nanimuyo sa maong lugar, ilabina sa kabanikanhan. Resulta niini, nahitabo ang liboang pagpamakwit sa katawhan, pagpang-istraping sa mga kabalayan, pagpamatay, pagpangdakop ug pagpasaka og mga tinumutumong kaso, pugsanong pagpasurender, pagpanghadlok ug daghan pang uban nga hinimoan sa mga pwersa sa AFP, PNP ug paramilitar dinhi sa rehiyon ubos sa Oplan Kapayapaan ug martial law sa Mindanao.

Dugang pang gipaantus ni Duterte ang katawhan pinaagi sa TRAIN law nga nagresulta sa kanunay’ng pagtaas sa presyo sa tanang mga batakang palaliton, nga nagpasamot sa kapobrehon sa katawhang Pilipino.

Apan ang pagpakaitoy ni Duterte ngadto sa imperyalistang US ug lokal nga nagharing hut-ong ug ang iyang hilabihang kabangis ug pagpanglupig ngadto sa katawhan magresulta ra usab kini sa iyang makauulaw nga pagkahugno. Busa gikinahanglan karon ang pursigidong paghiusa sa katawhan ug tibuok kusog nga iasdang ang tanang porma sa pakigbisog – armado ug dili armado – aron suklan ug palagputon ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Mabuhi ang ika-49 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!
Mga kabatan-onan, ang rebolusyon alang kaninyo! Sampa na sa BHB!

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDFP-NEMR