Surface NDF Consultant Lora T. Manipis and Jeruel B. Domingo!

Press statement | April 8, 2018 | Bisaya»

The National Democratic Front Far Southern Mindanao condemns the involuntary disappearance of NDF consultant Lora T. Manipis and husband Jeruel B. Domingo who both vanished without trace since February 24, 2018. Witnesses last saw the couple in Kidapawan City and they had not made any contact with their family and comrades since then.

At the time of their disappearance, they were arranging for activities related to the peace process. They were also actively holding dialogs with indigenous people and peasants who have been affected by the large-scale mining operations of X-trata Mining in Tampakan, South Cotabato.

Comrade Lora is a consultant of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Far Southern Mindanao. Comrade Lora or Ka Al was organized as a student activist before she joined the New People’s Army. She has spent more than a decade serving the masses of Far Southern Mindanao as an organizer and a revolutionary leader who helped achieve the rapid expansion in the region’s mass base and wage successful mass struggles.

Comrade Jeruel or Ka Jamjam who came from a protestant family, is an exemplary Red fighter and Commander, tested in hardships and sacrifices in doing painstaking revolutionary work in the guerrilla bases and zones of Saranggani and South Cotabato provinces.
Several months ago, intelligence agents had interrogated Ka Al’s daughter while she was in school. The house of Ka Al’s family was also subjected to intense surveillance for the past two years.

The revolutionary movement vigorously condemns the forced disappearance of Ka Al and Ka Jamjam, the fascist act which was most likely to be perpetrated by the armed agents of the US-Duterte regime.

The regime’s ruthlessness towards Ka Al and Ka Jamjam is an outright violation of signed agreements with the NDFP, particularly the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) and the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law that are supposed to protect their rights and ensure their safety even when peace negotiations are suspended.

We condemn the couple’s forced disappearance, the unbridled violation of their rights and the reactionary government and military’s refusal to surface them. Fascist violence is pervasive under the US-Duterte regime where the state’s ruthlessness is directed against those who have selflessly resisted the abuses and fought for human rights and social justice.

We hold GRP Pres. Rodrigo Duterte and his fascist regime accountable for the forced disappearance of Ka Al and Ka Jamjam and other fascist crimes. Their forced disappearance exposes the regime’s lack of genuine interest in the peace process and its penchant to use dastardly ways to suppress the revolutionary forces. It exposes the tyranny of Duterte’s terrorist regime and its mockery of the peace process and towards individuals like Manipis and Domingo who have been working tirelessly for a just peace and for the resumption of the peace talks. Since the start of Duterte’s regime, there are already 6,227 victims of human rights atrocities in the Far South Region, comprising 20 victims of extrajudicial killings, 22 illegal arrest and detention, and 6,185 victims of displacement and evacuation (data from July 2016 to December 2017).

Manipis and Domingo join other NDFP consultants who were abducted by the enemy such as Leo Velasco, Rogelio Calubad, Prudencio Calubid, NDFP staff members Philip Limjoco, Leopoldo Ancheta, Federico Intise and his wife Nelly, the two latter also came from Far Southern Mindanao.

We fear that Manipis and Domingo may have already been executed by intelligence and military operatives, or are suffering from intense torture and other violations of international humanitarian law.

The NDFP and the entire revolutionary movement demand the immediate surfacing of involuntarily disappeared consultant Manipis and husband Domingo. We urge human rights advocates to demand for the release and surfacing of the couple especially as NDFP Consultant Manipis performs vital role in the peace negotiations.

Ka Marcella Arsenio
Spokesperson, NDF-FSMR


Sulat pamahayag | Abril 9, 2018

Igawas si NDF Consultant Lora T. Manipis ug si Jeruel B. Domingo!

Gipanghimaraut sa National Democratic Front Far Southern Mindanao ang dili kinabubut-ong pagkahanaw sa NDF consultant nga si Lora T. Manipis ug iyang kapikas nga si Jeruel B. Domingo nga parehong walay timailhan nga nangawala sukad pa kaniadtong Pebrero 24, 2018. Ulahing nakit-an sa mga saksi ang magtiayon didto sa Kidapawan City ug sukad niadto wala na sila nakalambigit sa ilang pamilya ug mga kaubanan.

Sa panahon sa ilang pagkahanaw, sila nagahikay og mga aktibidad nga may kalabot sa prosesong pangkalinaw. Aktibo silang nagapahigayon og mga dayalogo tali sa mga lumad ug mag-uuma nga naapektohan sa large-scale mining operations sa X-strata Mining sa Tampakan, South Cotabato.

Si Kaubang Lora usa ka consultant sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Far Southern Mindanao. Si Kaubang Lora o Ka Al naorganisa isip usa ka aktibistang estudyante ayha siya misampa sa New People’s Army. Kapin usa ka dekada na siyang nag-alagad sa mga masa sa Far Southern Mindanao isip usa ka organisador ug rebolusyonaryong lider nga mitabang sa pagkab-ot og paspas nga pagpalapad sa baseng masa sa rehiyon ug pagpasiugda og malampusong mga pangmasang pakigbisog.

Si Kaubang Jeruel o Ka Jamjam nga naggikan sa usa ka pamilyang protestante usa ka mapanig-ingnang Pulang manggugubat ug Kumander nga nasulayan na sa mga kalisdanan ug sakripisyo sa pagpatuman og makugihong rebolusyonaryong gimbuhaton sa mga baseng gerilya ug mga sona sa mga probinsya sa Sarangani ug South Cotabato.

Pipila ka bulan na ang milabay, gisukit-sukit sa mga ahente sa intelidyens ang anak nga babaye ni Ka Al samtang anaa kini sa eskwelahan. Gipailalom sab sa hugtanong surbeylans ang panimalay sa pamilya ni Ka Al sulod sa milabayng duha ka tuig.

Ang rebolusyonaryong kalihukan kusganong nagapanghimaraut sa pinugus nga pagkahanaw nila ni Ka Al ug Ka Jamjam, usa ka pasistang binuhatan nga malagmit nga gihimo sa mga armadong ahente sa rehimeng US-Duterte.

Ang kabangis sa rehimen ngadto kanilang Ka Al ug Ka Jamjam usa ka direktang paglapas sa mga napirmahang kasabutan tali sa AFP, partikular ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantess (JASIG) ug ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nga unta maoy moprotekta sa ilang mga katungod ug mosiguro sa ilang kahilwasan bisan og suspendido ang negosasyong pangkalinaw.

Among gipanghimaraut ang pinugus nga pagkahanaw sa magtiayon, ang mapatuyangong paglapas sa ilang mga katungod ug sa pagdumili sa reaksyunaryong gubyerno ug militar nga sila igawas. Ang pasistang kabangis malukupon ilalom sa rehimeng US-Duterte diin ang kasalbahis nakatutok batok ngadto sa walay kahakog nga misukol sa mga pagpangabuso ug nakigbisog alang sa tawhanong katungod ug katilingbanong hustisya.

Manubag si GRP Pres. Rodrigo Duterte ug ang iyang pasistang rehimen isip maoy responsable sa pinugus nga pagkahanaw nila ni Ka Al ug Ka Jamjam ug sa uban pang mga pasistang krimen. Ang ilang pinugus nga pagkahanaw nagabutyag sa kakulang og tinuod nga interes sa rehimen diha sa prosesong pangkalinaw ug ang kahinam niining mogamit og tinalawang mga pamaagi aron sumpoon ang mga rebolusyonaryong pwersa. Gibutyag niini ang pagpanglupig sa teroristang rehimen ni Duterte ug ang pagbugalbugal niini sa prosesong pangkalinaw ug ngadto sa mga indibidwal sama nila ni Manipis ug Domingo nga walay kapuul nga milihok para makab-ot ang makatarunganong kalinaw ug para sa subling pagpadayon sa hinabing pangkalinaw. Sukad sa pagsugod sa rehimeng Duterte, anaa nay 6,227 ka mga biktima sa pagpanglapas sa tawhanong katungod sa Far South Region, nga naglakip sa 20 ka mga biktima sa ekstrahudisyal nga pagpamatay, 22 ka mga biktima sa iligal nga pagpang-aresto ug detensyon, ug 6,185 ka mga biktima sa pagpalagpot ug ebakwasyon (datos gikan Hulyo 2016 hangtud Disyembre 2017).

Sila ni Manipis ug Domingo midugang sa uban pang mga NDFP consultants nga gidagit sa kaaway sama nila ni Leo Velasco, Rogelio Calubad, Prudencio Calubid, mga myembro sa NDFP staff nga sila Philip Limjoco, Leopoldo Ancheta, Federico Intise ug iyang asawa nga si Nelly. Ang duhang naulahi naggikan sab sa Far Southern Mindanao.

Among gikabalak-an nga lagmit sila ni Manipis ug Domingo giihaw na sa mga operatiba sa intelidyens ug militar, o kaha nagaantos sa grabeng pagtortyur ug uban pang mga kalapasan sa internasyunal nga tawhanong balaod.

Ginapangayo sa NDFP ug sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan ang hinanaling pagpagawas sa dili kinabubut-ong nahanaw nga consultant nga si Manipis ug iyang bana nga si Domingo. Among ginaawhag ang mga human rights advocates nga pangayoon ang pagpalaya ug pagpagawas sa magtiayon labi na nga si NDFP consultant Manipis nagatuman og mahinungdanong papel diha sa negosasyong pangkalinaw.

Ka Marcella Arsenio
Tigpamâbâ, NDF-FSMR