Series of 21 tactical offensives launched by the NPA-NEMR within a week against the tyrannical AFP and US-Duterte regime

Press statement | July 13, 2018 | Bisaya»

To greet the third State of the Nation Address (SONA) of Philippine President Rodrigo Duterte on July 23, 2018, the NPA-NEMR launched 21 military actions since July 5 until July 12, 2018. More than 27 soldiers were killed and many more wounded from the forces of the 3rd SFB, 29th IB, 36th IB, CAFGU and paramilitary.

Most of the casualties from the AFP forces were hit by punitive actions of the NPA through the detonation of command detonated explosives, sniping and harassments against operating enemies.

Despite these victories, the NPA-NEMR must further intensify the launching of widespread tactical offensives and counter-attacks against the fascist armed forces of the anti-people and traitor reactionary US-Duterte regime. First, to defend and advance the just interests of the people from the constant anguish and oppression brought about by anti-people laws and policies, martial law and state terrorism of the Duterte government. Second, deliver a critical blow to the fascist troops by launching widespread punitive and annihilative actions to make them pay for their crimes and abuses against the people. And third, to advance the people’s war.

The people and the revolutionary forces have no other way to achieve its national and democratic goals but to take and advance the people’s war. Especially now that the US-Duterte regime has unilaterally cancelled the slated peace talks between the GRP and NDFP. It has intensified its militarist solution in solving the root causes of the 50 year civil war in the Philippines by implementing sustained combat and psychological operations against the people, deception and fake surrender of civilians, forcibly training civilians as CAFGUs and forcing the establishment of detachments in the barrios.

The AFP and US-Duterte regime’s continuing call for local peace talks is nothing but an attempt to deceive, to conceal their token engagement in peace talks which would have sincerely examined and solve the social and economic problems that are the primary reasons for armed conflict. It is clear that the real intention of the AFP and Duterte in holding local peace talks is to force the NPA and the entire revolutionary forces to surrender and compel them to accede to their demands, while they continue to exploit and oppress the Filipino people under the ruling system.

The New People’s Army is firm and sincere in its commitment to serve the people and persistently advance their national and democratic interests to build a free, democratic and just society which is the concrete foundation to achieve a lasting and just peace.

Ka Ariel Montero
Spokesperson
Regional Operational Command
NPA-NEMR


Pamahayag | Hulyo 13, 2018

21 SUNOD-SUNOD NGA MGA TAKTIKAL NGA OPENSIBA GILUNSAD SA BHB-NEMR SULOD SA USA KA SEMANA ISIP TUBAG SA KABANGIS SA AFP UG REHIMENG US-DUTERTE

Isip pagsugat sa nagsingabot nga ikatulong State of the Nation Address (SONA) sa Presidente sa Pilipinas nga si Rodrigo Duterte karong Hulyo 23, 2018, gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan-North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR) ang mokabat sa 21 ka nagkalain-laing aksyong militar sa tibuok rehiyon gikan Hulyo 5 hangtud Hulyo 12, 2018. Mokapin sa 27 ang patay ug ubay-ubay nga mga samaron ang nahiagoman sa mga pwersa sa 3rd SFB, 29th IB, 36th IB, CAFGU ug paramilitar.

Kadaghanan sa mga kaswalti sa mga pwersa sa AFP, naigo sa mga atritibong aksyon sa BHB pinaagi sa pagpabuto sa mga command detonated explosives, isnayping ug harasment batok sa nag-operisyon nga kaaway.

Taliwala niining maong mga kalampusan kinahanglan pang pakusgon sa BHB-NEMR ang paglunsad sa kaylap nga mga taktikal nga opensiba ug mga kontra-atake batok sa mga pasistang armadong pwersa sa anti-katawhan ug anti-nasudnon nga reaksyonaryong rehimeng US-Duterte. Una, aron panalipdan ug iasdang ang makatarunganong interes sa katawhan batok sa padayong pagpaantos sa tumang kalisod ug pagpangdaugdaug kanila gumikan sa mga kontra-katawhang mga balaod ug palisiya, martial law ug terorismo sa estado nga gipahamtang sa gobyernong Duterte. Ikaduha, ipahiagom sa mga pasistang tropa ang makamatay nga hampak pinaagi sa kaylap nga mga atritibo ug pangpuong aksyon aron pabayron sila sa ilang mga krimen ug pagpangabuso ngadto sa katawhan. Ug ikatulo, aron pakusgon ang gubat sa katawhan.

Walay laing mapilian ang katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa aron kab-uton ang nasudnon ug demokratikong pangandoy niini gawas sa pagsubay ug pagpakusog sa gubat sa katawhan. Labaw na karon nga makiusa ka bahing gikansela sa rehimeng US-Duterte ang nakatakdang panaghisgot pangkalinaw tali GRP ug NDFP. Gipasamot pa niini ang militaristang solusyon sa pagsulbad sa gamot hinungdan sa 50 ka tuig nga gubat sibil sa Pilipinas pinaagi sa walay hunong nga mga kombat ug saykolohikal nga operisyon batok sa katawhan, pagpanghaylo ug peke nga pagpasurender sa mga sibilyan, pugos nga pagpatraining sa mga sibilyan alang sa pag-CAFGU ug pagpamugos sa pagtukod og mga detatsment sa kabaryohan.

Ang padayong pagpasiatab sa AFP ug rehimeng US-Duterte nga local peace talks usa lamang ka palusot ug panglingla aron tabunan ang ilang pagkawalay seryoso sa panaghisgot pangkalinaw nga sinserong mougkat ug mosulbad sa mga katilingbanon ug ekonomikanhong problema nga nag-unang hinungdan sa pagsilaob sa armadong panagbangi. Dayag nga ang tinuod nga tumong sa AFP ug ni Duterte sa pagpahigayon sa local peace talks mao ang pagpasurender sa BHB ug tibuok rebolusyonaryong pwersa ug paludhon subay sa ilang gusto, samtang padayong pahimuslan ug daugdaugon ang katawhang Pilipino sa nagharing sistema.

Bug-os ug hugot ang kaakuhan sa Bagong Hukbong Bayan nga kinasing-kasing nga alagaran ang katawhan ug pursigidong iasdang ang nasudnon ug demokratikong interes niini aron pandayon ang gawasnon, demokratiko ug makiangayong katilingban nga maoy konkretong sukaranan sa pagtunhay sa malahutayon ug makatarunganong kalinaw.

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command
BHB-NEMR