The mad tyrant and his DDS are on the loose!

By Concha Araneta
Spokesperson, NDFP Panay
7 July 2018 | Ilonggo»

After his habitual tiresome rant, rambling about putting Boracay under land reform and giving land to the MANGYANS in Boracay, Duterte again warned that the problem in Iloilo is still drugs. Only days after the mad tyrant left Iloilo on June 20, his DDS (Duterte Death Squads) and PNP asslickers went on a killing spree.

First it was barangay captain Remia Prevendido Gregori allegedly linked to her slain druglord brother. Unlike Richard Prevendido who was killed by the PNP and PDEA in a so-called legitimate raid, the barangay captain’s non-uniformed but professional killers drove straight into her beach resort in broad daylight on the afternoon of June 24 (St John the Baptist day) at San Joaquin, Iloilo. Sporting masks and high-powered rifles the assassins knew precisely whom to kill and whom to maim, spending enough bullets to traumatize Gregori’s family members vacationing on the beach. Along with the barangay captain, the killers also murdered the nanny of Remia’s grandchildren and wounded her husband. The PNP declared the killing was drug-related but it is utterly clueless ‘kuno’ as to who murdered Remia Gregori.

Less than twenty-four hours later the target was another barangay captain, Noel Odicta, brother of DDS-slayed druglord Melvin Odicta. In a blitzkrieg raid at dawn of June 25, regional PNP forces encircled the Odicta compound and ransacked five houses for illegal firearms and explosives killing the barangay captain’s brother-in-law for allegedly fighting back a platoon of armed and dangerous law enforcers. A number of persons including the barangay captain have been detained for illegal possession of firearms and explosives. According to Regional Director John Bulalacao, the owners were drug suspects. He commended the PNP for a job well done. As for the killing, well he fought back ‘kasi’.

The very next day (June 26) in order to impress more terror and panic to the people of Iloilo and the region, Duterte’s DDS and police minions executed their plan to eliminate PO1 Dorben Acap, a police officer classified by the PNP as a ‘high-value drug suspect’. Alas DDS PO2 Melvin Mocorro was not sharp enough to fatally kill his target. Acap returned fire and was able to wound Mocorro who was in civilian clothes and helmet riding in tandem with his co-DDS driver. Mocorro’s helmet loosened and Acap was able to identify him. This incident of a policeman purporting to murder another policeman caused a lot of hue and cry from the public including media. Strange, unlike the two cases above, PNP top officers were unreachable, inaccessible and shy to inquiries especially from the media. Reaching out to Regional Director John Bulalacao, media got this “sorry the RD is not available at this moment”.

What a mess! Everything was going smoothly on PRO6’s way until this fiasco. Bulalacao’s scheme of fear and terror and ‘pakitang gilas’ backfired and went pfft. Upon Duterte’s bidding, Bulalacao set the ball rolling overzealously unleashing the DDS and police mercenaries.
However, this killing spree is not a regional phenomenon but a national scheme under a terrorist tyrannical rule framework. The month of July opened with two mayors from Luzon (Batangas and Nueva Ecija) gunned down in extra-judicial fashion. While this caused alarm among the ranks of local bureaucrats and unnerving those announced and unannounced in the Duterte ‘narco list’, Duterte lightly dismissed these atrocities even sounding gleeful at Tan-auan, Batangas mayor Antonio Halili’s murder. He promptly blamed Halili for being a druglord but as to who killed him, “he has no idea”.

The presidential parrot Harry Roque prattled that the Palace has nothing to do with the outbreak of murders, no killing has been state-sponsored and investigations will be done. But who is Harry Roque the fool fooling? Certainly not the public who know too well that these killings like Tokhang are planned and executed by state police, DDS and mercenaries and it is Duterte who is the chief architect and primarily answerable.

Too much blood is on Duterte’s hands. He has outdone Marcos in the number and rate of killings and murders and the displacement of hundreds of thousands of people especially in Marawi, lumad communities and the rest of Mindanao. Day by day Duterte keeps on proving that he is the no. 1 terrorist in the Philippines.

But this terrorist tyrant is only good at bullying the people especially the masses of peasants, workers, youth and other working people. Yet he kowtows in subservient obedience to US imperialism and the CIA and cowardly shirks at China’s aggression and blackmail. He has practically killed the peace negotiations with the NDFP in compliance to CIA-trained Defense Secretary Lorenzana’s directive. Ever since, he has handled the peace negotiations in an arrogant, underhanded, provocative and unreasonable manner.

Whatever efforts at fake news, fake approval ratings, fake economic progress and fake benefits from TRAIN Duterte’s paid sycophants do in order to buffer his growing unpopularity and isolation, it is clear and plain that the people’s tide of discontent, disdain and resistance against tyranny and demagoguery is rising day by day until it culminates into the tyrant’s downfall.

We appeal to the people of Panay to strike at tyranny thru all forms of struggle. NDF-Panay together with the New People’s Army in our guerrilla fronts exhorts all peace-loving and righteous citizens not to be cowed by the state’s terrorism, to resist fascist violence by the PNP and AFP and to support or join the people’s armed resistance.#


Nagresulta sang pagkapatay sang bayaw sang barangay kapitan sa alegasyon nga nagbato sa isa ka platun nga armado kag makatalagam nga mga tagpatuman sang lawi. Madamo ang gindakup kag ginpreso lakip na ang kapitan bangud sa iligal nga paghupot sang mga armas kag eksplosibo. Suno kay Regional Director John Bulalacao, ang tag-iya sang mga ini mga suspetsado sa druga. Gindayaw niya ang PNP para sa maayo nga pagtuman sang trabaho. Bahin naman sa pagpatay, kay ti, “nagbato abi!”

Gilayon man pagkasunod nga adlaw (Hunyo 26), agud magpasigá paagi sa dugang nga kakugmat kag panik sa mga pumuluyo sa Iloilo kag sa rehiyon, ang DDS ni Duterte kag ang sumulunod nga kapulisan nagpatuman sang ila plano nga pag-eliminar kay PO1 Dorben Acap, isa ka upisyal sang pulis nga klasipikado sang PNP bilang ‘high-value drug suspect’. Ugaling, si DDS PO2 Melvin Mocorro indi gid matanda agud mapatay niya sang patal ang target. Nakabalos si Acap kag napilasan pa si Mocorro nga nakasibilyan ang panapot kag naka-helmet upod sa iya pareho nga DDS nga nagamaneho sang motor. Napalos ang helmet ni Mocorro kag nakilala siya ni Acap. Ini nga insidente sang isa ka pulis nga nagatuyo mag-marder sang isa man ka pulis nagpaukal sang madamo nga reklamo halin sa publiko lakip sa masmidya. Ang makatilingala, kay indi pareho sa duha ka nauna nga kaso nga namensyunar sa ibabaw, ang matag-as nga upisyal sang PNP indi na malab-ot, indi na maangutan kag hinali lang sila nangin mahuluy-on sa pagsabat sang mga palamangkutanon ilabi na halin sa masmidya. Kon kontakon gani si Regional Director John Bulalacao, ang makuha sang midya amo ang “sorry the RD is not available at this moment”.

Ano nga damulit! Halos tanan katanlas lang kuntani para sa PRO-6, asta nga nagtuhaw ining makahuluya nga kapaslawan. Ang padihut ni Bululacao nga magsabwag sang kakugmat kag “pakitang gilas” ang narebenta kag nawad-an sang hangin. Sa bendisyon ni Duterte, si Bulalacao ang nagkumpas kag matinumanon kag tudo-tudo nga ginbuy-an nga maglayaw ang DDS kag mersenaryo nga mga pulis.

Apang ining pagpamatay indi lang diri sa rehiyon kundi isa ka padihut sa pungsodnon nga sakup sa idalom sang teroristang tiranikal nga paggahum. Ang bulan sang Hulyo nagbukas nga may duha ka meyor sa Luzon (Batangas kag Nueva Ecija) ang ginpangluthang sa pamaagi sang ekstra-hudisyal nga pagpatay. Samtang nag-alarma ini sa kubay sang lokal nga burukrasya kag nagpakulba sa mga gin-anunsyar kag wala naanunsyar sa listahan sang ‘narco list’ ni Duterte, mahapos nga ginbale-wala lang ini ni Duterte nga mga kalakasan kag makita pa siya gani nga nalipay sa pagmarder sa meyor sang Tan-auan, Batangas nga si Antonio Halili. Madasig niya nga ginbasol si Halili sa iya pagka-druglord, pero sa kon sin-o ang nagpatay, “wala siya ideya”.

Ang presidensyal nga pikoy nga si Harry Roque nag-ngasal nga ang Palasyo wala labot sa paglupok sang madamo nga marder, wala sang mga pagpamatay nga gin-isponsor sang estado kag himuon pa ang imbestigasyon. Pero sin-o ang ginatonto sang nagabinuang nga si Harry Roque? Pat-ud indi ang publiko nga maathag nga nakahibalo nga ining pagpamatay pareho sang Tokhang ang lunsay ginplano kag ginapatuman sang kapulisan sang estado, DDS kag mga mersenaryo kag si Duterte amo ang puno nga utok kag primarya nga may salabton.

Sanaw sa dugo ang mga kamot ni Duterte. Nalabawan pa niya si Marcos sa kadamuon kag kadasigon sang pagpamatay kag pagpangmarder kag pagdislokar sang ginatus ka libo nga mga pumuluyo ilabi na sa Marawi, sa mga komunidad sang Lumad kag iban pa nga lugar sa Mindanao. Adlaw-adlaw, ginasiguro ni Dutete ang pagpamatuod nga siya ang numero uno nga terorista sa Pilipinas.

Apang ini nga terorista nga tirano maayo lang sa pagdaug-daog sa mga pumuluyo ilabi na sa masang mangunguma, mamumugon, pamatan-on kag iban nga anakbalhas. Nagayaub siya sa pagsunod sa imperyalismong US kag sa CIA kag talawan nga nagalikaw sa agresyon kag pagblakmeyl sang China. Sa aktwal, ginpatay na niya ang negasasyon pangkalinungan upod sa NDFP sa pagsunod sa direktiba sang ginhanas sang CIA nga Secretaryo sang Depensa, si Lorenzana. Halin pa sang una, gintratar niya ang negosasyon pangkalinungan sing may arogansya, indi tampad, nagapangprobokar kag sa pamaagi nga indi rasonable.

Himuon sang mga bayaran nga mga sumulunod ni Dutete sa pagpaggwa sang mga paltik nga balita, paltik nga approval ratings, paltik nga pang-ekonomya nga kauswagan kag paltik nga benipisyo sa TRAIN agud lang mapigaran ang madasig nga pagkahamulag kag pagkadula sang popularidad ni Duterte. Apang maathag kag madali makita ang adlaw-adlaw nga pagtaub sang pagkadiskontento, tuman nga kaugot kag pagpamatuk sang pumuluyo sa tiranya kag pagkadiktador ni Duterte kag ang putuk-putukan sini amo ang iya pagkapukan.

Nagaapelar kami sa mga pumuluyo sang Panay sa pagbunal batuk sa tiranya sa tanan nga mga porma sang paghimakas. Ang NDF-Panay upod sa New People’s Army sa aton mga prenteng gerilya nagabuyok sa mga nagapalangga sang kalinungan kag matarung nga mga pumuluyo nga indi magkahadlok sa terorismo sang estado, batuan ang pasita nga kalakasan sang PNP kag AFP kag suportahan ukon magbuylog sa armado nga pagpamatuk sang pumuluyo.#